Wyświetlanie wszystkich wyników: 179

W naszej ofer­cie ławek parkowych jest bard­zo duży wybór nowoczes­nych form, odpowiada­ją­cych współczes­nej architek­turze. Stan­dar­d­owe siedziska częs­to są niekom­for­towe — zwłaszcza dla użytkown­ików w dojrza­łym wieku. Jak więc wybrać ławkę?

Nowoczes­na ławka ma być przede wszys­tkim wygod­na i dba­ją­ca o zdrowie użytkown­ików. Ist­nieje ogrom­na licz­ba stan­dard­ów w zakre­sie ergonomii o różnorod­nej tem­atyce.  Łączy je jed­nak jed­no fun­da­men­talne zagad­nie­nie — pozy­c­ja siedzą­ca, będą­ca głównym wyz­nacznikiem ostate­cznej formy.

Stan­dardy ergonom­iczne stanow­ią punkt odniesienia dla wzor­nict­wa.

Wymi­ary ław­ki parkowej są opty­mal­nie dopa­sowane, tak by jak najbardziej popraw­ić kom­fort użytkowa­nia. Dodatkowo istotne dla nas jest, aby  ław­ki uliczne i parkowe zapro­jek­towane zostały tak, aby zapewnić służbom kon­ser­wu­ją­cym jak najm­niej zmartwień. Dlat­ego w naszych pro­duk­tach sto­su­je­my najnowsze mate­ri­ały i najwyższe stan­dardy wykończenia.  Dbałość o jakość przekła­da się na maksy­mal­nie zmin­i­mal­i­zowane kosz­ty kon­serwacji oraz znaczą­co wydłuża cykl życia produktu.

Istot­nym punk­tem odniesienia w wyborze odpowied­niego siedziska jest również ukierunk­owanie na danych użytkown­ików. Nie każde zas­tosowanie funkcjon­alne danej ław­ki będzie adek­watne ze wzglę­du na swo­ją indywidualność.
Dlat­ego na etapie wyboru siedzisk warto kierować się nie tylko wzor­nictwem, ale także potenc­jal­ną grupą użytkown­ików oraz miejscem ustaw­ienia produktu.

Zaprasza­my do kon­tak­tu  z nami. Chęt­nie doradzimy.