Wyświetlanie wszystkich wyników: 166

W naszej ofer­cie ławek parkowych jest bard­zo duży wybór nowoczes­nych form, odpowiada­ją­cych współczes­nej architek­turze. Stan­dar­d­owe ław­ki parkowe częs­to są niekom­for­towe — zwłaszcza dla użytkown­ików w podeszłym wieku. Jak więc wybrać ławkę?

Nowoczes­na ławka ma być przede wszys­tkim ergonom­iczne. Ist­nieje ogrom­na licz­ba stan­dard­ów ergonom­icznych i cho­ci­aż ist­nieją pewne różnice między nimi, w pod­sta­wowych aspek­tach takich jak pozy­c­ja siedzą­ca, która jest tak istot­na przy pro­jek­towa­niu ławek — jest  zgod­ność.

Stan­dardy ergonom­iczne stanow­ią punkt odniesienia dla wzor­nict­wa.

Wymi­ary ław­ki parkowej są opty­mal­nie dopa­sowane, tak by jak najbardziej popraw­ić kom­fort użytkowa­nia. Dodatkow istotne dla nas jest, aby  ław­ki uliczne i parkowe zapro­jek­towane zostąły tak, aby zapewnić służbom kon­ser­wu­ją­cym jak nam­niej zmartwień. Dlat­ego sto­su­je­my najnowsze mate­ri­ały i najwyższe stan­dardy wykończenia — które spraw­ia­ją, że na etapie użytkowa­nia nasze pro­duk­ty wyma­ga­ją min­i­mal­nej kon­serwacji.

Nie moż­na znaleźć rozwiąza­nia, które będzie miało zas­tosowanie do wszys­t­kich ze wzglę­du na indy­wid­u­alne różnice.  Dlat­ego na etapie wyboru ławek warto kierować się nie tylko wzor­nictwem, ale także potenc­jal­ną grupą użytkown­ików i miejsce ustaw­ienia pro­duk­tu.

Zaprasza­my do kon­tak­tu  z nami. Chęt­nie doradz­imy.