Bezpieczny plac zabaw – wprowadzenie – cz.1

Bezpieczne place zabaw

Cz. 1. Wprowadzenie – Bezpieczne place zabaw

 

Bezpieczne place zabaw - Kompan

Prawo każdego dziecka do zabawy gwarantuje konwencja przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji
Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989 r. W artykule 31 konwencji możemy przeczytać, że
uznaje się prawo dziecka do wypoczynku i czasu wolnego oraz uczestniczenia w zabawach i zajęciach
rekreacyjnych, tym samym zabawę określono jako jeden z integralnych elementów składających się
na dzieciństwo. Zadaniem rodziców i opiekunów jest pomoc w trakcie zabawy oraz nieograniczenie
prawa dzieci do ekspresji. Natomiast obowiązkiem każdego, kto umożliwia zabawę – zapewnienie
dzieciom maksymalnej ochrony zdrowia i życia najmłodszych.
Instytucje samorządowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, szkoły, przedszkola, architekci krajobrazu
oraz inne osoby zaangażowanie w tworzenie miejsc zabawy lub rekreacji często nie wiedzą,
co wziąć pod uwagę projektując, czy utrzymując place zabaw. Celem tej publikacji jest pomoc w zakładaniu
i konserwacji takich miejsc, jak również wskazanie, w jaki sposób można poprawić już istniejące,
aby zapewniały użytkownikom maksymalne bezpieczeństwo. Producenci i dostawcy urządzeń
montowanych na placach zabaw także mogą skorzystać z tej publikacji. Jest to o tyle istotne, że
są oni pierwszym ogniwem w łańcuchu wielu osób, przedsiębiorstw i instytucji zaangażowanych w
bezpieczeństwo bawiących się dzieci.

Ochrony życia i zdrowia najmłodszych nie powinniśmy lekceważyć, ale nie zapominajmy, że to właśnie
zabawa jest pierwszą lekcją oceny ryzyka. To właśnie dzięki niej dzieci uczą się mierzyć siły na zamiary.
W miejscu rekreacji, gdzie ryzyko zostało dokładnie sprawdzone najmłodsi uczą się samodzielności w
ocenie tego, co jest dla nich bezpieczne, a co nie. Dzięki temu wiedza i doświadczenia z placu zabaw
mogą być przeniesione także na inne sytuacje życiowe, gdzie błędna ocena ryzyka może wiązać się nie
tylko z nabitym guzem, ale o wiele groźniejszymi konsekwencjami. Pamiętajmy, więc że place zabaw
powinny być tak bezpieczne jak to niezbędne, ale nie tak bezpieczne jak to możliwe.
Ważną rolę w zabawie odgrywa wyobraźnia. Place zabaw, gdzie dzieci mogą w praktyce z niej skorzystać
są nie tylko korzystne dla wszechstronnego rozwoju dziecka, ale także – zapewniając dzieciom
frajdę – ustrzegają dzieci przed takimi miejscami „zabawy” jak nasypy kolejowe, brzegi rzek lub kanałów,
pobocza, czy miejsca robót budowlanych.

Pamiętajmy, że w odniesieniu do placów zabaw niekoniecznie sprawdza się zasada, że dobre jest to,
co jest drogie. Niezbędny jest jednak czas przeznaczony na zaplanowanie miejsca rekreacji dla najmłodszych
i nieco pomysłowości. Logiczne i systematyczne podejście do tego zagadnienia w znacznym
stopniu ułatwi późniejsze utrzymywanie bezpieczeństwa. To samo odnosi się do rozbudowy oraz
renowacji już istniejących miejsc zabaw. Czasem naprawdę trzeba niewiele, aby stworzyć bezpieczne place zabaw.

Celem tej publikacji jest wskazanie dobrych pomysłów, jak również pomoc tym,
którzy już zarządzają placami zabaw, aby miejsca, gdzie bawią się dzieci były dostosowane do potrzeb
użytkowników oraz wymogów bezpieczeństwa.

 


producenci małej architektury

Archgoods.eu jest regionalnym przedstawicielem firmy Kompan – największęgo producenta placów zabaw w Europie oraz lidera w zakresie bezpieczeństwa placów zabaw.

Pełna oferta produktowa dostepna jest na stronie: www.pl.kompan.com

 


Autorzy:

David Yearley
Królewskie Towarzystwo Zapobiegania Wypadkom
Royal Society for the Preventiion of Accidents – RoSPA
Dominik Berliński
Centrum Kontroli Placów Zabaw

 

Niniejsza publikacja została sfi nansowana dzięki wsparciu fi nansowemu Wspólnoty Europejskiej
w ramach wspólnego działania Bezpieczne place zabaw
(umowa dotacji Nr 17.020200/07/472840).
Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za treść zawartych w niej informacji.
Niniejsza publikacja może być bez zezwolenia powielana i publikowana w części bądź całości.
W przypadku wykorzystania zawartych w niej informacji
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uprzejmie prosi o powiadomienie
o sposobie wykorzystania publikacji:
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Departament Nadzoru Rynku
pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
E-mail: dnr@uokik.gov.pl

 

This entry was posted in Bez kategorii. Bookmark the permalink.