Przestrzeń i miasto

Kluczowe wiadomości

  • Przestrze­nie pub­liczne zaj­mu­ją od 2 do 15% grun­tów w cen­tra­ch europe­js­kich miast. Pełnią niezwyk­le istot­ną funkcję, gdyż są niezbędne do złagodzenia presji wywier­anej na mias­to przez ros­nącą populację.
  • W przyszłych mias­tach będziemy musieli zop­ty­mal­i­zować dys­try­bucję i wyko­rzys­tanie przestrzeni pub­licznej, aby zapewnić jej bez­pieczeńst­wo, dostęp­ność i inte­grację dla wszystkich.
  • Udzi­ał terenów zielomych w tkance miejskiej wzrosła o 38% w ciągu ostat­nich 25 lat, a 44% lud­noś­ci miejskiej w Europie obec­nie miesz­ka w odległoś­ci 300 metrów od parku pub­licznego. Dobrze zapro­jek­towane przestrze­nie pub­liczne i zielone mogą przynieść wiele korzyś­ci: popraw­ić jakość powi­etrza, zapewnienić odpowied­nią reg­u­lację mikrokli­matu oraz popraw­ić bez­pieczeńst­wo, inte­grację społeczną i jakość zdrowia publicznego

W jaki sposób przestrzeń publiczna w mieście może pomóc sprostać przyszłym miejskim wyzwaniom?

 

W ciągu ostat­nich 25 lat mias­ta na całym świecie pow­ięk­szyły się o powierzch­nię równą powierzch­ni Irlandii. W 59% miast wzrosło zageszczenia zalud­nienia. Zrównoważony rozwój miast wyma­ga dziś efek­ty­wnoś­ci w zakre­sie  użytkowa­nia grun­ta­mi miejski­mi, lecz mimo to rozle­ganie się miast i nieefek­ty­wne użytkowanie grun­ta­mi nadal stanowi bard­zo istot­ny prob­lem, który ma wiele konsekwencji.

Ponieważ mias­ta i pop­u­lac­je miejskie nadal szy­bko się przek­sz­tał­ca­ją, ist­nieje potrze­ba ponownego prze­myśle­nia sposobu wyko­rzys­ta­nia wol­nej przestrzeni.

Przestrzeń pub­licz­na zapew­nia miejsce na zabawę, inter­akc­je społeczne, kreaty­wność, dzi­ałal­ność gospo­dar­czą i rozry­wkę, czyli to co stanowi o roz­wo­ju miejskich.

Zwłaszcza isto­tot­ną rolę pełnią tere­ny zielone, które przynoszą wiele korzyś­ci: stanow­ią środowisko roz­wo­ju ptaków i pszczół, wpły­wa­ją na poprawę jakoś­ci powi­etrza, umożli­wia­ją przenika­nia wody do gle­by oraz zmniejsza­ją wpływ fal upałów. 

Zadaniem mias­ta w zapewnie­niu oby­wa­telom wysok­iej jakoś­ci przestrzeni pub­licznej co nie może ograniczyć się jedynie do zarez­er­wowa­nia odpowied­niej powierzch­ni. Dziś mias­ta sto­ją przed zadaniem pełnego wyko­rzys­ta­nia potenc­jału terenów zielonych, parków, placów pub­licznych ets. Wprowadza to dodatkowe obawy co do jakoś­ci przestrzeni pub­licznej, zapewnienia bez­pieczeńst­wa użytkowa­nia i jej dostęp­noś­ci dla wszys­t­kich grup użytkowników.

dobra parktyka — barcelona

Pro­gram Superblocks to jed­na z najbardziej ambit­nych przemi­an urban­isty­cznych w Europie, której plan na nowo defini­u­je porządek miejs­ki Barcelony. Planowanie skon­cen­trowane na potrze­bach mieszkańców daje możli­wość pozyski­wa­nia nowych przestrzeni pub­licznych poprzez tworze­nie kies­zonkowych placów zabaw, zdrowych zielonych ulic, na których wcześniej zna­j­dowały się samochody.

Jed­na z ostat­nich real­iza­cji w Barcelonie tuż obok tar­gu Sant Antoni — w ramach której Escofet dostar­czył ław­ki Car­gol, Pra. W ramach prowad­zonych prac udało się stworzyć pon­ad 26 000 m² przy­jaznej powierzch­ni pub­licznej dla mieszkańców.
Idea pro­jek­tu odpowia­da potrze­bie reor­ga­ni­za­cji miast w taki sposób, aby dopa­sowywały się głównie do potrzeb pieszych i row­erzys­tów a w drugiej kole­jnoś­ci trans­portu samochodowego.

Zobacz film: