Wyświetlanie wszystkich wyników: 12

Kule i półkule na pla­cach zabaw, pla­cach rekreacji ruchowej czy ogro­dach to ele­ment wzbo­ga­ca­ją­cy ich przestrzeń. Dzieci uwiel­bi­a­ją  przeskaki­wać przez nie oraz wspinać się na nie. Moż­na ustaw­ić je poje­dync­zo (jako ele­ment do siedzenia lub wspina­nia), jak i w dowol­nych kon­fig­u­rac­jach umożli­wia­ją­cych utworze­nie pewnego ksz­tał­tu. Dzię­ki nim moż­na w prosty sposób stworzyć niepow­tarzal­ny, kolorowy plac zabaw, na którym zabawa będzie jeszcze przy­jem­niejsza i bardziej atrak­cyj­na. Zabawa uczy dzieci roz­wo­ju fizy­cznego i psy­chicznego. W ofer­cie Arch­goods posi­adamy kule na place zabaw o różnorod­nej śred­ni­cy wyko­nane z betonu lub z gumy EPDM, dzię­ki czemu zabawa sta­je się jeszcze bardziej bez­pieczniejsza i ciekawsza.