Wyświetlanie wszystkich wyników: 43

Skateparki Tiptiptap

Arch­goods jest wyłącznym dys­try­b­u­torem na tere­nie Pol­s­ki – skateparków estońskiego pro­du­cen­ta TIPTIPTAP. Wszys­tkie skatepar­ki zostały wypro­dukowane zgod­nie z europe­jską nor­mą bez­pieczeńst­wa EN 14974: 2006 / A1: 2010 i cer­ty­fikowane są przez TÜV SÜD GmbH.
Ofer­ta obe­j­mu­je rampy o kon­strukcji stalowej lub drew­ni­anej — wszys­tkie wysok­iej jakoś­ci i odporne na warun­ki atmosferyczne.
Nasze skatepar­ki ewolu­u­ją zgod­nie z życzeni­a­mi i potrze­ba­mi naszych klien­tów — staramy się speł­ni­ać życzenia nawet najbardziej wyma­ga­ją­cych klien­tów. Kreaty­wność i elasty­czność stanow­ią dla nas zawsze priorytet.
Tip­tip­tap posi­a­da pon­ad15-let­nie doświad­cze­nie i pon­ad 200 różnych rozwiązań i gotowych pro­jetów skateparków  – tak więc z całą pewnoś­cią zna­jdziesz tu również rozwiązanie dla siebie.

Gale­ria zdjeć

Budu­je­my skatepar­ki do użytku pub­licznego, które ide­al­nie nada­ją się do ośrod­ków młodzieżowych i rekrea­cyjnych, parków miejs­kich, zielonych terenów mieszkalnych i szkół. Jesteśmy kreaty­wny­mi i elasty­czny­mi part­nera­mi i budu­je­my skatepark zgod­nie z życzeni­a­mi i potrze­ba­mi konkret­nego klien­ta (BMX, desko­rol­ki, wrot­ki, skutery wodne itp.).

skateparki producent TIPTIPTAP

Krop­ki pod ikon­a­mi oznacza­ją użyteczność skateparku dla różnych typy sprzę­tu (des­ka, łyż­worol­ki, row­er, hulajnoga):

rodzaje skateparków

Gotowe projekty:

SKATEPARKI

Pumptruck SUBA

ŁAWKI PARKOWE I ULICZNE

USIT


EN 14974: 2006 / A1: 2010 i certyfikowane są przez TÜV SÜD GmbH.