PLANOWANIE KRAJOBRAZU I ROŚLINNOŚCI NA PLACU ZABAW — CZ. 5

Planowanie kra­jobazu i roślin­noś­ci na placu zabaw

 

PLANOWANIE KRAJOBRAZU I ROŚLINNOŚCI NA PLACU ZABAW

Wyko­rzys­tanie kra­jo­brazu oraz zasadze­nie atrak­cyjnej roślin­noś­ci sprawi, że zabawa stanie się jeszcze
więk­szą fra­jdą. Pamię­ta­jmy przy tej okazji o zasadze­niu drzew, które zapewnią cień małym dzieciom.
Drze­wa nie tylko zaofer­u­ją cień, ale także pod­niosą walo­ry wiz­ualne placu.
Jeśli plac zabaw zna­j­du­je się na ter­e­nach poza­miejs­kich zas­tanówmy się, czy nie należało­by poz­wolić,
aby poras­tała go wyso­ka trawa czy polne kwiaty. Moż­na by wyty­czyć na nim ścież­ki, a kiedy zaczęły­by
zaras­tać, możli­we stało­by się wyty­cze­nie ich gdzie indziej, w miejs­cach, które wyde­pczą dzieci. Zabawa
z dziki­mi kwiata­mi oswa­ja dzieci z naturą i daje im wiele radoś­ci – nie zapom­ni­jmy o tym.
Sko­rzys­tanie z nat­u­ral­nych wzniesień to kole­j­na wartość dodana placu zabaw. Oczy­wiś­cie pagór­ki nie
powin­ny być zbyt strome, jeżeli baw­ią się tam małe dzieci, które jeszcze nie do koń­ca kon­trolu­ją swo­je
ruchy. Zale­ca się, aby maksy­malne nachyle­nie wynosiło 30°
Ulokowanie prostej lub skrę­conej zjeżdżal­ni na pagórku elimin­u­je konieczność zapewnienia dro­giej
naw­ierzch­ni absorbu­jącej upad­ki z wysokoś­ci. W takim wypad­ku należy pamię­tać, że roślin­ność nie
powin­na utrud­ni­ać widocznoś­ci, aby możli­we było sprawdzanie, co dzieje się z dzieć­mi korzys­ta­ją­cy­mi
z takiej zjeżdżal­ni.
Ogrod­ni­cy i sprzedaw­cy kwiatów zawsze posłużą nam infor­ma­cją na tem­at jakoś­ci gle­by w miejs­cu,
gdzie orga­nizu­je­my plac zabaw. Pomoże nam to w doborze odpowied­niej roślin­noś­ci. Unika­jmy roślin,
które są tru­jące, mają ostre kolce lub liś­cie, nie­jadalne, choć atrak­cyjne dla dzieci owoce oraz takich,
które naraża­ją na reakc­je aler­giczne.

 

Poniżej lista roślin, który­mi moż­na umil­ić plac zabaw. Wiele z nich zapewni także cień:

Z uwagi na zapach

■ wiele ziół, np. roz­maryn, tymi­anek, sza­łwia, melisa, lebiod­ka (oregano), majer­anek, mię­ta, lawen­da,
■ omżyn Daw­i­da (Bud­dle­ja davidii),
■ czo­jsia (Choisyia ter­nate),
■ wiciokrzew (suchokrzew),
■ mirt,
■ osman­tus,
■ sos­na zwycza­j­na,
■ topo­la (Pop­u­lus tri­chor­pa),
■ czarny bez,
■ kali­na pach­ną­ca (Vibur­num fra­grans).
Z uwa­gi na wygląd
■ brzoza zwisła,
■ drżącz­ka śred­nia,
■ powo­jnik pną­cy,
■ leszczy­na pospoli­ta,
■ wierz­ba,
■ jarząb mączny.

Z uwagi na kolor

■ klon pol­ny,
■ stokrot­ka,
■ kacze­niec,
■ dereń świd­wa,
■ fuk­s­ja mag­el­lańs­ka,
■ lni­ca,
■ róża pomarszc­zona,
■ jarzębi­na.

Należy unikać następujących roślin:

■ wawrzynek wilczełyko,
■ ostrokrzew kol­cza­sty,
■ zło­tokap zwycza­jny,
■ cis pospoli­ty,
■ mod­rzewni­ca zwycza­j­na,
■ trzmieli­na zwycza­j­na,
■ bluszcz,
■ jałowiec,
■ sza­kłak pospoli­ty,
■ rodo­den­dron,
■ robinia akacjowa.

Poza tym część roślin kwiatowych może powodować ryzyko z uwagi na toksyczność ich kwiatów, są to:

■ kon­walia majowa,
■ ostróż­ka ogrodowa,
■ ciemiernik,
■ mak lekars­ki,
■ psian­ka czarna.
Niebez­pieczne rośliny egzo­ty­czne nie zostały ujęte w powyższym zestaw­ie­niu

 

 


producenci małej architektury

Archgoods.eu jest region­al­nym przed­staw­icielem firmy Kom­pan – najwięk­szę­go pro­du­cen­ta placów zabaw w Europie oraz lid­era w zakre­sie bez­pieczeńst­wa placów zabaw. Bez­pieczne place zabaw – pro­jek­towanie w opar­ciu o swo­je doświad­cze­nie i wiedzę naszych spec­jal­istów ułatwi zapro­jek­tować funkcjon­al­ny, bez­pieczny i atrak­cyjny plac zabaw.

Peł­na ofer­ta pro­duk­towa dostep­na jest na stron­ie: www.pl.kompan.com

 


 

AUTORZY:

David Year­ley
Królewskie Towarzyst­wo Zapo­b­ie­ga­nia Wypad­kom
Roy­al Soci­ety for the Pre­ven­ti­ion of Acci­dents – RoSPA
Dominik Berlińs­ki
Cen­trum Kon­troli Placów Zabaw

 

Niniejsza pub­likac­ja została sfi nan­sowana dzię­ki wspar­ciu fi nan­sowe­mu Wspól­no­ty Europe­jskiej
w ramach wspól­nego dzi­ała­nia Bez­pieczne place zabaw
(umowa dotacji Nr 17.020200/07/472840).
Komis­ja Europe­js­ka nie ponosi odpowiedzial­noś­ci za treść zawartych w niej infor­ma­cji.
Niniejsza pub­likac­ja może być bez zez­wole­nia powielana i pub­likowana w częś­ci bądź całoś­ci.
W przy­pad­ku wyko­rzys­ta­nia zawartych w niej infor­ma­cji
Urząd Ochrony Konkurencji i Kon­sumen­tów uprze­jmie prosi o powiadomie­nie
o sposo­bie wyko­rzys­ta­nia pub­likacji:
Urząd Ochrony Konkurencji i Kon­sumen­tów
Depar­ta­ment Nad­zoru Rynku
pl. Pow­stańców Warsza­wy 1
00–950 Warsza­wa
E‑mail: dnr@uokik.gov.pl