Galeria zdjęć — SKATE PARKI

Tip­tip­tap to estońs­ki pro­du­cent skate parków. Poniżej przed­staw­iamy zdję­cia wybranych real­iza­cji w całej Europie. Skate Par­ki sprosta­ją zarówno surowym warunk­om panu­ją­cym w kra­jach skan­dy­naws­kich, gdzie narażone są na niskie tem­per­atu­ry, opady śniegu i deszczu, jak także doskonale spisu­ją się na połud­niu — gdzie narażone są na wysok­ie tem­per­atu­ry. Zawsze zapew­ni­a­ją jed­nak wspani­ałą zabawę