Wyświetlanie wszystkich wyników: 12

Kule i półkule na pla­cach zabaw, pla­cach rekreacji ruchowej czy ogro­dach to ele­ment wzbo­ga­ca­ją­cy ich przestrzeń. Dzieci uwiel­bi­a­ją  przeskaki­wać przez nie oraz wspinać się na nie. Moż­na ustaw­ić je poje­dync­zo (jako ele­ment do siedzenia lub wspina­nia), jak i w dowol­nych kon­fig­u­rac­jach umożli­wia­ją­cych utworze­nie pewnego ksz­tał­tu. Dzię­ki nim moż­na w prosty sposób stworzyć niepow­tarzal­ny, kolorowy plac zabaw, na którym zabawa będzie jeszcze przy­jem­niejsza i bardziej atrak­cyj­na. Zabawa uczy dzieci roz­wo­ju fizy­cznego i psy­chicznego. W ofer­cie Arch­goods posi­adamy kule na place zabaw o różnorod­nej śred­ni­cy wyko­nane z betonu lub z gumy EPDM, dzię­ki czemu zabawa sta­je się jeszcze bardziej bez­pieczniejsza i ciekawsza.

KULE NA PLACE ZABAW

TUNEL AMOPLAY

ESCOFET

BOLLARD

KULE NA PLACE ZABAW

FUNTUN

KULE NA PLACE ZABAW

MONS XL

KULE NA PLACE ZABAW

MONS

KULE NA PLACE ZABAW

MARY

KULE NA PLACE ZABAW

TORA

KULE NA PLACE ZABAW

LILLY

KULE NA PLACE ZABAW

LANA

KULE NA PLACE ZABAW

FREDY

DURBANIS

ISLAND

KULE NA PLACE ZABAW

GLOBE