Wyświetlanie wszystkich wyników: 13

Naw­ierzch­nia jest jed­ną z najsil­niejszych deter­mi­nant otacza­jącego nas kra­jo­brazu. Z kostką brukową spo­tykamy się codzi­en­nie —  w przestrzeni­ach pub­licznych oraz pry­wat­nych, dlat­ego warto roztrop­nie zas­tanow­ić się nad jej wyborem.

Duża różnorod­ność ksz­tałtów, wielkoś­ci i barw naw­ierzch­ni chod­nikowych umożli­wia  nadać miejs­com wyjątkowy charak­ter, tak by dłużej zapadły w pamięć.

Wyśmien­i­ty design, wyso­ka jakość pro­cen­tu­je na lata. Inwest­y­c­ja w dobry mate­ri­ał na naw­ierzch­nię wokół domu czy na skw­er miejs­ki gwaran­tu­je jego trwałość i ład­ny wygląd. Zaprasza­my do zapoz­na­nia się z ofertą.

ESCOFET

DIAGONAL

ESCOFET

HUELLA

ESCOFET

PALMA

ESCOFET

TREBOL

ESCOFET

GAUDI

ESCOFET

POBLENOU

ESCOFET

PARALLEL

ESCOFET

MODERNA

ESCOFET

ABORIGEN

ESCOFET

EXA

ESCOFET

TERRAZZO

ESCOFET

REDES

ESCOFET

CHECKERBLOCK