Category Archives: Wiedza

Normy dotyczące placów zabaw

Norma PN-EN 1176 składa się z dziewięciu części, pierwsza dotyczy ogólnych wymagań bezpieczeństwa i metod badań [...]

Wszystko o stali corten

Wysokiej jakości specjalna stal na przedmioty ogrodowe Stal CORTEN* jest rodza­jem stali niskostopowej, która charak­teryzu­je się odpornoś­cią [...]

Podbudowa pod posadzki bezpieczne EPDM

Pod­bu­dowa: Uwa­ga ogól­na: pod­bu­dowa powin­na zapewnić możli­wość spły­wu wody, zarówno deszc­zowej, jak i nat­u­ral­nej wody grun­towej [...]

Donice ogrodowe — 3 najczęstsze problemy i jak im zaradzić

Więk­szość ogrod­ników bory­ka się z podob­ny­mi prob­le­ma­mi doty­czą­cy­mi don­ic ogrodowych. Ziden­ty­fikowal­iśmy je i przy­go­towal­iśmy trzy wskazów­ki — jak im zaradzić. [...]

Projektowanie placów zabaw z myślą od dzieciach niepełnosprawnych — Równość w zabawie — RAPORT

Równość w zabawie W roku 2006 roku Zgro­madze­nie Ogólne Orga­ni­za­cji Nar­o­dów Zjed­noc­zonych  przyjęła Deklarację Praw Osób Niepełnosprawnych. [...]

Czym kierować się przy wyborze — część 1. kosze uliczne i kosze parkowe

Pole­cane produkty: don­ice betonowe don­ice na taras don­ice stalowe   Poniżej postaramy się przean­l­i­zować główne czyn­ni­ki, [...]

Beton UHPC — co to jest i jakie ma właściwości ?

Beton wysokowartoś­ciowy z ang­iel­skiego UHPC (Ultra High Per­for­mance Con­crete) jest coraz pop­u­larniejszym mate­ri­ałem stosowanym przy pro­dukcji [...]

KONTROLE ORAZ UTRZYMANIE PLACÓW ZABAW — CZ. 7

  Uwagi ogólne Bez­pieczeńst­wo dzieci na pla­cach zabaw nie tylko zależy od odpowied­niego zaplanowa­nia oraz wyboru właś­ci­wego wyposaże­nia. Niezbęd­ny jest [...]

DOSTARCZENIEMONTAŻ WYPOSAŻENIA — CZ. 6

Dostawcy   Nie wol­no nam zanied­bać sprawdzenia dostaw­cy urządzeń na plac zabaw oraz pod­mio­tu, który dokona mon­tażu. Orga­ni­za­c­je zrzesza­jące [...]

PLANOWANIE KRAJOBRAZUROŚLINNOŚCI NA PLACU ZABAW — CZ. 5

Planowanie kra­jobazu i roślin­noś­ci na placu zabaw   Wyko­rzys­tanie kra­jo­brazu oraz zasadze­nie atrak­cyjnej roślin­noś­ci sprawi, że zabawa stanie się jeszcze [...]

BEZPIECZNE PLACE ZABAWPROJEKTOWANIECZ. 4

Ustawienie urządzeń na placu   Zwróćmy uwagę, w jaki sposób dzieci porusza­ją się po placu zabaw. Czy wchodząc na plac zabaw [...]

BEZPIECZNE PLACE ZABAWPROJEKTOWANIECZ. 3

CZ. 3. PROJEKTOWANIE     Kilka uwag ogólny Bez­pieczne place zabaw — pro­jek­towanie rozpoczy­namy od prac nad zagospo­darowaniem [...]

BEZPIECZNE PLACE ZABAW — ZAGADNIENIA PRAWNE — CZ.2

CZ. 2. ZAGADNIENIA PRAWNE   Zagad­nienia prawne Place zabaw to na ogół zestaw wielu urządzeń, zarówno trady­cyjnych, [...]

Bezpieczny plac zabaw — wprowadzenie — cz.1

Cz. 1. Wprowadzenie — Bezpieczne place zabaw   Pra­wo każdego dziec­ka do zabawy gwaran­tu­je kon­wenc­ja przyję­ta przez Zgro­madze­nie Ogólne Organizacji [...]

Aerobik dla dzieci

Prestiżowy Stan­ford Chil­dren’s Health — Szpi­tal dziecię­cy opub­likował artykuł na tem­at znaczenia ćwiczeń aer­obowych w życiu dziec­ka. Od sil­niejszych [...]