Bezpieczny plac zabaw — wprowadzenie — cz.1

Bezpieczne place zabaw

Cz. 1. Wprowadzenie — Bezpieczne place zabaw

 

Bezpieczne place zabaw - Kompan

Pra­wo każdego dziec­ka do zabawy gwaran­tu­je kon­wenc­ja przyję­ta przez Zgro­madze­nie Ogólne Orga­ni­za­cji
Nar­o­dów Zjed­noc­zonych 20 listopa­da 1989 r. W artykule 31 kon­wencji może­my przeczy­tać, że
uzna­je się pra­wo dziec­ka do wypoczynku i cza­su wol­nego oraz uczest­niczenia w zabawach i zaję­ci­ach
rekrea­cyjnych, tym samym zabawę określono jako jeden z inte­gral­nych ele­men­tów składa­ją­cych się
na dziecińst­wo. Zadaniem rodz­iców i opiekunów jest pomoc w trak­cie zabawy oraz nieogranicze­nie
prawa dzieci do ekspresji. Nato­mi­ast obow­iązkiem każdego, kto umożli­wia zabawę – zapewnie­nie
dzieciom maksy­mal­nej ochrony zdrowia i życia najmłod­szych.
Insty­tuc­je samorzą­dowe, spółdziel­nie i wspól­no­ty mieszkan­iowe, szkoły, przed­szko­la, architek­ci kra­jo­brazu
oraz inne oso­by zaan­gażowanie w tworze­nie miejsc zabawy lub rekreacji częs­to nie wiedzą,
co wziąć pod uwagę pro­jek­tu­jąc, czy utrzy­mu­jąc place zabaw. Celem tej pub­likacji jest pomoc w zakłada­niu
i kon­serwacji takich miejsc, jak również wskazanie, w jaki sposób moż­na popraw­ić już ist­niejące,
aby zapew­ni­ały użytkown­ikom maksy­malne bez­pieczeńst­wo. Pro­du­cen­ci i dostaw­cy urządzeń
mon­towanych na pla­cach zabaw także mogą sko­rzys­tać z tej pub­likacji. Jest to o tyle istotne, że
są oni pier­wszym ogni­wem w łańcuchu wielu osób, przed­siębiorstw i insty­tucji zaan­gażowanych w
bez­pieczeńst­wo baw­ią­cych się dzieci.

Ochrony życia i zdrowia najmłod­szych nie powin­niśmy lekce­ważyć, ale nie zapom­i­na­jmy, że to właśnie
zabawa jest pier­wszą lekcją oce­ny ryzy­ka. To właśnie dzię­ki niej dzieci uczą się mierzyć siły na zami­ary.
W miejs­cu rekreacji, gdzie ryzyko zostało dokład­nie sprawd­zone najmłod­si uczą się samodziel­noś­ci w
oce­nie tego, co jest dla nich bez­pieczne, a co nie. Dzię­ki temu wiedza i doświad­czenia z placu zabaw
mogą być prze­nie­sione także na inne sytu­acje życiowe, gdzie błęd­na oce­na ryzy­ka może wiązać się nie
tylko z nabitym guzem, ale o wiele groźniejszy­mi kon­sek­wenc­ja­mi. Pamię­ta­jmy, więc że place zabaw
powin­ny być tak bez­pieczne jak to niezbędne, ale nie tak bez­pieczne jak to możli­we.
Ważną rolę w zabaw­ie odgry­wa wyobraź­nia. Place zabaw, gdzie dzieci mogą w prak­tyce z niej sko­rzys­tać
są nie tylko korzystne dla wszech­stron­nego roz­wo­ju dziec­ka, ale także – zapew­ni­a­jąc dzieciom
fra­jdę – ustrze­ga­ją dzieci przed taki­mi miejs­ca­mi „zabawy” jak nasypy kole­jowe, brze­gi rzek lub kanałów,
pobocza, czy miejs­ca robót budowlanych.

Pamię­ta­jmy, że w odniesie­niu do placów zabaw niekoniecznie sprawdza się zasa­da, że dobre jest to,
co jest dro­gie. Niezbęd­ny jest jed­nak czas przez­nac­zony na zaplanowanie miejs­ca rekreacji dla najmłod­szych
i nieco pomysłowoś­ci. Log­iczne i sys­tem­aty­czne pode­jś­cie do tego zagad­nienia w znacznym
stop­niu ułatwi późniejsze utrzymy­wanie bez­pieczeńst­wa. To samo odnosi się do rozbu­dowy oraz
renowacji już ist­nieją­cych miejsc zabaw. Cza­sem naprawdę trze­ba niewiele, aby stworzyć bez­pieczne place zabaw.

Celem tej pub­likacji jest wskazanie dobrych pomysłów, jak również pomoc tym,
którzy już zarządza­ją pla­ca­mi zabaw, aby miejs­ca, gdzie baw­ią się dzieci były dos­tosowane do potrzeb
użytkown­ików oraz wymogów bez­pieczeńst­wa.

 


producenci małej architektury

Archgoods.eu jest region­al­nym przed­staw­icielem firmy Kom­pan — najwięk­szę­go pro­du­cen­ta placów zabaw w Europie oraz lid­era w zakre­sie bez­pieczeńst­wa placów zabaw.

Peł­na ofer­ta pro­duk­towa dostep­na jest na stron­ie: www.pl.kompan.com

 


Autorzy:

David Year­ley
Królewskie Towarzyst­wo Zapo­b­ie­ga­nia Wypad­kom
Roy­al Soci­ety for the Pre­ven­ti­ion of Acci­dents – RoSPA
Dominik Berlińs­ki
Cen­trum Kon­troli Placów Zabaw

 

Niniejsza pub­likac­ja została sfi nan­sowana dzię­ki wspar­ciu fi nan­sowe­mu Wspól­no­ty Europe­jskiej
w ramach wspól­nego dzi­ała­nia Bez­pieczne place zabaw
(umowa dotacji Nr 17.020200/07/472840).
Komis­ja Europe­js­ka nie ponosi odpowiedzial­noś­ci za treść zawartych w niej infor­ma­cji.
Niniejsza pub­likac­ja może być bez zez­wole­nia powielana i pub­likowana w częś­ci bądź całoś­ci.
W przy­pad­ku wyko­rzys­ta­nia zawartych w niej infor­ma­cji
Urząd Ochrony Konkurencji i Kon­sumen­tów uprze­jmie prosi o powiadomie­nie
o sposo­bie wyko­rzys­ta­nia pub­likacji:
Urząd Ochrony Konkurencji i Kon­sumen­tów
Depar­ta­ment Nad­zoru Rynku
pl. Pow­stańców Warsza­wy 1
00–950 Warsza­wa
E‑mail: dnr@uokik.gov.pl