Category Archives: Temat

Poidełka miejskie: Kluczowe rozwiązanie dla miast w obliczu zmian klimatycznych

W obliczu coraz bardziej widocznych zmian klimatycznych, dostęp do czystej wody pitnej staje się nie tylko ważną kwestią zdrowotną, [...]

Nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w zakresie placów zabaw

27 października 2023 r. Minister Rozwoju i Technologii wprowadził zmiany w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, [...]

Zielone miasto — przewodnik

Zaprasza­my do lek­tu­ry opra­cow­a­nia “Escofet — Zielone Mias­to”, który stanowi nie tylko prze­wod­nik, ale także inspiru­ją­cy man­i­fest pro­mu­ją­cy inte­grację miejs­kich obszarów [...]

Place zabaw dla nastolatków

Badanie ruchu i aktywność fizyczna w szkole: Jak wspinaczka aktywizuje nastolatki Autor: dr Thea Toft Amholt Badanie z udzi­ałem [...]

Nawierzchnie bezpieczne z atestem higienicznym PZH

Naw­ierzch­nia bez­piecz­na na placu zabaw to rodzaj powierzch­ni, która jest zapro­jek­towana i zain­stalowana w celu zmin­i­mal­i­zowa­nia ryzy­ka obrażeń u dzieci pod­czas [...]

Jaka powinna być odległość między stojakami rowerowymi?

Sto­ja­ki rowerowe są przy­datne w różnych miejs­cach, gdzie ist­nieje potrze­ba prze­chowywa­nia i zabez­pieczenia row­erów. Oto kil­ka miejsc, gdzie [...]

Zalety nawierzchni bezpiecznych ze zrębek drewnianych

Naw­ierzch­nie bez­pieczne ze zrębków drew­ni­anych mają kil­ka zalet, które przy­czy­ni­a­ją się do ich popularności: Bez­pieczeńst­wo — zręb­ki drew­ni­ane [...]

Zalety ławek z tworzyw sztucznych

Zewnętrzne ław­ki z tworzyw sztucznych są coraz częś­ciej stosowane w przestrzeni pub­licznej, takiej jak par­ki, place zabaw, tere­ny [...]

Naturalne nawierzchnie bezpieczne na place zabaw zgodne z normą EN 1176 i EN 1177

Według definicji zamieszczonej w normie PN-EN 1176-1, nawierzchnia tłumiąca, często nazywana również nawierzchnią bezpieczną to [...]

Jak wybrać ławkę

Ławki stanowią niezbędny element zagospodarowania przestrzeni miejskiej, ale można je również znaleźć na terenie centrum [...]

Wybór wiat przystankowych

Co to znaczy dobra wiaty przystankowa? Dobra wia­ta auto­bu­sowa jest istot­nym ele­mentem efek­ty­wnego sys­te­mu miejskiego trans­portu zbiorowego. [...]

Trendy w projektowaniu przestrzeni publicznej — cz. 3

Zrównoważony rozwój. Współczesne pro­jek­towanie otwartych przestrzeni powin­no uwzględ­ni­ać ideę “wielkiego obrazu”, który tworzą 4 kon­cepc­je  — społecznoś­ci, dostęp­noś­ci, [...]

Trendy w projektowaniu przestrzeni publicznej 2

Dostępność — cz. 2 Współczesne pro­jek­towanie otwartych przestrzeni powin­no uwzględ­ni­ać ideę “wielkiego obrazu”, który tworzą 4 kon­cepc­je  — społecznoś­ci, [...]

Ławki parkowe — jak wybrać?

Obec­nie rośnie pop­u­larność wyposaża­nia mebli miejs­kich w różnego rodza­ju ład­owar­ki do urządzeń elek­tron­icznych, najczęś­ciej w formie portów USB [...]

Trendy w projektowaniu przestrzeni publicznej

Część 1. Społeczeństwo   Współczesne pro­jek­towanie otwartych przestrzeni powin­no uwzględ­ni­ać ideę “wielkiego obrazu”, który tworzą 4 [...]

Przestrzeń i miasto

Kluczowe wiadomości Przestrze­nie pub­liczne zaj­mu­ją od 2 do 15% grun­tów w cen­tra­ch europe­js­kich miast. Pełnią niezwyk­le istot­ną funkcję, [...]

Wybór powierzchni jezdnej w skateparkach

Wybór powierzch­ni jezd­nej w skateparku  jest jed­nym z kluc­zowych ele­men­tów przy­czy­ni­a­ją­cych się do sukce­su każdej tego typu inwestycji. [...]