Wyświetlanie wszystkich wyników: 13

Kost­ka brukowa wypeł­nia przestrzeń wokół domów jed­norodzin­nych, ale także widocz­na jest w przestrzeni pub­licznej — mając tym samym bard­zo duży wpływ na ksz­tał­towanie się otacza­jącego na kra­jo­brazu.
Na szczęś­cie nie jesteśmy już skazani na kil­ka prostych wzorów, które zna­jdziemy na więk­szoś­ci pol­s­kich ulic czy osiedli mieszkan­iowych.
Ofer­ta Arch­goods oznacza dużą różnorod­ność ksz­tałtów, kolorów i wielkoś­ci zarówno kost­ki brukowej jaj i płyt chod­nikowych — dzię­ki temu może­my nadać miejs­com wyjątkowego charak­teru.
Poz­naj różnorod­ność ofer­ty kost­ki brukowej na naw­ierzch­nie, które są ter­az dostęp­ne w ofer­cie Arch­goods. Inwest­y­c­ja w dobry mate­ri­ał na naw­ierzch­nię wokół domu czy na skw­er miejs­ki gwaran­tu­je jego trwałość i ład­ny wygląd przez wiele lat.