Systemy osłon przeciwsłonecznych do miejsc publicznych SUPERIOR SHADE

Parasole

Para­sole twor­zone z myślą o stre­fach otwartych, tj. pla­cach miejs­kich, parkach, base­nach publicznych

Zobacz

Wiaty

Wiaty pozwala­ją zacienić duże powierzch­nie np. place zabaw, boiska, stre­fy fit­ness lub try­buny. Może je łączyć w długie ciągi.

Zobacz

Żagle

Wyjątkowo efek­tow­na for­ma zacie­nienia. Rozwiąza­nia przez­nac­zone do miejsc pub­licznych, stąd są odporne na bard­zo silne wiatry.

Zobacz

Zalety naszych rozwiązań

Ochrona przed słońcem

Zadaszenia bloku­ją do 98% szkodli­wych promieni UV

Odporne na bard­zo sil­ny wiatr

Kon­strukc­ja wytrzy­mu­je pory­wy wia­tru do 240 km/h

Skuteczne obniże­nie temperatury

Zadaszenia skutecznie obniża­ją tem­per­aturę nawet do 25°C

Najwyższa jakość i trwałość

Pro­duk­ty posi­ada­ją 20-let­nią gwarancję

Nie wyma­ga­ją obsługi

Pomyślane o miejs­cach pub­licznych. Nie wyma­ga­ją codzi­en­nego serwisowania

Najtr­wal­sze materiały

Tkaniny odporne na promieniowanie UV, blaknię­cie i rozerwanie

Sytem Glide Elbow

Glide Elbow — mech­a­nizm szy­bkiego zdję­cia i mon­tażu tkanin po sezonie

Made in USA

Pro­duk­ty pro­jek­towane i wyt­warzane w USA

Najpopularniejsze rozwiązania

Najbardziej eko­nom­iczny rozwiązanie. Powszech­nie stosowane jako zadasze­nie placów zabaw. Moż­na łączyć moduły

Min. dłu­gość bok: 3,0 m

Max dłu­gość boku: 18,3 m

Poziom ceny: $

Klasy­czne para­sole prze­ci­wsłoneczne do zacie­nienia placów, skw­erów lub dziedz­ińców miejskich

Min. dłu­gość bok: 3,0 m

Max dłu­gość boku: 7,6 m

Poziom ceny: $$

Boczny słup spraw­ia, tworzy się duża wol­na przestrzeń do zagospodarowania.

Min. dłu­gość bok: 3,0 m

Max dłu­gość boku: 7,3 m

Poziom ceny: $$$

Doskon­ałe rozwiązanie do zacieni­a­nia park­ingów, try­bun, ciągów pieszych. Moż­na łączyć moduły

Max sze­rokość: 7,3 m

Max dłu­gość: 9,0 m

Poziom ceny: $$$$

Wybierz zacienienie według kształtu

 

Upały w mieście.

Co roku licz­ba dni gorą­cych w Polsce rośnie. Tem­per­atu­ry się­ga­jące nawet 35–37°C zdarza­ją się coraz częś­ciej. Idea Cli­mate Smart City to odpowiedź na zmi­any klimatyczne

49°C

Taką tem­per­aturę osią­ga­ją nieza­cienione powierzch­nie betonowe w mieś­cie. Wyso­ki współczyn­niku odbi­cia światła jas­nych naw­ierzch­ni dodatkowo zmniejsza kom­fort cieplny ludzi, ponieważ odbite promieniowanie zwięk­sza tem­per­aturę odczuwalną. 

60°C

Według badań powierzch­nie zewnętrznych placów zabaw nagrze­wa­ją się w słońcu do bard­zo wyso­kich tem­per­atur i mogą osiągnąć poziom nawet 60°C, co może powodować poważne oparzenia skóry u dzieci.  W prak­tyce oznacza to, że z placu zabaw nie moż­na korzystać 

UV

W dni słoneczne śred­nie całkowite napromieniowanie może wynieść nawet 1035 W/m2, co jest bard­zo szkodli­we dla ludzkiej skóry zarówno dzieci jak i osób w podeszłym wieku. 

O ile spada temperatura pod zadaszeniem przeciwsłonecznym? 

Plac zabaw bez zadaszenia przeciwsłonecznego

Pro­fesjon­alne zdję­cia ter­mow­iz­yjne potwierdza­ją, że w upalne dni np. ele­men­ty wyposaże­nia placu zabaw nagrze­wa­ją się do bard­zo wyso­kich tem­per­atur. I tak tem­per­atu­ra naw­ierzch­ni betonowych może wynieść 49°C, stalowej zjeżdżal­ni 53°C, ele­men­tów gumowych 77°C.  

Plac zabaw z zadaszeniem przeciwsłonecznym

Zas­tosowanie kon­strukcji cie­ni­u­jącej przy­czyniło się do real­nego obniże­nia tem­per­atu­ry nie tylko urządzeń zaba­wowych, ale i naw­ierzch­ni. I tak: tem­per­atu­ra naw­ierzch­ni betonowej spadła o 13°C a tem­per­atu­ra stalowej zjeżdżal­ni spadła o 14°C