Trendy w projektowaniu przestrzeni publicznej

Część 1. Społeczeństwo

 

Współczesne pro­jek­towanie otwartych przestrzeni powin­no uwzględ­ni­ać ideę “wielkiego obrazu”, który tworzą 4 kon­cepc­je  — społecznoś­ci, dostęp­noś­ci, zrównoważonego roz­wo­ju i technologii.

Wspól­nym mianown­ikiem sta­je się sposób postrze­ga­nia jakoś­ci życia oraz świado­mość, że jakość środowiska w którym żyje­my — zarówno nat­u­ral­nego, jak i wynika­jącego z urban­iza­cji miast  — jest nieroz­er­wal­nie związana z jakoś­cią naszego życia.

Jak więc to myśle­nie wpły­wa na pro­jek­towanie otwartych przestrzeni i w jaki sposób powin­ny być one urządzone? 

Społeczeńst­wo

Nieza­przeczal­nym fak­tem jest, że żyje­my w cza­sach ogrom­nych zmi­an środowiskowych, tech­no­log­icznych i społecznych — inten­sy­wność tych zmi­an zbiera żni­wo — ludzie czu­ją się coraz częś­ciej zestre­sowani, niespoko­jni i odizolowani.

Z drugiej strony obser­wowany jest  wzrost licz­by osób, które chcą zwol­nić tem­po swo­jego życia, skupić się na swoim zdrow­iu i ponown­ie połączyć się na poziomie społecznym. 

Otwarte przestrze­nie, takie jak par­ki, place zabaw, place pub­liczne, ale także  ulice miast i miasteczek, mają kluc­zowe znacze­nie w dąże­niu do stworzenia bez­pieczniejszych, szczęśli­wszych i zdrowszych społecznoś­ci, w których ludzie mają więk­sze poczu­cie przy­należnoś­ci i mogą czer­pać korzyś­ci z bardziej akty­wnego sty­lu życia. Stąd istotne sta­je się wyposaże­nie tych przestrzeni w tzw. “meble miejskie” i inne udo­god­nienia, które opty­mal­izu­ją kom­fort prze­by­wa­nia na zewnątrz, sprzy­ja­ją zaan­gażowa­niu się i tworzenia więzi społecznych.

Jakie są trendy w tym obszarze?

  • Obszary rekrea­cyjne i „lokalne cen­tra odnowy bio­log­icznej”, które łączą funkc­je placów zabaw, obiek­tów sportowych, miejsc rekreacji.
  • Pro­jekt, których celem jest rozwój lokalnej kul­tu­ry i upamięt­nienia dziedz­ict­wa także w wymi­arze lokalnym.
  • Otwarte przestrze­nie z wielo­funkcyjny­mi „stre­fa­mi”, w których ludzie mogą się spo­tykać, jeść, pra­cow­ać i odpoczywać.
  • Mod­ułowe meble miejskie, które moż­na ustaw­ić i skon­fig­urować tak, aby pasowały do różnych przestrzeni i celów.
  • Meble z wbu­dowanym oświ­etle­niem dla zwięk­szenia poczu­cia  bezpieczeństwa.
  • Wygodne i prak­ty­czne udo­god­nienia, takie jak zdro­je wodne, zacie­nienia, obiek­ty gas­tro­nom­iczne na świeżym powietrzu

Przykład:

Vil­lam­oros de Man­sil­la — Hiszpania.

Celem pro­jek­tu była reor­ga­ni­za­c­ja przestrzeni pub­licznej o złożonej geometrii i stworze­nie miejsce istot­nego z punk­tu widze­nie lokalnej społecznoś­ci — jako przestrzeni do orga­ni­za­cji kam­er­al­nych spotkań, kon­certów czy zabawy dzieci. Więcej infor­ma­cji »