Ogólne Warunki Sprzedaży

 

ZAKRES PODMIOTOWY

 
 • Niniejsze Ogólne Warun­ki Sprzedaży obow­iązu­ją w przy­pad­ku zawar­cia umowy sprzedaży pomiędzy fir­mą Kom­play Sp. z o.o. z siedz­ibą we Wrocław­iu, 54–614, ul. Gajow­ic­ka 95 (dalej nazy­waną “Sprzeda­ją­cym”), a innym przedsiębiorcą.
 • Kom­play Sp. z o.o. jest właś­ci­cielem dome­ny www.archgoods.eu
 • Ogólne warun­ki sprzedaży nie obow­iązu­ją kon­sumen­tów w rozu­mie­niu art. 221 ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. — Kodeks Cywilny (Dz. U. 2022 r., poz. 1360 t.j.).

 

CENY

 
 • Ceny pro­duk­tów zawarte w pub­likowanych przez Sprzeda­jącego cen­nikach, kat­a­lo­gach, na stron­ie inter­ne­towej oraz w przesyłanych Kupu­jące­mu infor­ma­c­jach i prospek­tach mają jedynie charak­ter infor­ma­cyjny oraz reklam­owy. Nie zaw­ier­a­ją kosztów trans­portu do Kupu­jącego i nie mogą być przez Kupu­jącego uznane za zobow­iązanie Sprzeda­jącego do sprzedaży towarów po tych cenach, tj. nie stanow­ią ofer­ty w rozu­mie­niu art. 661 Kodek­su cywilnego, a jedynie zaprosze­nie do składa­nia zamówień.
 • Ceny sprzedaży towaru oraz koszt dostawy i pozostałe warun­ki sprzedaży mogą zostać uznane za obow­iązu­jące dla danego zamówienia dopiero po ich potwierdze­niu przez Sprzedającego.
 • Ceny sprzedaży oraz kosz­ty dostawy są określane w wartoś­ci­ach net­to i w zło­tych pol­s­kich oraz zostaną pow­ięk­szone o podatek VAT w wysokoś­ci obow­iązu­jącej w dniu wys­taw­ienia fak­tu­ry VAT.
 

DANE TECHNICZNEPARAMETRY PRODUKTÓW

 
 • Sprzeda­ją­cy zas­trze­ga sobie możli­wość dokony­wa­nia zmi­an kon­struk­cyjnych, tech­nicznych, mate­ri­ałowych, kolorysty­cznych i innych w ofer­owanych pro­duk­tach oraz możli­wość wyco­fa­nia danego pro­duk­tu z pro­gra­mu pro­dukcji bez wcześniejszego infor­mowa­nia oraz poda­nia przyczyny.
 • Wszelkie para­me­try, dane tech­niczne, wzorni­ki mate­ri­ałowe i kolorysty­czne pub­likowane w mate­ri­ałach drukowanych i elek­tron­icznych oraz we wszel­kich innych mate­ri­ałach udostęp­ni­anych przez Sprzeda­jącego mogą podle­gać zmi­anom bez wcześniejszego informowania.
 

ZAMAWIANIE TOWARÓW

 
 • Sprzeda­ją­cy przyj­mu­je do real­iza­cji zamówienia złożone przez Kupu­jącego na piśmie zawierające: 
  • Kom­pletne dane Kupu­jącego niezbędne do wys­taw­ienia fak­tu­ry VAT.
  • Asorty­ment z zaz­nacze­niem iloś­ci i określe­niem kolorysty­ki produktów.
  • Adres dostawy towaru.
  • Określe­nie sposobu i ter­minu płatności.
 • Zamówie­nie musi być pod­pisane przez osobę lub oso­by upoważnione do zacią­ga­nia tego rodza­ju zobow­iązań w imie­niu Kupu­jącego oraz być opieczę­towane jego pieczę­cią firmową.
 • Zamówie­nie zostanie potwierd­zone przez Sprzeda­jącego pisem­nie w ciągu pię­ciu dni roboczych. Przez dni robocze przyj­mu­je się dni od poniedzi­ałku do piątku za wyjątkiem dni usta­wowo wol­nych od pra­cy. Potwierdze­nie zamówienia przez Sprzeda­jącego oznacza zawar­cie umowy sprzedaży i przyję­cie zamówienia do real­iza­cji zgod­nie z warunk­a­mi określony­mi w potwierdze­niu zamówienia. Jeśli zamówie­nie nie zostanie potwierd­zone przez Sprzeda­jącego, Kupu­ją­cy nie może uważać, że zamówie­nie zostało przyjęte do realizacji.
 • Real­iza­c­ja zamówienia rozpoczy­na się w dniu otrzy­ma­nia przez Sprzeda­jącego przed­płaty w ustalonej wysokoś­ci lub z dniem potwierdzenia zamówienia przez Sprzeda­jącego jeśli przed­płaty nie ustalono w warunk­ach zamówienia.
 • Anu­lowanie przez Kupu­jącego potwierd­zonego zamówienia jest możli­we jedynie za zgodą Sprzeda­jącego i może spowodować obciąże­nie Kupu­jącego kosz­ta­mi ponie­siony­mi przez Sprzeda­jącego na real­iza­cję tego zamówienia. W tym przy­pad­ku Kupu­ją­cy zobow­iązu­je się pokryć kosz­ty ponie­sione przez Sprzedającego.
 • W przy­pad­ku zaist­nienia uza­sad­nionej obawy co do zdol­noś­ci Kupu­jącego do ure­g­u­lowa­nia zobow­iązań wynika­ją­cych z zawartej umowy Sprzeda­ją­cy ma pra­wo zażą­dać od Kupu­jącego zabez­pieczenia należnoś­ci w formie przed­płaty w pełnej wartoś­ci zamówienia przed rozpoczę­ciem real­iza­cji zamówienia.
 

TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 
 • Ter­miny real­iza­cji zamówień są usta­lane indy­wid­u­al­nie dla każdego zamówienia przez Sprzeda­jącego. Sprzeda­ją­cy dokła­da wszel­kich starań, aby ter­miny te były real­i­zowane zgod­nie z umową, jed­nakże nie ponosi odpowiedzial­noś­ci za opóźnienia w dostaw­ie wynika­jące z przy­czyn nieza­leżnych od niego, w szczegól­noś­ci opóźnienia w dostawach od dostaw­ców zewnętrznych, a także z przy­czyn wynika­ją­cych z okolicznoś­ci lub siły wyższej, takich jak klęs­ki żywiołowe, wojny, zamachy ter­ro­rysty­czne, stra­j­ki, blokady lub utrud­nienia w transporcie.
 

PŁATNOŚCI

 
 • Kupu­ją­cy zobow­iązany jest dokon­ać płat­noś­ci za zamówione towary w ter­minie i formie uzgod­nionym w umowie lub potwierdze­niu zamówienia. W przy­pad­ku braku ustaleń w tej kwestii, płat­ność jest dokony­wana przelewem na kon­to bankowe Sprzedającego.
 • W przy­pad­ku opóźnienia w doko­na­niu płat­noś­ci przez Kupu­jącego, Sprzeda­ją­cy ma pra­wo nal­iczyć odset­ki za opóźnie­nie w wysokoś­ci określonej w przepisach ustawy z dnia 9 kwiet­nia 2010 r. o zwal­cza­niu zwło­ki w transakc­jach hand­lowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620 z późn. zm.) oraz kosz­ty związane z windykacją należności.
 

DOSTAWA TOWARÓW

 
 • Dostawa towarów odby­wa się na koszt i ryzyko Kupu­jącego, chy­ba że w umowie lub potwierdze­niu zamówienia strony postanow­ią inaczej.
 • Jeżeli nie ustalono inaczej, rozładunek zawsze leży po stron­ie Kupującego.

 • Sprzeda­ją­cy zas­trze­ga sobie pra­wo do dokony­wa­nia dostaw częś­ciowych w ramach jed­nego zamówienia.
 • Kupu­ją­cy zobow­iązany jest ode­brać dostar­c­zony towar w miejs­cu i ter­minie określonym w umowie lub potwierdze­niu zamówienia. W przy­pad­ku niemożnoś­ci ode­bra­nia towaru w wyz­nac­zonym ter­minie, Kupu­ją­cy zobow­iązany jest do pokrycia kosztów prze­chowywa­nia towaru.
 • W chwili odbioru towaru od prze­woźni­ka Kupu­ją­cy zobow­iązany jest do sprawdzenia jego stanu i zgod­noś­ci z umową. W przy­pad­ku stwierdzenia uszkodzeń towaru lub niez­god­noś­ci z umową, Kupu­ją­cy zobow­iązany jest spisać pro­tokół szkody lub sporządz­ić odpowied­nią notatkę z prze­woźnikiem. Bez takiego pro­tokołu lub notat­ki Sprzeda­ją­cy nie będzie uwzględ­ni­ał rekla­macji doty­czą­cych uszkodzeń towaru w transporcie.
 

REKLAMACJE

 
 • Kupu­ją­cy ma pra­wo do zgłoszenia rekla­macji towaru w przy­pad­ku wykrycia wad ukry­tych towaru, które ist­ni­ały w chwili dostawy. Rekla­mac­je należy składać na piśmie w ter­minie 14 dni od daty odkrycia wady, ale nie później niż w ter­minie 2 lat od daty dostawy.
 • Rekla­mac­je doty­czące uszkodzeń towaru w trans­porcie należy składać w ter­minie 7 dni od daty odbioru towaru od przewoźnika.
 • Rekla­mac­je doty­czące wad widocznych lub innych niepraw­idłowoś­ci widocznych w chwili dostawy, w tym braków w dostaw­ie, należy zgłaszać niezwłocznie po odbiorze towaru, na piśmie.
 • Rekla­mac­ja powin­na zaw­ier­ać opis wady lub niepraw­idłowoś­ci, datę jej stwierdzenia, numer zamówienia oraz dane Kupu­jącego umożli­wia­jące kon­takt w tej spraw­ie. W razie koniecznoś­ci Kupu­ją­cy zobow­iązany jest do dostar­czenia reklam­owanego towaru na koszt włas­ny do siedz­i­by Sprzedającego.
 • Sprzeda­ją­cy zas­trze­ga sobie pra­wo do określe­nia ter­minu i sposobu roz­pa­trzenia rekla­macji. Jeśli rekla­mac­ja zostanie uznana za uza­sad­nioną, Sprzeda­ją­cy zobow­iązu­je się do doko­na­nia wymi­any wadli­wego towaru lub do udzie­le­nia Kupu­jące­mu odpowied­niej zniż­ki na cenę towaru.
 • Kupu­ją­cy nie ma prawa do zwro­tu towaru bez wcześniejszej zgody Sprzedającego.
 

GWARANCJA

 
 • Warun­ki udzielanej przez Sprzeda­jącego gwarancji na sprzedawane towary są określane w umowie lub potwierdze­niu zamówienia. W przy­pad­ku gwarancji obow­iązu­jącej na określony okres cza­su, Kupu­ją­cy zobow­iązany jest do dostar­czenia reklam­owanego towaru na koszt włas­ny do siedz­i­by Sprzeda­jącego. Gwaranc­ja nie obe­j­mu­je uszkodzeń towaru wynikłych z niepraw­idłowego użytkowa­nia, kon­serwacji, prze­chowywa­nia lub instalacji.
 
 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 
 • W związku z real­iza­cją umowy Sprzeda­ją­cy nie ponosi odpowiedzial­noś­ci za jakiekol­wiek szkody ponie­sione przez Kupu­jącego lub oso­by trze­cie wynikłe z korzys­ta­nia z towarów lub związane z ich użytkowaniem.
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 
 • Umowa zaw­ier­ana jest na czas oznac­zony lub nieoz­nac­zony, w zależnoś­ci od jej treś­ci oraz indy­wid­u­al­nych ustaleń stron. Umowa może być rozwiązana lub wypowiedziana z zachowaniem określonych w niej warunków.
 • W sprawach nieureg­u­lowanych niniejszym reg­u­laminem mają zas­tosowanie przepisy Kodek­su cywilnego oraz inne obow­iązu­jące przepisy prawa polskiego.
 • Strony zobow­iązu­ją się do rozwiązy­wa­nia wszel­kich sporów wynikłych z real­iza­cji umowy drogą pol­ubowną. W przy­pad­ku braku porozu­mienia, właś­ci­wym sądem będzie sąd właś­ci­wy według przepisów Kodek­su postępowa­nia cywilnego