Ławki parkowe — jak wybrać?

Meble zewnętrzne to coraz szer­sza kat­e­go­ria ele­men­tów stanow­ią­cych wyposaże­nie przestrzeni pub­licznej. Dziś obe­j­mu­je bard­zo sze­roką gamę pro­duk­tów: ławek, koszy na śmieci, sto­jaków rowerowych, don­ic – które stanow­ią trady­cyjne wyposaże­nie miast i miasteczek. Jed­nak dziś ele­men­ta­mi małej architek­tu­ry miejskiej są również zadaszenia prze­ci­wsłoneczne, poideł­ka, infra­struk­tu­ra rowerowa i wiele innych ele­men­tów – których wprowadze­nie wyni­ka ze zmi­an kli­maty­cznych, społecznych zachodzą­cych w ostat­nich latach.

 

Obec­nie rośnie pop­u­larność wyposaża­nia mebli miejs­kich w różnego rodza­ju ład­owar­ki do urządzeń elek­tron­icznych, najczęś­ciej w formie portów USB czy pan­eli induk­cyjnego ład­owa­nia. Wśród rozras­ta­jącej się kat­e­gorii mebli miejskiej – najczęś­ciej spo­tykane są meble przez­nac­zone do siedzenia – czyli pop­u­larne ław­ki. Wybór rodza­ju ław­ki jest uza­leżniony przede wszys­tkim od przez­naczenia, więc jeden typ siedzisk będzie odpowied­ni dla obiek­tów sportowych jak np. skate par­ki, a inny do nasłonecznionych miejsc rekrea­cyjnych. O wyborze decy­dować będzie także wielkość ławek, ich styl­isty­ka – ale także ergono­mia i dopa­sowanie do potrzeb najmłod­szych (place zabaw), czy seniorów (np. sanatoria).

ławka Caribou

Przykład 1. Ławka Cari­bou — pro­du­cent: Dur­ba­n­is — przykład ław­ki mod­ułowej — obłe bez­pieczne, ksz­tał­ty, różne kolory, trawły mate­ri­ał — spraw­ia­ją, że jest to rozwiązanie które może stanow­ić wyposaże­nie skate parku, terenów szkol­nych lub placu zabaw

Jest wiele typów pro­duk­tów, które moż­na zak­wal­i­fikować do ogól­nej kat­e­gorii „ław­ki”: oprócz klasy­cznych ławek z opar­ciem i bez, coraz bardziej pop­u­larne w architek­turze miejskiej są poje­dyncze siedziska w formie krzesła ulicznego, betonowe ław­ki mod­ułowe , ław­ki chroniące przed słońcem czy leżaki.

Przykład 2. Ławka Domus — pro­du­cent Escofet — ławka chroni przed słońcem, dodatkowo zas­tosowanie betonu UHPC, odpowied­ni ksz­tałt zadaszenia — spraw­ia, że odczuwal­na tem­per­atu­ra wewnątrz jest niższa. Jest to doskon­ałe rozwiązanie do miejsc moc­no nasłonecznionych

Coraz pop­u­larniejsze ław­ki  mod­ułowe składa­ją się z różnych ele­men­tów, które pozwala­ją tworzyć różne formy zgrupowanych siedzisk: lin­iowe, fal­iste, okrągłe itp.. Ich odpowied­nia kon­fig­u­rac­ja umożli­wia tworzenia miejsc spotkań np. w formie półokrągłych zatok w których użytkown­i­cy będą mieli możli­wość kon­tak­tu wzrokowego „face-to-face”. Kon­fig­u­rac­ja lin­iowa może nato­mi­ast pełnić rolę izolu­jącą i odgradza­jącą np. odd­zie­le­nie stre­fy ruchu samo­chodowego od pieszego. Pamię­ta­jmy, że ław­ki pełnią ważną społeczną rolę w przestrzeni. Pozwala­ją na gro­madze­nie się ludzi, zapew­ni­a­ją miejsce do wygod­nego siedzenia i relak­su, czy miejsce na pier­wsze spotkanie młodej pary, zabawę dzieci.

Przykład 3 — Box­land — pro­du­cent: Escofet  — to cały sys­tem ele­men­tów mod­ułowych składa­ją­cy się z 12 typu mod­ułów. Zobacza możli­woś­ci konfigruacji: