Jak wybrać ławkę

Ław­ki stanow­ią niezbęd­ny ele­ment zagospo­darowa­nia przestrzeni miejskiej, ale moż­na je również znaleźć na tere­nie cen­trum hand­lowego, biurowego lub w parku, ogrodzie czy niewielkim patio hotelowym. Ław­ki zapew­ni­a­ją  wygodne miejsce do relak­su i cieszenia się świeżym powi­etrzem. Coraz częś­ciej decy­du­ją o atrak­cyjnoś­ci i jakoś­ci przestrzeni miejskiej, stąd ros­ną­cy wpływ na wybór ma sze­roko rozu­mi­any „design”.

Ławka ustaw­iona w miejs­cu pub­licznym powin­na być wygod­na i wytrzy­mała, a także powin­na pod­kreślać pię­kno otacza­jącego ją obszaru. Oznacza to, że decyz­ja o wyborze powin­na być prze­myślana i co ważne powin­na uwzględ­ni­ać aspek­ty użytkowe jak i jakoś­ciowe. Należy wziąć pod uwagę lokaliza­cję, rodzaj i for­mę przestrzeni, mate­ri­ał, ksz­tałt oraz kolor. Zapoz­naj się z poniższy­mi wskazówka­mi doty­czą­cy­mi wyboru ławek zewnętrznych, aby wybrać odpowied­nią do swoich potrzeb.

Jak wybrać ławkę na zewnątrz?

Przy wyborze ide­al­nej ław­ki należy wziąć pod uwagę wiele czyn­ników. Jed­na ławka może lep­iej nadawać się do ogro­du, na którym siedzi tylko jed­na lub dwie oso­by raz na kil­ka dni. Inny rodzaj należy zas­tosować w cen­trum hand­lowym, gdzie zarówno for­ma, pojem­ność i trwałość będą pełnić kluc­zową rolę. Moż­na łat­wo zawęz­ić wybór, określa­jąc następu­jące czynniki:

Lokalizacja

Określ, gdzie chcesz umieś­cić ławkę? Zas­tanów się nad przez­nacze­niem ław­ki i stylem, który najlepiej pasu­je do otoczenia. Na przykład two­ja ławka może być ustaw­iona w:

Miejs­cu z widok­iem: zas­tanów się nad ustaw­ie­niem ław­ki w taki sposób, aby uzyskać wspani­ały widok, gdy na niej siedzisz, nieza­leżnie od tego, czy jest to widok na góry, zabyt­ki architek­tu­ry czy nad­jeżdża­ją­cy autobus.

Cień czy słońce: Czy Two­ja ławka stoi w ogrodzie lub na patio? Będzie stała w cie­niu drze­wa czy w bezpośred­nim słońcu? Jeśli będzie narażone na bezpośred­nie dzi­ałanie słoń­ca należy raczej zas­tosować ław­ki z mate­ri­ału nien­agrze­wa­jącego się (odradza­my stal nierdzewną lub ocynkowana) i tu moż­na rozważyć ław­ki betonowe raczej o jas­nym kolorze.

Określ dokładne miejsce ustawienia

Oprócz lokaliza­cji będziesz musi­ał również zas­tanow­ić się, ile masz miejs­ca na ławkę. Czy to duża przestrzeń, która wyma­ga więk­szej ław­ki? Ile osób powin­no być w stanie usiąść na ław­ce? Ław­ki zwyk­le mają dłu­gość około 200 cm – jed­nak rozwiąza­nia mod­ułowe pozwala­ją tworzyć długie cią­gi o dłu­goś­ci nawet kilkudziesię­ciu metrów.

Rozmi­ar ław­ki powinien być tak dobrany, aby ławka nie wydawała się zbyt mała ani zbyt duża w sto­sunku do innych ele­men­tów przestrzen­nych wokół niej.

Wybierz odpowiedni materiał

Następ­ną rzeczą do rozważe­nia jest mate­ri­ał z jakiego powin­na być wyko­nana ławka. Do wyboru mamy ław­ki drew­ni­ane, z met­alu, tworzy­wa sztucznego i betonu. Wybór mate­ri­ału ma istotne znacze­nie ze wzglę­du na:

Trwałość: Ponieważ Two­ja ławka będzie wys­taw­iona na dzi­ałanie warunk­ów zewnętrznych, począwszy od śniegu a kończąc na promieniowa­niu UV.  Potrze­bu­jesz trwałego mate­ri­ału. Wiele ławek zewnętrznych zapro­jek­towano tak, aby służyły przez lata nawet w surowych i zmi­en­nych warunkach.

Este­ty­ka: Two­ja przestrzeń zewnętrz­na może już zaw­ier­ać różnorodne mate­ri­ały, takie jak drewno, kamień lub met­al. Postaraj się wybrać mate­ri­ał, który pasu­je lub uzu­peł­nia przestrzeń.

Waga: Jeśli planu­jesz umieś­cić swo­ją ławkę w wietrznym miejs­cu, będziesz potrze­bował solid­nego mocow­a­nia lub ciężkiego mate­ri­ału, który wytrzy­ma pod­muchy sil­nego wia­tru. Ciężkie ław­ki betonowe są również ide­alne do miejsc pub­licznych, ponieważ nie wyma­ga kon­serwacji, mogą stanow­ić zabez­piecze­nie przed ruchem kołowym oraz są odporne na akty wan­dal­iz­mu. Jeśli zakładasz, że ławka będzie przemieszczana lub chowana w okre­sie zimowym lub planu­jesz ją zain­stalować na stropie, praw­dopodob­nie będziesz potrze­bować lże­jszej opcji np. ławek z tworzy­wa sztucznego.

Cena: każdy mate­ri­ał jest dostęp­ny w innym przedziale cenowym, a opc­je w każdej kat­e­gorii ofer­u­ją zakres dla różnych budżetów.

Design

Ist­nieje wiele stylów ławek i musisz znaleźć taki, który będzie pasował do Two­jej este­ty­ki i uzu­pełni przestrzeń wokoło.

Czy szukasz ław­ki trady­cyjnej czy  może współczes­nej?  Ławka może stanow­ić także ele­ment deko­ra­cyjny, pod­kreśla­ją­cy wyjątkowy charak­ter miejs­ca, może stanow­ić punkt ori­en­ta­cyjny – zwłaszcza wów­czas gdy jej for­ma będzie przy­pom­i­nała raczej dzieło artysty, a nie zwykły mebel miejski.

Jak wybrać mate­ri­ał na ławkę?

Mate­ri­ał ław­ki określi jej wygląd, trwałość i wymo­gi doty­czące kon­serwacji. Wybór naj­tańszych rozwiązań ostate­cznie może wiązać się z potrze­bą kosz­townej kon­serwację (coroczne mal­owanie, zabez­piecze­nie przed korozją itp.). Niskiej jakoś­ci mate­ri­ały mają również wpływ na bez­pieczeńst­wo użytkown­ików,  ale w przy­pad­ku zniszczenia na este­tykę miejs­ca. W zależnoś­ci od lokaliza­cji ławka narażona jest na opady deszczu, wilgoć, śnieg, lód, pleśń, gni­cie opada­ją­cych liś­ci, dzi­ałanie owadów, ekspozy­cję na słońce, ekstremalne tem­per­atu­ry i silne wia­try. Sprawdź poniżej, które mate­ri­ały rekomen­du­je­my i dlaczego.

Drewno

Aby uzyskać nat­u­ral­nie wyglą­da­ją­cy ele­ment przestrzeni, wybierz ław­ki o siedzisku drew­ni­anym. Ław­ki takie mają najczęś­ciej  nat­u­ral­ną, klasy­czną for­mę. Istot­ny jest jed­nak wybór ław­ki wyko­nanej z dobrej jakoś­ci drew­na, co  sprawi, że Two­ja ławka będzie trwała i posłuży przez wiele lat. Sprawdź nie tylko gatunek drew­na, ale również grubość pro­fili drew­ni­anych (min. 30–40 mm).

Więk­szość drew­ni­anych ławek wyma­ga reg­u­larnej kon­serwacji, więc będziesz musi­ał wziąć pod uwagę czas i pieniądze potrzeb­ne do ich utrzy­ma­nia. Na przykład może być konieczne reg­u­larne mal­owanie ławek bejcą lub far­bą zewnętrzną, zwłaszcza w przy­pad­ku tańszych ławek wyko­nanych z drew­na iglastego.

Alter­naty­wą jest zas­tosowanie drew­na twardego, zwłaszcza egzo­ty­cznego, które jed­nak sta­ją się szare z wiekiem, chy­ba że 1–2 razy w roku będą pod­dawane pro­ce­sowi ole­jowa­nia.  Należy jed­nak zaz­naczyć , że ole­jowanie choć rekomen­dowane, nie jest wyma­gane. Dzię­ki ole­jowa­niu ław­ki, przez długie lata zachowa­ją pier­wot­ny wygląd. Należy również pamię­tać, że ole­jowanie jest pro­ce­sem prostym, tan­im oraz szy­bkim (przy temp. 20°C już po 60 min­u­tach moż­na ponown­ie korzys­tać z ław­ki), a prace nie wyma­ga­ją warunk­ów warsz­ta­towych. Drewno twarde jest pon­ad­to bard­zo odporne na gni­cie, owady i warun­ki atmos­fer­yczne – i są to cechy, które stanow­ią przewagę drew­na twardego nad miękkim (sos­na, świerk)

Metal

Met­al to kole­jny pop­u­larny mate­ri­ał stosowany do pro­dukcji ławek. For­mowanie stali daję możli­wość wyko­na­nia ławek prostych lub wygię­tych, w sty­lu nowoczes­nym lub tradycyjnym:

Alu­mini­um: ław­ki z ekstru­dowanego alu­mini­um są bard­zo lekkie, ale nie tak wytrzy­małe jak te wyko­nane z odle­wanego alu­mini­um. Odlew alu­min­iowy jest bard­zo cięż­ki, a co za tym idzie również bard­zo wytrzymały.

Stal nierdzew­na to mate­ri­ał, który choć rozwiązu­je prob­lem korozji, ma kil­ka cech, które ogranicza­ją zas­tosowanie go w przestrzeni pub­licznej: silne nagrze­wanie się w dni let­nie oraz podat­ność na zabrudzenia atmos­fer­yczne, które z cza­sem trud­no usunąć – stanowi istotne wady tego mate­ri­ału. Dlat­ego ław­ki ze stali nierdzewnej szczegól­nie pole­cane są do wnętrz, obiek­tów hand­lowych lub biurowych, gdzie mogą stanow­ić wyposaże­nie wewnętrznych dziedz­ińców lub patio.

Stal czarna – w przy­pad­ku tego mate­ri­ału należy zwró­cić uwagę na rodzaj zabez­pieczenia antyko­rozyjnego ele­men­tów stalowych. Wielu tańszych pro­du­cen­tów decy­du­je się na rezy­gnację z cynkowa­nia stali, ogranicza­jąc się do stosowa­nia pod­kładu cynkowego. Nieste­ty ta for­ma zabez­pieczenia antyko­rozyjnego jest zupełnie niewystar­cza­jącą w przy­pad­ku ustaw­ienia ław­ki w miejs­cach pub­licznych. Mal­owanie proszkowe stanowi dodatkową powłokę ochron­ną i popraw­ia este­tykę ław­ki, dzię­ki możli­woś­ci zas­tosowa­nia różnych kolorów. Zwróć uwagę na grubość tej zewnętrznej powło­ki – czym grub­sza tym lep­sza. Więk­sza trwałość, odporność na zadra­pa­nia i lep­sze właś­ci­woś­ci ter­miczne – dzię­ki czemu siedze­nie na siedzisku wyko­nanym ze stali będzie możli­we nawet w upalne dni.

Żeli­wo: żeli­wne ław­ki są bard­zo ciężkie i trwałe i zazwyczaj mają his­to­ryzu­ją­cy wygląd. Żeli­wo jest podatne na rdzę, dlat­ego należy sprawdz­ić grubość i jakoś  warst­wy malarskiej.

Plas­tik to coraz pop­u­larniejszy mate­ri­ał stosowany w pro­dukcji ławek. Ław­ki z plas­tiku mają częs­to bard­zo ciekawą for­mę, a to co je dodatkowo wyróż­nia do żywe kolory. Plas­tikowe ław­ki są również odporne na blaknię­cie, rdzę, prze­jawy wandalizmu.

Cześć pro­duk­tów wyko­nanych jest z plas­tiku pokon­sumenck­iego, co wpisu­je się w potrze­bę roz­wo­ju opartego na zrównoważonym rozwoju.

Pod wzglę­dem kon­serwacji jest to pro­dukt, który wyma­ga tylko okre­sowego mycia. Brak skom­p­likowanej kon­serwacji i trwałość to zde­cy­dowane zale­ty ławek z tworzy­wa sztucznego.

Ław­ki są sto­sunkowo lekkie, dlat­ego moż­na jest stosować w miejs­cach w których ist­nieją pod tym wzglę­dem wszelkie ograniczenia. Moż­na je jed­nak zamo­cow­ać na trwałe do posadz­ki za pomocą opra­cow­anego sys­te­mu kotew lub wypełnić piask­iem lub betonem – w celu zwięk­szenia ich ciężaru i ustaw­ienia jako pro­duk­ty wolnostojące.

Część ławek moż­na podświ­et­lać od wewnątrz, co daje bard­zo fajny efekt ilu­mi­nacji zwłaszcza o zmierzchu, jed­nocześnie popraw­ia­jąc  bez­pieczeńst­wo miejsca.

Beton - Ław­ki betonowe są bard­zo trwałe i wyróż­ni­a­ją się odpornoś­cią na zuży­cie. Czołowi pro­du­cen­ci tacy jak Escofet, Dur­ba­n­is ofer­u­ją częs­to gwarancję przekracza­jącą 5 lat.

Jest to zasłu­ga stosowa­nia spec­jal­nych gatunków betonu, których para­me­try i właś­ci­woś­ci użytkowe  znacznie przewyższa­ją te charak­terysty­czne dla zwykłego betonu.  W przy­pad­ku pro­duk­tów wyko­nanych z betonu warto zad­bać, aby wybrać mate­ri­ał z powłoką hydro­fobową oraz zabez­piecze­niem antygrafiti.

Kon­strukc­ja ławek może być  dodatkowo wzmoc­niona prę­ta­mi zbro­je­niowy­mi ze stali nierdzewnej, aby zapewnić jeszcze dłuższą żywot­ność. Ich duża waga oznacza, że ​​są praw­ie niemożli­we do prze­niesienia, więc nie będziesz musi­ał ich przykrę­cać. Ław­ki betonowe zazwyczaj ofer­u­ją smukłe lin­ie, co oznacza, że ​​nada­ją się do min­i­mal­isty­cznych lub nowoczes­nych przestrzeni zewnętrznych.

To właśnie niek­tóre z ławek betonowych zysku­ją for­mę przy­pom­i­na­jącą raczej dzieło sztu­ki, zachowu­jąc jed­nocześnie wszys­tkie walo­ry użytkowe  ławek.

Nowe gatun­ki betonu np. UHPC zbro­jonego włóknem szk­lanym pozwala­ją tworzyć pro­duk­ty cienkoś­ci­enne, które przeczą pra­wom fizy­ki – jed­nocześnie speł­ni­a­jąc najwyższe normy tech­niczne i jakoś­ciowe. Wyko­rzys­tanie betonu UHPC pozwala tworzyć lekkie, ale niezmiernie odporne pro­duk­ty, w tym ław­ki, które wyróż­nia wyso­ka wytrzy­małoś­cią na ściskanie > 60 MPa, wyso­ka szczel­ność (niska prze­puszczal­noś­cią mediów ciekłych i gazowych), wyso­ka odporność na dzi­ałanie agresy­wnych czyn­ników środowiskowych, odporność na agresję chemiczną, mro­zood­porność,  wodoszczel­ność, niska nasiąk­li­wość oraz doskon­ała odporność na ścieranie. 

 

Dlaczego warto wybrać  produkty dostępne na Archgoods?

Jesteśmy wyłąc­zonym dys­try­b­u­torem w Polsce czołowych europe­js­kich pro­du­cen­tów małej architek­tu­ry o wielo­let­nim doświad­cze­niu i doskon­ałej rep­utacji. Dostęp­ne pro­duk­ty speł­ni­a­ją najwyższe stan­dardy pod kątem trwałoś­ci oraz min­i­mal­nej kon­serwacji. Sze­ro­ki wybór ławek zewnętrznych, możli­wość kon­fig­u­racji i doboru opcji kolorysty­cznych spraw­ia­ją, że możesz mieć pewność znalezienia takiej ław­ki, która pasu­je do Two­jego sty­lu i przestrzeni.

Jeśli szukasz jed­nego dostawy ele­men­tów małej architek­tu­ry, zapew­ni­amy bliską współpracę i wspar­cie tak, aby ostate­czny efekt był spójny i dopa­sowany do specy­fikacji oraz budże­tu projektu.