BEZPIECZNE PLACE ZABAWPROJEKTOWANIECZ. 4

Ustawienie urządzeń na placu

 

BEZPIECZNE PLACE ZABAW – PROJEKTOWANIE

Zwróćmy uwagę, w jaki sposób dzieci porusza­ją się po placu zabaw. Czy wchodząc na plac zabaw
będą musi­ały prze­jść przo­dem do huś­ta­ją­cych się obok wejś­cia? Czy schodząc ze zjeżdżal­ni czy karuzeli
nie natkną się na inne dzieci bie­ga­jące w pobliżu?
Jeśli tylko jest to możli­we umieszcza­jmy huśtaw­ki w takim ustaw­ie­niu wobec ogrodzenia, aby utrudnić
prze­jś­cie za buja­ją­cy­mi się dziećmi.
Zjeżdżal­nie nie powin­ny być ustaw­iane w kierunku połud­niowym, chy­ba, że pada na nie cień.
Met­alowe ele­men­ty mogą się bowiem nagrze­wać i w środ­ku dnia poparzyć baw­ią­cych się.
Karuzele i inne urządzenia wiru­jące wyma­ga­ją co najm­niej dwumetrowej pustej przestrzeni wokół.
W przy­pad­ku dużych urządzeń, które jed­nocześnie i kręcą się, i kołyszą konieczne może być zainstalowanie
bari­erek wokół takiego sprzę­tu, aby małe dzieci nie znalazły się w obszarze zagrożenia.

 

Wandalizm i zagadnienia bezpieczeństwa placu zabaw

 

Akty wan­dal­iz­mu mają miejsce na pla­cach zabaw w szczegól­noś­ci w sytu­acji, kiedy w pobliżu nie ma
miejs­ca, gdzie mogły­by baw­ić się nas­to­lat­ki. Weźmy to pod uwagę przy planowa­niu przestrzeni w sąsiedztwie
placu i zas­tanówmy się nad miejscem spotkań dla młodzieży. Być może wystar­czyło­by odpowiednio
odd­alone oraz odd­zielone od resz­ty placu miejsce z kilko­ma ławka­mi czy pros­ta wiata,
dzię­ki czemu ogranic­zona była­by pokusa korzys­ta­nia i dewastacji urządzeń przez­nac­zonych dla najmłodszych.
Przy­pad­ków agresji wobec dzieci na placu zabaw a także bójek nie da się wye­lim­i­nować. Być może
umieszcze­nie na placu kilku furtek wejś­ciowych umożli­wi przy­na­jm­niej łatwiejszą ucieczkę przed zagrożeniem.
Prob­le­mem może być także graf­fi ti. Obraźli­we treś­ci należy bezz­włocznie usuwać, jed­nak niegroźne,
w szczegól­noś­ci artysty­czne moż­na zachować, ponieważ zapo­b­ie­ga się tym samym dal­szym zniszczeniom.

Wyposażenie

 

Bard­zo sze­ro­ki jest wach­larz urządzeń, które moż­na umieś­cić na placu zabaw. Przy pro­jek­towa­niu placu
zabaw należy prze­jrzeć wszys­tkie dostęp­ne kat­a­lo­gi od różnych dostaw­ców. Rozważmy w szczególności
czy lep­iej kupić cały sprzęt od jed­nego przed­siębior­cy, który dostar­czy nam wyposaże­nie wytwarzane
przez wielu pro­du­cen­tów, czy też sami będziemy się starali stworzyć najlep­szy zestaw urządzeń
pochodzą­cych od jed­nego dostawcy.
Które urządzenia są lep­sze – drew­ni­ane czy met­alowe? Nieste­ty, nie ma na to jed­nej odpowiedzi.
Wszys­tko zależy od miejs­ca, gdzie urządza­my miejsce zabaw. W tych, które są szczegól­nie narażone na
wan­dal­izm wskazane jest umieszczanie metalowych.
Czy całe wyposaże­nie na placu zabaw powin­no być kon­wencjon­alne? Planu­jąc miejsce rekreacji pamiętajmy,
że do zabawy dzieci użyją także drzew i krzewów zna­j­du­ją­cych się w okolicy.
Stara­jmy się zapewnić sprzęt, który będzie jak najbardziej różnorod­ny i który w maksy­mal­ny sposób
zre­al­izu­je dziecięce potrze­by zabawy. Warto pod­kreślić, że pro­du­cen­ci wyposaże­nia przeznaczonego
do zas­tosowa­nia na pla­cach zabaw wskazu­ją na różne sposo­by wyko­rzys­ta­nia, a dzieci i tak znajdą
jeszcze tysiące następnych.
Ważną częś­cią zabawy jest wyobraź­nia, więc prze­myślany dobór wyposaże­nia na placu zabaw może
pobudzać dzieci do prz­eróżnych zabaw.
Wybier­a­jąc urządzenia na plac zabaw pamię­ta­jmy, że dzieci ros­ną. Za dziesięć lat potrze­by użytkowników
będą inne. Mieszka­jąc na tym samym pod­wórku i będąc członkiem lokalnej społecznoś­ci wskazane
jest, aby te zagad­nienia omaw­iać i decy­dować o roz­wo­ju miejs­ca zabaw biorąc pod uwagę potrzeby
starszych i młod­szych dzieci a także mieszkańców okolicy.

 

Strefa bezpieczeństwa — BEZPIECZNE PLACE ZABAWPROJEKTOWANIE

 

Obszar, na którym powin­na zna­j­dować się naw­ierzch­nia zależy od wysokoś­ci potenc­jal­nego upadku,
czyli w prak­tyce od wysokoś­ci, na której mogą baw­ić się dzieci. Im urządze­nie jest wyższe, tym
ważniejsze sta­je się zapewnie­nie bez­piecznego upad­ku. W przy­pad­ku sprzę­tu o wysokoś­ci do 1,5 m
stre­fa powin­na wynosić 1,5 m. Dla huśtawek i niek­tórych urządzeń kołyszą­cych taka bez­piecz­na nawierzchnia
powin­na roz­cią­gać się w promie­niu ok. 1,5 m wokół, przy czym mierzyć ją należy od miejsca,
w którym sprzęt jest najbardziej wychy­lony w cza­sie zabawy. Stre­fa bez­pieczeńst­wa dla karuzeli
powin­na wynosić 2 m od krawędzi urządzenia.
Dla urządzeń, gdzie wysokość upad­ku jest wyższa niż 1,5 metra, aby obliczyć stre­fa bezpieczeństwa
należy zas­tosować następu­jącą formułę:
Stre­fa bez­pieczeńst­wa = (maksy­mal­na wysokość upad­ku – 1,5 m) x 0.667 + 1,5 m
W przy­pad­ku huśtawek składa­ją­cych się z pod­partej pośrod­ku des­ki i dwóch siedzisk oraz bujaków
bez­piecz­na naw­ierzch­nia powin­na być zachowana na odległość co najm­niej jed­nego metra od urządzenia
w sytu­acji, kiedy jest ono najbardziej wychylone.

 

Dla huśtawek podwieszanych wymagana jest inna kalkulacja:

Zmierz odległość od górnej poprzecz­ki, na której jest zaw­ies­zona huśtawka do miejs­ca, na którym siedzi
dziecko w cza­sie zabawy. Pom­nóż tak uzyskany wynik przez 0,867, następ­nie dodaj 1,75 m (jeśli pod
huśtawką zna­j­du­je się naw­ierzch­nia równomiernie pochła­ni­a­ją­ca uderzenia – zwyk­le syn­te­ty­cz­na) albo
2,25 m (jeśli pod huśtawką jest naw­ierzch­nia syp­ka). Bez­piecz­na naw­ierzch­nia powin­na być zastosowana
na obszarze, który wyszedł z wyliczenia licząc z przo­du i z tyłu huśtaw­ki i co najm­niej 875 mm po obu
stronach mierząc od środ­kowego punk­tu siedziska huśtawki.
Zatem, jeśli huśtawka mierzy od siedziska do górnej poprzecz­ki 1,8 m kalku­lac­ja wyglą­da następująco:
Dla naw­ierzch­ni syntetycznych
1,8 m x 0,867 = 1,561 m
1,561 m + 1,75 m = 3,31 m
Odległość 3,31 m należy zas­tosować w przód i w tył huśtaw­ki mierząc od środ­ka siedziska zna­j­du­jącego się
w stanie spoczynku.
Dla naw­ierzch­ni sypkich
1,8 m x 0,867 = 1,561 m
1,561 m + 2,25 m = 3,81 m
W tym przy­pad­ku odległość będzie o pół metra dłuższa, niż w przy­pad­ku zas­tosowa­nia nawierzchni
syntetycznej.

 

 


producenci małej architektury

Archgoods.eu jest region­al­nym przed­staw­icielem firmy Kom­pan – najwięk­szę­go pro­du­cen­ta placów zabaw w Europie oraz lid­era w zakre­sie bez­pieczeńst­wa placów zabaw. Bez­pieczne place zabaw – pro­jek­towanie w opar­ciu o swo­je doświad­cze­nie i wiedzę naszych spec­jal­istów ułatwi zapro­jek­tować funkcjon­al­ny, bez­pieczny i atrak­cyjny plac zabaw.

Peł­na ofer­ta pro­duk­towa dostep­na jest na stron­ie: www.pl.kompan.com

 


 

AUTORZY:

David Year­ley
Królewskie Towarzyst­wo Zapo­b­ie­ga­nia Wypadkom
Roy­al Soci­ety for the Pre­ven­ti­ion of Acci­dents – RoSPA
Dominik Berliński
Cen­trum Kon­troli Placów Zabaw

 

Niniejsza pub­likac­ja została sfi nan­sowana dzię­ki wspar­ciu fi nan­sowe­mu Wspól­no­ty Europejskiej
w ramach wspól­nego dzi­ała­nia Bez­pieczne place zabaw
(umowa dotacji Nr 17.020200/07/472840).
Komis­ja Europe­js­ka nie ponosi odpowiedzial­noś­ci za treść zawartych w niej informacji.
Niniejsza pub­likac­ja może być bez zez­wole­nia powielana i pub­likowana w częś­ci bądź całości.
W przy­pad­ku wyko­rzys­ta­nia zawartych w niej informacji
Urząd Ochrony Konkurencji i Kon­sumen­tów uprze­jmie prosi o powiadomienie
o sposo­bie wyko­rzys­ta­nia publikacji:
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Depar­ta­ment Nad­zoru Rynku
pl. Pow­stańców Warsza­wy 1
00–950 Warszawa
E‑mail: dnr@uokik.gov.pl