Wyświetlanie wszystkich wyników: 28

Sto­ja­ki rowerowe to jedne z najbardziej spo­tykanych oraz potrzeb­nych form małej architek­tu­ry w przestrzeni­ach pub­licznych. Ich różnorodne posta­cie pozwala­ją na przyp­ię­cie roweru za ramę, inne tylko za koło. Jedne są proste i min­i­mal­isty­czne, inne o bardziej skom­p­likowanych ksz­tał­tach moc­niej odd­zi­ały­wa­ją na daną przestrzeń.
Jak mogą wyglą­dać sto­ja­ki oraz jakie są ich odmiany?

Rodza­je stojaków

Sto­ja­ki rowerowe może­my podzielić na trzy typy:

  • sto­ja­ki, do których row­er moż­na przyp­iąć za przed­nie koło, wsuwa­jąc je pomiędzy dwa elementy,
  • sto­ja­ki o kon­strukcji, których zasa­da dzi­ała­nia jest inna — pojazd opiera o sto­jak. Umożli­wia bez­pieczne przyp­ię­cie roweru za ramę i koło do sto­ja­ka jed­nym tylko zabez­piecze­niem. Najpop­u­larniejszym rodza­jem tej kon­strukcji jest for­ma w ksz­tał­cie odwró­conej litery ”U”,
  • sto­jak “hybry­dowy” — łączy obie poprzed­nie metody. Jed­nocześnie umożli­wia  przyp­ię­cie roweru za ramę i jed­no koło do sto­ja­ka, skutecznie zabez­piecza­jąc go przed kradzieżą.