ALLSEASON


Całoroczny żagiel prze­ci­wsłoneczny na każdą pogodę.

Zamon­towany na stałe żagiel prze­ci­wsłoneczny All Sea­son zapew­nia przy­jem­ny cień przez cały rok. Dzię­ki solid­nej kon­strukcji ide­al­nie nada­je się również do dużych powierzch­ni. Żagiel prze­ci­wwia­trowy zapew­nia doskon­ałą ochronę przed wia­trem i pogodą i jest wykony­wany na zamówie­nie w ksz­tał­cie, kolorze i rozmi­arze zgod­nie z wyma­gani­a­mi klienta.

Pro­du­cent: Car­avi­ta, Niemcy

Dane techniczne:

 

Zalety:

 • Wodoprze­puszczal­na tkan­i­na zacieni­a­ją­ca typu Tentmesh: wyko­nana z odpornych na promieniowanie UV przędz płas­kich i HDPE. W zależnoś­ci od koloru reduku­je ona promie­nie UV o 91% do 98% oraz promie­nie słoneczne o 77% do 96%. Ponieważ Tentmesh prze­puszcza wodę, tkan­i­na ta jest opty­mal­nym rozwiązaniem przy pro­jek­towa­niu żagli z płaskim naciągiem.
 • Gra­matu­ra tkaniny zacieni­a­jącej: 340 g/m²
 • Wzmoc­niony naciąg za pomocą 6 mm lin­ki ze stali nierdzewnej wzdłuż krawędzi żagla.
 • Pod­wójnie wzmoc­nione narożni­ki za pomocą sys­te­my nap­ina­jącego ze stali nierdzewnej. Wszys­tkie lin­ki nap­ina­jące moż­na reg­u­lować indywidualnie.
 • Słupy ze stali nierdzewnej Ø 108 mm i gruboś­ci ścian­ki 4 mm lub słupy ze stali ocynkowanej i mal­owanej proszkowo na wybrany kolor o śred­ni­cy Ø 102 mm i gruboś­ci ścian­ki 5 mm
 • Sze­ro­ki wybór rozwiązań kotwią­cych typy

 

 

 • Kon­strukc­ja odpor­na na burze i silne pory­wy wiatru
 • Wymi­ary dos­tosowane do życzeń klienta
 • Mon­taż na stałe (przez cały rok) z możli­woś­cią łatwego demon­tażu np. w okre­sie zimowym
 • Odpowied­nie dla zacie­nienia dużych powierzch­ni — nawet 76 m²
 • Aby wesprzeć Państ­wa w planowa­niu i wyborze odpowied­nich akce­soriów, chęt­nie przy­go­tu­je­my spec­jal­nie dla Państ­wa pro­jekt statysty­ki i pre­cyzyjne symu­lac­je pro­gresji zacienienia.

Łatwe projekowanie

Samodzielne zapro­jek­towanie żagla jest łatwiejsze niż myślisz. Na początek należy określić punk­ty mocow­a­nia żagla. Następ­nie moż­na określić wymi­ary żagla za pomocą sznurka.

Zastosowanie:

 

Podwójny żagiel typu diament

Zacienienie basenu

Zacienie tarasów

Zacienie patio

Zacienienie placu zabaw

Zacienie stref relaksacyjnych

Zacienie fasady budynku

Systemy mocowania:

Maszty do żagli słonecznych

 Maszt alu­min­iowy Ø 50 mm

Para­me­try tech­niczne
Maszt alu­min­iowy Ø 50 mm
Grubość ścian­ki 3 mm
wzmoc­niony wewnętrznym, ocynkowanym słu­pem stalowym
dostęp­ny w kolorze białym RAL 9016, szarym antra­cy­towym RAL 7016 i sre­brnym anodowanym
Inne kolory RAL Clas­sic dostęp­ne za dopłatą
Kot­wa grun­towa możli­wa tylko z tule­ją grun­tową, nie nada­je się do osadzenia bezpośred­nio w betonie

 
Dostęp­ne w kolorze białym RAL 9016, szarym antra­cy­towym RAL 7016 i sre­brnym anodowanym lub we wszys­t­kich kolorach RAL Clas­sic za dopłatą. Masz­ty są wzmoc­nione wewnętrznym słu­pem ze stali ocynkowanej dla zwięk­szenia nośnoś­ci. 
 
W przy­pad­ku bard­zo długich masztów i bard­zo dużych obciążeń nie moż­na wyk­luczyć, że słup może się wygiąć. Moż­na temu zapo­biec poprzez pochy­lony do tyłu mon­taż i ewen­tu­al­nie dodatkowe prze­ci­w­napię­cie linką stalową.

Systemy kotwiące

 
Kot­wa gruntowa
Uwa­ga: masz­ty alu­min­iowe nie nada­ją się do ustaw­ienia bezpośred­nio w betonie.
 
Do zakotwienia wyma­gana jest tule­ja grun­towa typu Europa. Tule­ja skła­da się z dwóch częś­ci, które są połąc­zone za pomocą zam­ka bag­ne­towego. Dol­na część tulei jest cemen­towana w podłożu, dzię­ki czemu jest szczel­nie zamknię­ta na poziomie grun­tu. W razie potrze­by górną połowę wystar­czy włożyć w dol­ną i zabez­pieczyć śrubą. Po zmon­towa­niu rękawa grun­towego moż­na włożyć alu­min­iowy maszt i zabez­pieczyć go śruba­mi radełkowanymi.
 
Jeśli żagiel prze­ci­wsłoneczny nie jest potrzeb­ny, moż­na usunąć maszt i górną część rękawa. Dol­na część jest uszczel­niona na poziomie podłoża, ponieważ prak­ty­czny korek uszczel­ni­a­ją­cy jest utrzymy­wany w zamknię­ciu za pomocą sprężyny.
Tule­ja grun­towa Europa dostęp­na jest w wer­sji S i L:
 
Wer­s­ja krót­ka S (dłu­gość częś­ci dol­nej 25 cm, ilus­trac­ja po lewej):
Stan­dar­d­owe rozwiązanie dla zwykłych fun­da­men­tów betonowych.
 
Wer­s­ja dłu­ga L (dłu­gość częś­ci dol­nej 50 cm, ilus­trac­ja po prawej):
Spec­jalne rozwiązanie dla utward­zonego grun­tu lub innych szczegól­nych przy­pad­ków, w których należy zmostkować miękką ziemię, piasek pomiędzy fun­da­mentem a posadzką

Maszt ze stali nierdzewnej Ø 57 mm

Maszt ze stali nierdzewnej Ø 57 mm
Grubość ścian­ki 3 mm
Dostęp­na dłu­gość całkowi­ta do 6 m
Mon­taż: bezpośred­nie zace­men­towanie lub z tule­ją gruntową
 
W przy­pad­ku bard­zo długich masztów i bard­zo dużych obciążeń nie moż­na wyk­luczyć, że słup może się wygiąć. Moż­na temu zapo­biec poprzez pochy­lony do tyłu mon­taż i ewen­tu­al­nie dodatkowe prze­ci­w­napię­cie linką stalową.
 
 
Kot­wa gruntowa
Masz­ty ze stali nierdzewnej mogą być zakotwic­zone w grun­cie na dwa sposo­by. Przy zamówie­niu prosimy o wskazanie wer­sji tak abyśmy mogli przy­go­tować maszt zgod­nie ze specyfikacją:
 
Wer­s­ja 1 — z tule­ją grun­tową Europa U:
Zas­tosowanie tulei grun­towej pozwala na demon­taż masz­tu w razie potrze­by. Tule­ja grun­towa jest cemen­towana w zie­mi, maszt ze stali nierdzewnej jest wsuwany i zabez­piec­zony zamkiem bag­ne­towym i stalowy­mi śrubami.
 
Tule­ja fun­da­men­towa Europa U dostęp­na jest w wer­sji S i L:
 
Wer­s­ja krót­ka S — dłu­gość częś­ci dol­nej 25 cm:
Stan­dar­d­owe rozwiązanie dla zwykłych fun­da­men­tów betonowych.
 
Wer­s­ja dłu­ga L — dłu­gość częś­ci dol­nej 50 cm:
Spec­jalne rozwiązanie dla grun­tów utward­zonych lub innych szczegól­nych przy­pad­ków, w których należy zmostkować miękką ziemię, piasek pomiędzy fun­da­mentem a naw­ierzch­nią posadzki.
Wer­s­ja 2 — osadze­nie bezpośred­nio w betonie:
 
Zami­ast stosowa­nia tulei grun­towej, maszt ze stali nierdzewnej może być również bezpośred­nio zace­men­towany w gruncie.

Maszt ze stali nierdzewnej Ø 108 mm

Maszt ze stali nierdzewnej Ø 108 mm
Grubość ścian­ki 4 mm
Z płaską osłoną
Dostęp­na dłu­gość całkowi­ta do 6 m
Do osadzenia bezpośred­nio w betonie
Wysokość masz­tu zmienia się w zależnoś­ci od głębokoś­ci montażu
 
Grubość ścian­ki: 4 mm
W przy­pad­ku bard­zo długich masztów i bard­zo dużych obciążeń nie moż­na wyk­luczyć, że słup może się wygiąć. Moż­na temu zapo­biec poprzez pochy­lony do tyłu mon­taż i ewen­tu­al­nie dodatkowe prze­ci­w­napię­cie linką stalową.
 
 
 
W przy­pad­ku bard­zo długich masztów i bard­zo dużych obciążeń nie moż­na wyk­luczyć, że słup może się wygiąć. Moż­na temu zapo­biec poprzez pochy­lony do tyłu mon­taż i ewen­tu­al­nie dodatkowe prze­ci­w­napię­cie linką stalową.
 
 

Maszt ze stal ocynkowanej Ø 102 mm

Masz­ty stalowe Ø 102 mm
Grubość ścian­ki 5 mm
Ocynkowany
Płask­ie stalowe zwieńcze­nie jest wlic­zone w cenę
Do osadzenia bezpośred­nio w betonie
Zakotwie­nie w grun­cie za pomocą tulei grun­towej nie jest możli­we.
Wysokość masz­tu zmniejsza się w zależnoś­ci od głębokoś­ci montażu
 
Grubość ścian­ki 5 mm
Maszt stalowy Ø 102 do osadzenia bezpośred­nio w betonie. Kotwie­nie za pomocą tulei grun­towej nie jest możli­we. Płask­ie zwieńcze­nie ze stali nierdzewnej jest zawarte w cenie. Ostate­cz­na wysokość nad ziemią zmniejsza się w zależnoś­ci od głębokoś­ci montażu.
 
 
 
W przy­pad­ku bard­zo długich masztów i bard­zo dużych obciążeń nie moż­na wyk­luczyć, że słup może się wygiąć. Moż­na temu zapo­biec poprzez pochy­lony do tyłu mon­taż i ewen­tu­al­nie dodatkowe prze­ci­w­napię­cie linką stalową.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY WYCENĄ

Zaprasza­my do kontaktu