GALAXY

Wyjątkowe place zabaw dla nastolatków i młodzieży

Pre­vi­ous slide
Next slide

OPIS:

Seria placów zabaw Galaxy to innowa­cyjne pode­jś­cie do zapewnienia radoś­ci i akty­wnoś­ci nas­to­latkom, którzy doty­chczas widzieli place zabaw jako przestrzeń przez­nac­zoną raczej dla młod­szych dzieci. Zrozu­mi­ano potrze­bę stworzenia miejs­ca, które dostar­czy emocji, inter­akcji społecznych oraz akty­wnoś­ci fizy­cznej w nowoczes­ny i angażu­ją­cy sposób.
 
GALAXY™ to miejsce zabawy dla nas­to­latków, które przes­ta­je być nudne i monot­onne, dzię­ki dynam­icznym i respon­sy­wnym urządzeniom zaba­wowym.  Ofer­u­je różnorodne akty­wnoś­ci, które sprzy­ja­ją wspól­nej zabaw­ie bez wzglę­du na umiejęt­noś­ci uczestników. 
Seria Galaxy dostęp­na jest w wielu kom­bi­nac­jach kolorysty­cznych, które wspier­a­ją wybrane akty­wnoś­ci i doda­ją este­ty­cznego atrak­cyjnoś­ci placu zabaw. Czyn­noś­ci zaba­wowe obe­j­mu­ją równowagę, wspinaczkę, zwisanie na rękach, sen­so­rykę, uspołecz­ni­an­ie, kołysanie i wiele innych, dos­tosowanych do grupy wiekowej 6–12 lat.
 
Dzię­ki serii Galaxy nas­to­latkowie mają szan­sę doświad­czyć wspani­ałej zabawy na świeżym powi­etrzu, rozwi­jać umiejęt­noś­ci fizy­czne i społeczne, a także tworzyć nieza­pom­ni­ane wspom­nienia. To prze­myślane rozwiązanie wychodzi naprze­ciw ich potrze­bom i zachę­ca do akty­wnego spędza­nia cza­su na placu zabaw.
 
 

ROZWÓJ POPRZEZ ZABAWĘ:

Obra­canie
Wspinacz­ka
Zwisanie na rękach
Szy­bowanie
Równowa­ga
Ciąg­nię­cie
Kołysanie
Inte­grac­ja
Sen­so­ry­ka
Myśle­nie
Kołysanie
Pchanie

KLUCZOWA GRUPA WIEKOWA:

6–15 LAT

CERTYFIKATY:

EN1176

GWARANCJA:

stal ocynkowana — dożywotnia

pły­ty Eco­core — dożywotnia

kule łączące  — 5 lat

liny i sieci — 10 lat

częś­ci zapa­sowe  — 10 lat

SERIA GALAXY:

 

GXY902

Enif

GXY941

Aldebaran

GXY901

Pavo

GXY939

Rugulus

GXY943

Droco

GXY950

Adora II

GXY949

Aquila II

GXY942

Pollux

GXY947

Sirius II

GXY953

Emerido

GXY925

Canopus

GXY952

Asterope II

GXY937

Nereide

GXY948

Asteriomn II

GXY936

Rigel

GXY903

Kuma

MATERIAŁY:

Stalowe ele­men­ty wyko­nane są ze stali gal­wani­zowanej ogniowo przy uży­ciu cynku bezołowiowego od wewnątrz i zewnątrz. Gal­waniza­c­ja posi­a­da ide­al­ną odporność na korozję i wyma­ga min­i­mal­nych nakładów na konserwację.

Duże ele­men­ty wyko­nane są z Poli­etylenu (PE) pochodzącego w 100% z recyk­lin­gu. Play shells są for­mowane jed­noczęś­ciowo z min­i­mal­ną gruboś­cią ścian 5mm. PE ma wysoką odporność na uderzenia i może być uży­wany w sze­rokim zakre­sie tem­per­atur co zapew­nia odporność na wan­dal­izm we wszys­t­kich lokalizacjach.

Spec­jal­nie zapro­jek­towany przegub kulowy GALAXY wyko­nany jest wewnątrz z alu­mini­um, które chro­nione jest przez twardą warst­wę PP oraz zewnętrzną warst­wę miękkiej gumy TPV. Elasty­czne łączenia z alu­mini­um bezołowiowego pozwala­ją na insta­lację pod różny­mi kątami.

Zaokrą­glone ściany wspinaczkowe wyko­nane są ze stalowej ramy wspier­a­jącej pan­el Eko­Grip® ze spec­jal­nie zapro­jek­towany­mi łącznika­mi. Pan­el Eko­grip® wypro­dukowany jest z Poli­etylenu (PE) o gruboś­ci 15mm i 3mm warst­wy gumy antypoślizgowej.

Trójkąt do wspinacz­ki GALAXY z zewnętrzną miękką warst­wą PUR i wspornika­mi narożnikowy­mi z for­mowanego nylonu (PA6). Rdzeń wyko­nany jest z mal­owanej proszkowo stalowej spawanej ramy z zin­te­growany­mi punk­ta­mi zaw­ieszenia. Więk­sze trójką­ty są szczel­nie zamknięte pan­ela­mi z 18mm Eko­grip® w wewnątrz i zewnętrznej warst­wy gumy antypoślizgowej.

Pro­duk­ty Galaxy są dostęp­ne w różnych kom­bi­nac­jach kolorysty­cznych ze stalą gal­wani­zowaną ogniowo oraz z możli­wą dodatkową warst­wą mal­owa­nia proszkowego wyz­nac­zonych ele­men­tów stalowych. Kolory ele­men­tów są dos­tosowane w taki sposób, aby wspier­ać poszczególne kom­bi­nac­je kolorystyczne.

INNE ELEMENTY WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW

Niezwykłe place zabaw KOMPAN

Place zabaw Kom­pan znane są z najwyższej jakoś­ci i leg­en­darnej trwałoś­ci. Nietuzinkowe przestrze­nie, które zach­wyca­ją, zachę­ca­ją do zabawy, inte­gracji, nau­ki oraz samorozwoju

Niezwykłe rzeźby zabawowe Kompan

Plac zabaw w formie sowy, misia, dinozau­ra, a może w innej, wyjątkowej, niespo­tykanej struk­turze przenoszącej w alter­naty­wny świat? Wszys­tko zależy od Ciebie…

Mała architektura na place zabaw

Niezwykłe ław­ki, poideł­ka, pojem­ni­ki na odpady czy zestawy piknikowe na place zabaw. Kule EPDM, tunele i wiele innych różnorod­nych form.

MASZ WIĘCEJ PYTAŃ ?