KONTROLE ORAZ UTRZYMANIE PLACÓW ZABAW — CZ. 7

KONTROLE ORAZ UTRZYMANIE PLACÓW ZABAW

 

Uwagi ogólne

Bez­pieczeńst­wo dzieci na pla­cach zabaw nie tylko zależy od odpowied­niego zaplanowa­nia oraz
wyboru właś­ci­wego wyposaże­nia. Niezbęd­ny jest stały nadzór nad miejscem zabaw i zapewnienie
reg­u­larnych kon­troli oraz utrzy­manie najwyższych stan­dard­ów bezpieczeństwa.
Nor­ma PN-EN 1176–7 zale­ca, aby prowadz­ić trzy rodza­je kon­troli placów zabaw. Wykonu­jąc je administratorzy
real­izu­ją swo­je pod­sta­wowe obow­iąz­ki wobec użytkowników.
Inspekc­je powin­ny obe­j­mować cały plac, włącznie ze ścieżka­mi, ogrodzeni­a­mi, siedzeni­a­mi, wejściami
a nie tylko zamon­towane na nim urządzenia.

Trzy rodzaje kontroli

Wskazane w normie rodza­je inspekcji wykony­wanej na placu zabaw to:

Regularna kontrola przez oględziny (kontrola rutynowa)

W jej trak­cie sprawdza się ogól­ny stan urządzeń, w szczegól­noś­ci uszkodzenia wynika­jące z aktów
wan­dal­iz­mu. Kon­tro­la tego rodza­ju może być przeprowad­zona przez admin­is­tra­to­ra terenu
lub oso­by przez niego wskazane. Inspekc­ja ta powin­na zostać następ­nie udokumentowana
np.: w książce placu zabaw czy innym doku­men­cie pisem­nym. Wskazane jest, aby dostaw­ca wyposażenia
przed­staw­ił listę kluc­zowych kry­ter­iów (check­list), które należy sprawdzać w cza­sie takiej
kon­troli. Ter­miny inspekcji moż­na uza­leżnić od częs­totli­woś­ci, z jaką dzieci korzys­ta­ją z placu
zabaw, pory roku i ryzy­ka wan­dal­iz­mu. Bez wzglę­du jed­nak na to, przeprowad­zona raz na tydzień
kon­tro­la to abso­lutne minimum.

Kontrola funkcjonalna

W cza­sie tej kon­troli bardziej dro­bi­az­gowo sprawdza się urządzenia, w szczegól­noś­ci pod kątem
zuży­cia sprzę­tu. Tego rodza­ju kon­troli może dokon­ać admin­is­tra­tor terenu albo oso­ba przez niego
wyz­nac­zona. Jej ustal­e­nia również należy odno­tować w doku­men­tacji związanej z utrzymaniem
placu. Kon­trolę powin­no się prowadzać śred­nio co 1–3 miesiące.

Coroczna kontrola podstawowa

Ta kon­tro­la powin­na być przeprowad­zona z udzi­ałem spec­jal­istów, nieza­leżnych od właściciela
czy admin­is­tra­to­ra terenu. W jej trak­cie powin­no być sprawd­zone zuży­cie urządzeń, stan fundamentów,
naw­ierzch­ni a także bez­pieczeńst­wo sprzętów z uwa­gi na wyko­nane wcześniej naprawy.
Pamię­ta­jmy, że insty­tuc­je wykonu­jące takie kon­t­role powin­ny być sprawd­zone przez administratorów
a także być ubez­piec­zone od odpowiedzial­noś­ci cywilnej.

 

Wiedza i szkolenia

Wszys­tkie oso­by wykonu­jące kon­t­role lub naprawy na placu zabaw powin­ny posi­adać niezbędną
wiedzę oraz doświad­cze­nie. Wskazane jest, aby ci, którzy prowadzą reg­u­larne kon­t­role przez oględziny
posi­adali, choć­by pod­sta­wowe, przeszkole­nie w tym zakre­sie. Szkole­nia w tym zakre­sie prowadzą
przed­siębior­cy, orga­ni­za­c­je pozarzą­dowe oraz odpowiedzialne insty­tuc­je. Admin­is­tra­torzy zarządzający
jed­nym placem zabaw mogą poprosić o takie przeszkole­nie w ramach corocznej kontroli
podstawowej.

 

System zarządzania

Kon­trolę placów zabaw może wykon­ać nie tylko pod­miot odpłat­nie świad­czą­cy usłu­gi z tego zakresu.
Moż­na przy­go­tować włas­ny sys­tem zarządza­nia bez­pieczeńst­wem, który przy­da się w szczególności,
kiedy kon­trolę placu zabaw będzie wykony­wał architekt krajobrazu.
Wdroże­nie takiego sys­te­mu wyni­ka z norm i zarząd­ca powinien stworzyć zasady doty­czące regularnego
sprawdza­nia bez­pieczeńst­wa miejs­ca zabaw (propozy­cję w tym zakre­sie przed­staw­iamy jako

Dodatek do niniejszej pub­likacji). W ramach tego sys­te­mu będą mieś­ciły się także zestaw­ienia wykonanych
kon­troli oraz napraw.

Dzię­ki dobre­mu sys­te­mowi zarządza­nia powin­no być możli­we, co najmniej:
■ stwierdze­nie, że przeprowad­zono anal­izę ryzy­ka tak urządzeń, jak i całego placu,
■ zapewnie­nie, że wyni­ki anal­izy ryzy­ka są udoku­men­towane i wdrożono środ­ki zarad­cze, jakie zaproponowali
specjaliści,
■ wskazanie zasad prowadzenia kon­troli i bieżącego utrzy­ma­nia placu,
■ określe­nie licz­by oraz iden­ty­fi kac­ja każdego sprzę­tu na placu zabaw (nazwa, numer, typ, nazwa
pro­du­cen­ta itd.),
■ zawar­cie w doku­men­tacji planu placu zabaw, na którym w formie grafi cznej zostało­by przedstawione
umiejs­cowie­nie każdego urządzenia,
■ sporządze­nie pro­ce­dury postępowa­nia w sytu­acji pożaru, wypad­ku lub awarii,
■ udowod­nie­nie, że pro­gram kon­troli i bieżącego utrzy­ma­nia placu zabaw został wdrożony w sposób
kom­plet­ny, zgod­nie z wyma­gani­a­mi dla każdego urządzenia i przedłoże­nie stosownej w
tym zakre­sie dokumentacji,
■ prze­chowywanie w jed­nym miejs­cu wszys­t­kich danych na tem­at placu zabaw, także kontroli
prowad­zonych przez insty­tuc­je publiczne.

Utrzymanie

Żaden pro­gram kon­troli nie będzie speł­ni­ał swych funkcji, jeśli zalece­nia pokon­trolne nie będą wykonywane.
Ważne, aby wymi­ana zuży­tych częś­ci czy ich impre­g­nac­ja lub mal­owanie odby­wały się wówczas,
kiedy jest to konieczne, a nie dopiero na skutek dzi­ała­nia organów kon­trol­nych. Jeśli niezbędna
jest wymi­ana ele­men­tów – o ile to możli­we – należy uży­wać ory­gi­nal­nych częś­ci wyt­wor­zonych przez
pro­du­cen­ta lub przez niego zalecanych.

Instrukcje oraz ostrzeżenia producenta

Nie jest wskazane kup­no urządzeń mon­towanych następ­nie na placu zabaw, do których nie są dołączone
instrukc­je mon­tażu oraz utrzy­ma­nia. Jeśli ofer­u­je się nam sprzęt z drugiej ręki, w szczególności
zwróćmy uwagę na wiek urządzeń. Pamię­ta­jmy również, aby dokład­nie sprawdz­ić urządzenia, których
okres gwarancji już upłynął.

Nawierzchnia

Naw­ierzch­nie powin­niśmy reg­u­larnie sprawdzać pod kątem ich bieżącego zuży­cia oraz ogól­nego stanu.
Jeśli mamy wąt­pli­woś­ci może­my zle­cić przeprowadze­nie spec­jal­nej kon­troli, albo sprawdz­ić nawierzchnię
w toku corocznej kon­troli podstawowej.

Inspekcje po zainstalowaniu sprzętu

Nowe urządzenia oraz nowe place zabaw powin­ny być szczegól­nie dokład­nie sprawd­zone pod kątem
pro­ce­dur zgod­noś­ci i mon­tażu zan­im zostaną odd­ane we władanie dzieciom. Jeśli na naszym
placu ustaw­iliśmy jed­no tylko urządze­nie tego rodza­ju kon­tro­la nie jest eko­nom­icz­na, stąd też oceny
dokon­a­jmy w toku corocznej kon­troli pod­sta­wowej. Jeśli jed­nak urządze­nie nie będzie odpowiednie
– może­my sko­rzys­tać z gwarancji, która przed upły­wem tego ter­minu nie powin­na jeszcze wygasnąć.
Podob­ne zasady powin­niśmy stosować przy wymi­an­ie urządzeń na nowe, prze­bu­dowach czy rozbudowach
miejsc zabaw.

Koszty i regularne utrzymanie

Na kosz­ty niezbędne przy zwykłym utrzy­ma­niu placu zabaw składa­ją się przede wszys­tkim wydat­ki z
tytułu:
■ pielę­gnacji zieleni,
■ wymi­any piasku w piaskownicach,
■ wywozu śmieci,
■ corocznych kon­troli podstawowych,
■ zapewnienia odpowied­niego stanu naw­ierzch­ni – w zależnoś­ci od rodza­ju mate­ri­ału, jakiego
użyliśmy – przykład­owo: corocznie ilość naw­ierzch­ni syp­kiej zmniejsza się o ok. 10 proc.,
■ częś­ciowych napraw.

Warto wskazać, że niejed­nokrot­nie kosz­ty te ponoszą dobrowol­nie członkowie lokalnych społeczności
(rodz­ice, opiekunowie).

Dodatkowo warto zabez­pieczyć „fun­dusz rez­er­wowy” w celu pokry­wa­nia kosztów, które nie pojawiają
się co roku: odmalowanie met­alowych częś­ci placu zabaw co 5–6 lat i wymi­ana urządzeń, nawierzchni
oraz szkole­nie per­son­elu. Dobrze przez­naczać na ten cel kwotę w wysokoś­ci ok. 10 proc. pierwotnego
kosz­tu tych urządzeń.

Oso­by zarządza­jące pla­ca­mi zabaw powin­ny także wykupić odpowied­nie ubez­piecze­nie, stosownie
do przepisów z zakre­su odpowiedzial­noś­ci cywilnej.

Wypadki

Nie da się uniknąć wypad­ków oraz innych zdarzeń groźnych dla użytkown­ików placu zabaw. Bardzo
dobrym źródłem infor­ma­cji dla właś­ci­wych organów są w takiej sytu­acji raporty lub inne informacje
sporząd­zone w następst­wie wypad­ków. Częs­to takie dane stanow­ią pod­stawę do przeprowadzenia
kon­troli przez insty­tucję inspekcyjną albo samego producenta.

Wypad­ki moż­na zgłaszać za pomocą spec­jal­nego for­mu­la­rza (może być przewidziany przepisa­mi prawa
lub wskazany w sys­temie wewnętrznego zarządza­nia bez­pieczeńst­wem – patrz załącznik nr 6).

Doku­ment taki może być wypeł­ni­any elek­tron­icznie przez rodz­iców, świad­ków, czy właś­ci­cieli. Warto
wspom­nieć, że odpowiedzial­na insty­tuc­ja zapewne nie nałoży sankcji na admin­is­tra­to­ra, jeśli ten dobrowolnie
będzie współpra­cow­ał w przy­wróce­niu bez­pieczeńst­wa na placu zabaw.

 

Oso­ba zgłasza­ją­ca wypadek powin­na w szczegól­noś­ci poin­for­mować o:
■ placu zabaw, gdzie doszło do wypad­ku (podać dane iden­ty­fi kujące właś­ci­ciela lub zarządcy,
infor­ma­c­je o urządze­niu, na którym wydarze­nie miało miejsce),
■ wypad­ku (data, czas wraz z opisem sytuacji),
■ oso­bie lub osobach poszkodowanych (ich wieku, płci, ubra­niu oraz obuwiu, jakie miały na sobie
w cza­sie wypad­ku, co umożli­wi anal­izę przyczyn),
■ obrażeniach,
■ swoich danych adresowych.

 


producenci małej architektury

Archgoods.eu jest region­al­nym przed­staw­icielem firmy Kom­pan – najwięk­szę­go pro­du­cen­ta placów zabaw w Europie oraz lid­era w zakre­sie bez­pieczeńst­wa placów zabaw. Bez­pieczne place zabaw – pro­jek­towanie w opar­ciu o doświad­cze­nie i wiedzę naszych spec­jal­istów ułatwi zapro­jek­tować funkcjon­al­ny, bez­pieczny i atrak­cyjny plac zabaw.

Peł­na ofer­ta pro­duk­towa dostep­na jest na stron­ie: www.pl.kompan.com

 


 

AUTORZY:

David Year­ley
Królewskie Towarzyst­wo Zapo­b­ie­ga­nia Wypadkom
Roy­al Soci­ety for the Pre­ven­ti­ion of Acci­dents – RoSPA
Dominik Berliński
Cen­trum Kon­troli Placów Zabaw

 

Niniejsza pub­likac­ja została sfi nan­sowana dzię­ki wspar­ciu fi nan­sowe­mu Wspól­no­ty Europejskiej
w ramach wspól­nego dzi­ała­nia Bez­pieczne place zabaw
(umowa dotacji Nr 17.020200/07/472840).
Komis­ja Europe­js­ka nie ponosi odpowiedzial­noś­ci za treść zawartych w niej informacji.
Niniejsza pub­likac­ja może być bez zez­wole­nia powielana i pub­likowana w częś­ci bądź całości.
W przy­pad­ku wyko­rzys­ta­nia zawartych w niej informacji
Urząd Ochrony Konkurencji i Kon­sumen­tów uprze­jmie prosi o powiadomienie
o sposo­bie wyko­rzys­ta­nia publikacji:
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Depar­ta­ment Nad­zoru Rynku
pl. Pow­stańców Warsza­wy 1
00–950 Warszawa
E‑mail: dnr@uokik.gov.pl