Wyświetlanie wszystkich wyników: 30

Słup­ki,  bari­er­ki parkingowe, blokady betonowe, met­alowe, żeli­wne oraz słup­ki elasty­czne — ofer­u­je­my sze­ro­ki wybór este­ty­cznych i trwałych słup­ków odgradza­ją­cych różnorodne przestrzenie.

Pro­ponowane przez nas słup­ki i ogrodzenia betonowe płyn­nie kom­ponu­ją się prak­ty­cznie z każdym otocze­niem – nieza­leżnie od tego, czy mon­towane są w obrę­bie obszarów nowoczes­nych biurow­ców, czy  przykład­owo w stre­fach obję­tych opieką kon­ser­wa­to­ra zabytków.
Dzię­ki zróżni­cow­ane­mu desig­nowi ofer­owane przez nas słup­ki zna­j­du­ją zas­tosowanie również na parkingach, wzdłuż ciągów pieszych, rowerowych jaki i na pos­es­jach prywatnych.


Oferujemy szeroką gamę słupków do sprzedaży, aby spełnić wszystkie Twoje potrzeby w zakresie bezpieczeństwa i ochrony. Nasze słupki parkingowe są idealne do parkingów i prywatnych podjazdów lub ścieżek dojazdowych, które wymagają autoryzowanego dostępu, zapewniając dodatkowe bezpieczeństwo i monitorowanie dostępności. Nasze słupki są wykonane z mocnych i wytrzymałych materiałów, takich jak stal, żeliwo, beton, dzięki czemu są trwałe i odporne na wszelkie warunki atmosferyczne. Te słupki są przykręcone do podłogi za pomocą litego betonu jako trwałe rozwiązanie zabezpieczające. W naszej ofercie posiadamy również pachołk elastyczne i odporne na zderzenia.