Czym kierować się przy wyborze — część 1. kosze uliczne i kosze parkowe

Pole­cane produkty:

don­ice betonowe

don­ice na taras

donica podświetlana led

don­ice stalowe

donice stalowe

 

Poniżej postaramy się przean­l­i­zować główne czyn­ni­ki, które należy brać pod uwagę przy wyborze koszy ulicznych lub koszy parkowych.

 

wybór koszy ulicznych i parkowych

 

Zan­im wybierzesz kosz na śmieci, powinieneś wziąć pod uwagę kil­ka czyn­ników. Częs­to to, co spraw­ia, że ​​kosz na śmieci jest ide­al­ny dla jed­nego Klien­ta, czyni go nieod­powied­nim dla innego.

 

1. Budżet

 

W ofer­cie Arch­goods dostęp­ne są kosze o różnej cenie, co daje możli­wość dopa­sowa­nia ceny do posi­adanego budże­tu Tam, gdzie budżet jest napię­ty, pro­ponu­je­my jeden z naszych lże­jszych pojem­ników ze stali miękkiej. Tam, gdzie główny nacisk kładzie się na cenę, warto rozważać kosze wyko­nane ze stali ocynkowanej, mal­owanej proszkowo o pojem­noś­ci min. 60 litórw. W prze­ci­wnym przy­pad­ku pole­camy kosze o wyjątkowym wzor­nictwie — wyko­nane z niezwyk­le trwałych mate­ri­ałów jak beton UHPC czy stal corten.

 

2. Trwałość

Zas­tanów się, czy kosz uliczny/parkowy umieszc­zony będzie w miejs­cu, w którym będzie narażony na wan­dal­izm lub ciężkie warun­ki eksplat­acji Na jakie warun­ki środowiskowe będzie narażony? I tak w stre­fach o wysokim zanieczyszcze­niu nie pole­camy stali nierdzewnej, nato­mi­ast w stre­fie nad­morskiej, o wysokim zasole­niu powi­etrza odradza­my stal corten. Najwyższą trwałość zapewnią kosze z betonu UHPC, które dodatkowo nie wyma­ga­ją konserwacji.

 

3. Pojemność

Sprawdź jak częs­to zapeł­ni­ane są lub muszą być opróż­ni­ane kosze w podob­nej lokaliza­cji ? Odpowiedź na te pyta­nia poz­woli ustal­ić, czy pojem­nik o pojem­noś­ci 40 litrów lub 120 litrów jest bardziej odpowiedni.

 

4. Niewłaściwe użycie

Powszech­nym prob­le­mem w wielu miejs­cach pub­licznych jest niewłaś­ci­we wyko­rzys­tanie pojem­ników na śmieci, gdzie są one uży­wane jako pojem­ni­ki na śmieci domowe. Aby temu prze­ci­wdzi­ałać, wiele naszych pojem­ników jest dostęp­nych z ogranicznikami.

 

5. Estetyczny

Ofer­u­je­my sze­roką gamę wzorów dla różnych rodza­jów lokaliza­cji. Wiele naszych pojem­ników ma opcję różnych wykończeń, umożli­wia­jąc dos­tosowanie do różnorod­nych stylów architek­ton­icznych. I tak posi­adamy typowe kosze uliczne, czy parkowe, ale w naszej ofer­cie zna­jdziecie również kosze do cen­trum hand­lowego, urzę­du lub przed siedz­ibę firmy.

 

6. Warunki lokalne

W niek­tórych przy­pad­kach sze­rokość chod­ni­ka lub natęże­nie ruchu pieszego mają znaczny wpływ na wybór pojem­ni­ka na śmieci. Ofer­u­je­my wiele ksz­tałtów i rozmi­arów pojem­ników, aby zapewnić pełną swo­bodę wyboru.