Wyświetlanie wszystkich wyników: 23

Sto­jak sto­jakowi nie równy. Jedne pozwala­ją na przyp­ię­cie roweru za ramę, inne tylko za koło. Jedne są proste i min­i­mal­isty­czne, inne mają wymyślne ksz­tał­ty i stanow­ią deko­rację otoczenia. Jak mogą wyglą­dać sto­ja­ki? Zobacz sam na Arch­goods

Rodza­je sto­jaków

Sto­ja­ki rowerowe dzielą się na trzy typy:

Pier­wszy typ to sto­ja­ki, do których row­er moż­na przyp­iąć za przed­nie koło.

Dru­gi typ sto­jaków to kon­strukc­je, których zasa­da dzi­ała­nia jest inna — nie wstaw­ia się w nie roweru, a jedynie opiera o sto­jak. Opiera się go o ramę, co umożli­wia bez­pieczne przyp­ię­cie roweru za ramę i koło do sto­ja­ka jed­nym tylko zabez­piecze­niem. Najpop­u­larniejszym rodza­jem takiego sto­ja­ka jest ten w  ksz­tał­cie odwró­conej litery ”U”.

Trze­ci rodzaj sto­jaków to pew­na hybry­da. Są to sto­ja­ki rowerowe, w które co praw­da wstaw­ia się row­er za koło, ale jed­nocześnie umożli­wia­ją one przyp­ię­cie roweru za ramę i jed­no koło do sto­ja­ka, co równie skutecznie co w sto­jaku typu ”U” zabez­piecza go przed kradzieżą.