Wybór powierzchni jezdnej w skateparkach

Wybór powierzch­ni jezd­nej w skateparku  jest jed­nym z kluc­zowych ele­men­tów przy­czy­ni­a­ją­cych się do sukce­su każdej tego typu inwestycji.
 
Wszys­tkie opc­je mają swo­je zale­ty i wady i żaden z wyborów praw­dopodob­nie nie będzie opty­mal­nym wyborem z punk­tu widzenia użytkown­ików jak i pod­mio­tu odpowiedzial­nego za utrzy­manie. Poniżej przed­staw­imy właś­ci­woś­ci poszczegól­nych rodza­jów powierzch­ni stosowanych w skateparkach
 

Rodzaje nawierzchni w skateparkach

Syntetyczne

Powierzch­nie syn­te­ty­czne są zde­cy­dowanie najbardziej pożą­danym rozwiązaniem z punk­tu widzenia użytkown­i­ka i są sze­roko stosowane w całej Europie. Jest to najcześ­ciej nasz pier­wszy wybór, zale­cany przez zespół Arch­goods w praw­ie każdym przypadku.
 
Skatelite Pro  czyli utward­zone włó­kno fenolowo-formalde­hy­dowe LPL (lam­i­nat nisko­ciśnieniowy) jest naszym prefer­owanym rozwiązniem — jako jedynym pro­duk­tem syn­te­ty­cznym popier­anym przez wielu świa­towej klasy skaterów  w tym Tony’ego Hawka, Mat­ta Hoff­mana i Dav­e’a Mirrę.
 
Tego typu naw­ięrzch­nia ma wiele zalet:
 
 • gład­ka i szybka
 • cicha
 • bard­zo trwała
 • doskon­ała przy­czep­ność przy min­i­mal­nym tarciu
 • ogniood­por­na
 • jest bez­piecz­na w wysok­iej  temperaturze
 • wysy­cha bard­zo szy­bko po opadach deszczu
 • nie gni­je i nie odpryskuje
 • przy­jazny  w przy­pad­ku czyszczenia środ­ka­mi chemicznymi

Sklejka 

Skle­j­ka to powszech­nie stosowane rozwiazanie do insta­lacji wewnętrznych. Naw­iezch­nia jest bard­zo pożą­dana z punk­tu widzenia użytkown­i­ka, ofer­u­jąc „miękką jazdę”.
 
Należy jed­nak zaz­naczyć, że zas­tosowanie skle­j­ki jako zewnętrznej warst­wy jezd­nej jest rozwiązanie, które sprawdzi się wyłącznie w przy­pad­ku skarparków “pod dachem”  — gdyż jest to rozwiązanie mało odporne na dzi­ałanie czyn­ników ato­m­os­fer­ycznych: deszcz, śnięg, zmi­ana temperatury.
 
Zale­ty tego rodza­ju naw­ierzch­ni to:
 
 • gład­ka
 • szy­b­ka
 • cicha
 • dobra przy­czep­ność
 • nis­ki koszt
 

Stalowe

Powierzch­nie stalowe sta­ją się w ostat­nich lat­ach coraz bardziej pop­u­larne ponieważ wiąża się z niższyszyn kosztem początkowym zakupu i brak konserwacji.
 
Nie ma wąt­pli­woś­ci, że powierzch­nie stalowe są w stanie wytrzy­mać znacznie więk­sze uderzenia  dlat­ego  moż­na zale­cić ich stosowanie w obiek­tach, w których wan­dal­izm był wysoce praw­dopodob­ny lub w których rutynowe kon­t­role są sto­sunkowo nieczęste.
 
Należy jed­nak zauważyć, że naw­ierzch­nie z blachy ocynkowanej, nierdzewnej lub mal­owanej proszkowo  NIGDY nie należy brać pod uwagę dla powierzch­ni “ramp” ponieważ stwarza­ją realne zagroże­nie dla użytkownika.
 
Należy również zauważyć, że powierzch­nie stalowe sta­ją się wyjątkowo gorące w miesią­cach let­nich — a w przy­pad­ku bard­zo wyso­kich tem­per­arur nagrzana powierzch­nia skateparku może groz­ić poparze­niem. Dodatkowo tego rodzaj naw­ierzch­ni jest cześ­to bard­zo ślis­ki — co rodzi ryzko kon­tuzji i wypadków.
 
Zate­ty:
 • gład­kie
 • szy­bkie
 • duża odporność na uderzenia
 • odporność na wandalizm