Category Archives: Wiedza

Donice ogrodowe — 3 najczęstsze problemy i jak im zaradzić

donica podświetlana led

Więk­szość ogrod­ników bory­ka się z podob­ny­mi prob­le­ma­mi doty­czą­cy­mi don­ic ogrodowych. Ziden­ty­fikowal­iśmy je i przy­go­towal­iśmy trzy wskazów­ki — jak im zaradz­ić. 1- Miejs­ca zacienione Rozwój niek­tórych roślin w miejs­ca zacienionych jest utrud­niony, dlat­ego w takim przy­pad­ku kluc­zowy jest wybór roślin, które toleru­ją cień lub ros­ną przy mniejszym nasłonecznie­niu. Wybierz rośliny, które kocha­ją wilgoć, ponieważ gle­ba w zacienionej przestrzeni pozosta­je wilgo­t­na. 2- Miejs­ca […]

Projektowanie placów zabaw z myślą od dzieciach niepełnosprawnych — Równość w zabawie — RAPORT

place osób dla niepełnosprawnych Kompan2

Pobież najnowszy kat­a­log placów zabaw Kom­pan. Równość w zabaw­ie W roku 2006 roku Zgro­madze­nie Ogólne Orga­ni­za­cji Nar­o­dów Zjed­noc­zonych  przyjęła Deklarację Praw Osób Niepełnosprawnych. Deklarac­ja zale­ca uni­w­er­salne pro­jek­towanie, które odnosi się do takich rozwiązań, które są użyteczne dla wszys­t­kich ludzi, w jak najwięk­szym zakre­sie, bez potrze­by adap­tacji lub spec­jal­isty­cznych zmi­an. Ter­min ten odnosi się do pro­duk­tów, środowisk, pro­gramów i […]

Czym kierować się przy wyborze — część 1. kosze uliczne i kosze parkowe

kosz betonowy HPC Binn

Pole­cane pro­duk­ty: don­ice betonowe don­ice na taras don­ice stalowe   Poniżej postaramy się przean­l­i­zować główne czyn­ni­ki, które należy brać pod uwagę przy wyborze koszy ulicznych lub koszy parkowych.     Zan­im wybierzesz kosz na śmieci, powinieneś wziąć pod uwagę kil­ka czyn­ników. Częs­to to, co spraw­ia, że ​​kosz na śmieci jest ide­al­ny dla jed­nego Klien­ta, czyni […]

Beton UHPC — co to jest i jakie ma właściwości ?

Beton UHPC - co to jest

Beton wysokowartoś­ciowy z ang­iel­skiego UHPC (Ultra High Per­for­mance Con­crete) jest coraz pop­u­larniejszym mate­ri­ałem stosowanym przy pro­dukcji ele­men­tów małej architek­tu­ry; ławek, koszy na śmieci, a także ele­men­tów wiat przys­tan­tkowych. Jest wiele powodów tej ros­nącej pop­u­larnoś­ci. Poniżej postaramy się wszys­tko wyjaśnić. Beton UHPC  jest gen­er­acją betonu zwykłego, uzyskaną na drodze mody­fikacji składu pod wzglę­dem zarówno jakoś­ciowym i iloś­ciowym. Celem wprowadzenia mody­fikacji było zre­dukowanie słabych […]

BEZPIECZNE PLACE ZABAW — ZAGADNIENIA PRAWNE — CZ.2

CZ. 2. ZAGADNIENIA PRAWNE   Zagad­nienia prawne Place zabaw to na ogół zestaw wielu urządzeń, zarówno trady­cyjnych, jak i nowoczes­nych: zjeżdżal­ni, huśtawek, ścianek do wspinacz­ki. W miejs­cach rekreacji zna­j­du­ją się także takie ele­men­ty, jak: pło­ty, bram­ki, śmiet­ni­ki, chod­ni­ki, rośliny czy tablice infor­ma­cyjne. Urządzenia zamon­towane na placu zabaw podle­ga­ją, co do zasady, unor­mowan­iom dyrek­ty­wy w spraw­ie ogól­nego bez­pieczeńst­wa pro­duk­tów (2001/95/WE). Bardziej szczegółowe przepisy są […]

Bezpieczny plac zabaw — wprowadzenie — cz.1

Bezpieczne place zabaw

Cz. 1. Wprowadze­nie — Bez­pieczne place zabaw   Pra­wo każdego dziec­ka do zabawy gwaran­tu­je kon­wenc­ja przyję­ta przez Zgro­madze­nie Ogólne Orga­ni­za­cji Nar­o­dów Zjed­noc­zonych 20 listopa­da 1989 r. W artykule 31 kon­wencji może­my przeczy­tać, że uzna­je się pra­wo dziec­ka do wypoczynku i cza­su wol­nego oraz uczest­niczenia w zabawach i zaję­ci­ach rekrea­cyjnych, tym samym zabawę określono jako jeden z inte­gral­nych ele­men­tów składa­ją­cych się na dziecińst­wo. Zadaniem rodz­iców i opiekunów jest […]

Aerobik dla dzieci

Areobik dla dzieci

Prestiżowy Stan­ford Chil­dren’s Health — Szpi­tal dziecię­cy opub­likował artykuł na tem­at znaczenia ćwiczeń aer­obowych w życiu dziec­ka. Od sil­niejszych koś­ci i mięśni, po więk­sze szanse na bycie zdrowym w wieku dorosłym. W artykule zna­j­du­ją się przykłady ćwiczeń:     Aer­o­bik dla dzieci Rola ruchu i ćwiczeń w praw­idłowym roz­wo­ju dzieci jest nieoce­niona. Ćwiczenia aer­obowe są bard­zo ważne dla zapewnienia praw­idłowego roz­wo­ju dzieci. Dzieci ćwiczące mają zazwyczaj: […]