SAMARA

Funkcjonalny parasol z mechanizmem korbowym

Dzię­ki płyn­nie dzi­ała­jące­mu mech­a­niz­mowi kor­bowe­mu para­sol łat­wo rozkła­da się do swoich pełnych rozmi­arów, aby pow­itać goś­ci w miłym cie­niu. Sama­ra w ciągu dnia chroni przed promieni­a­mi słoneczny­mi, a wiec­zorem zapew­nia kom­for­tową tem­per­aturę. Nawet w najwięk­szym rozmi­arze ten wiz­ual­nie niewiel­ki para­sol jest niezwyk­le łatwy w użyciu.

Kształty

Wymiary

4 x 4 m

16 m²

3,5 x 4,5 m

16 m²

Ø 4,5 m

15 m²

   
Ksz­tał­ty Rozmi­ar Wysokość otwarta Wysokość zamknię­ta Przestrzeń Wysokość zamknię­cia Waga*
250 x 250 cm      273 cm      334 cm     225 cm          152 cm   23 kg
  300 x 300 cm      283 cm      348 cm     225 cm          130 cm   27 kg
  350 x 350 cm      291 cm      361 cm     225 cm          106 cm   32 kg
  400 x 400 cm**      301 cm      376 cm     225 cm            84 cm   36 kg
200 x 300 cm*      274 cm      335 cm     225 cm          149 cm   22 kg
  200x350 cm      280 cm      353 cm     225 cm          146 cm   24 kg
  200 x 400 cm      285 cm      358 cm     225 cm          127 cm   26 kg
  250 x 300 cm      278 cm      345 cm     225 cm          144 cm   24 kg
  250 x 350 cm      283 cm      358 cm     225 cm          136 cm   26 kg
  250 x 400 cm      288 cm      361 cm     225 cm          118 cm   28 kg
  300 x 350 cm      287 cm      358 cm     225 cm          120 cm   28 kg
  300 x 400 cm      291 cm      369 cm     225 cm          111 cm   30 kg
  300 x  450 cm      297 cm      373 cm     225 cm            94 cm   32 kg
  350 x 400 cm**      295 cm      372 cm     225 cm            98 cm   34 kg
  350 x 450 cm**      300 cm      376 cm     225 cm            82 cm   36 kg
Ø 250 cm***      260 cm      327 cm     226 cm          203 cm   18 kg
  300 x 300 cm      266 cm      330 cm     225 cm          179 cm   21 kg
  Ø 350 cm      273 cm      342 cm     225 cm          165 cm   25 kg
  Ø 400 cm      279 cm      349 cm     225 cm          146 cm   29 kg
  Ø 450 cm      286 cm      363 cm     225 cm          134 cm   32 kg
 500 x 500 cm      292 cm      370 cm     225 cm          115 cm   36 kg

* Waga w kilo­gra­mach dla stan­dar­d­owego para­so­la bez dodatków.
** Wysokość rącz­ki kor­by: 90 cm (Wysokość rącz­ki dla innych rozmi­arów: 100 cm)
*** Te rozmi­ary są dostęp­ne tylko z osłoną przeciwwiatrową.

Tkanina markizowa akrylowa (standard)

Wypróbowana i przetestowana akry­lowa tkan­i­na mark­i­zowa jest wyko­nana w 100% z markowego akry­lu bar­wionego w dyszy. Oznacza to, że kolorowe pig­men­ty – w prze­ci­wieńst­wie do klasy­cznego bar­wienia przędzy – są nakładane pod­czas pro­dukcji włók­na. Zapew­nia to nieza­wod­ną ochronę przed szkodli­wym promieniowaniem UV i trwale gwaran­tu­je wspani­ałe kolory / stałą odporność na warun­ki atmos­fer­yczne i światło. Pon­ad­to tkan­i­na akry­lowa jest szczegól­nie odpor­na na roz­dar­cia, a także odpor­na na zabrudzenia i wodę dzię­ki impre­g­nacji spec­jal­nym środ­kiem ochron­nym. Nieza­wodne rozwiązanie do dłu­gotr­wałego użytkowa­nia na zewnątrz.

 • Wodoo­d­porność do 300–370 mm słu­pa wody, EN 20811
 • Wyso­ka odporność na kolory i warun­ki pogodowe (7–8) 8
 • Odporny na wodę i brud
 • 100% akryl 285–300 g/m²
 • Możli­wość nadruku komer­cyjnego na bal­dachimie i falbanie

Prze­jdz do wyboru tkanin

Tkanina markizowa akrylowa LUMERA

Innowa­cyj­na tkan­i­na akry­lowa Lumera jest utkana ze spec­jal­nego włók­na CBA (Clean Bril­liant Acrylic). Wraz ze wszys­tki­mi zale­ta­mi tkaniny akry­lowej zapew­nia to jeszcze więcej bonusów. Akry­lowe włó­kno mul­ti­fil­a­men­towe ma gład­szą i gęst­szą powierzch­nię. Oznacza to, że kolory sta­ją się bogat­sze i bardziej promi­enne, a lumi­nanc­ja tkaniny na dłu­gi czas jest zwiększona.

 • Wodoo­d­porność do 460 mm słu­pa wody, EN 20811
 • Wyso­ka odporność na kolory i warun­ki pogodowe (7–8) 8
 • Odporny na wodę i brud
 • 100% akryl 290 g/m²
 • Możli­wość nadruku komer­cyjnego na bal­dachimie i falbanie

Prze­jdz do wyboru tkanin

Swela Sunvas Uni

Ta 100% polie­strowa tkan­i­na posi­a­da innowa­cyjną i skuteczną impre­g­nację SNC, która jest odpor­na na zabrudzenia i wodę. Dzię­ki temu tkan­i­na prze­puszcza powi­etrze, jest odpor­na na warun­ki atmos­fer­yczne i odpor­na na korze­nie. Tkan­i­na charak­teryzu­je się również dużą elasty­cznoś­cią bez trwałego roz­cią­ga­nia. Dlat­ego opty­mal­nie nada­je się do użytku na zewnątrz.

 • Wodoo­d­porność do 350 mm słu­pa wody, EN 20811
 • Wyso­ka odporność na światło i warun­ki atmos­fer­yczne (7–8) 8
 • Odporność na chlor (4–5) 5
 • Siat­ka polie­strowa z impre­g­nacją SNC
 • Masa powierzch­niowa ok. 310 g/m²
 • Odporny na wodę i brud
 • Doskon­ała ochrona prze­ci­wsłonecz­na (UPF 50+)

Kolory ram dla masztów i rozpór

Moż­na znaleźć pon­ad 200 kolorach RAL tutaj

Wysokiej jakości piasta

       Gładka korba

Wyso­ka sta­bil­ność: Para­sol Sama­ra jest wyposażony w wyjątkowo moc­ną i solid­ną alu­min­iową piastę. Mal­owanie proszkowe jest dostęp­ne w wybranym kolorze RAL.

Niezwyk­le łatwy w uży­ciu: Sama­ra moż­na otwier­ać i zamykać za pomocą odczepi­anej kor­by ze stali nierdzewnej. Mech­a­nizm wewnątrz masz­tu spraw­ia, że ​​para­sol moż­na łat­wo zamknąć przy min­i­mal­nym wysiłku fizycznym.

Stabilne rozpórki

Zaawansowany system teleskopowy

Rozpór­ki para­so­la, wyko­nane z alu­min­iowej rury o gruboś­ci 2 mm, są wzmoc­nione spec­jal­ny­mi pro­fil­a­mi w odcinkach szczegól­nie obciążonych.

Zale­ta: sys­tem teleskopowy wydłuża maszt pod­czas zamyka­nia! Stoły i meble ogrodowe mogą pozostać tam, gdzie są.

Podstawy do parasoli

Tuleje uziemiające i okucia do słupów

Tutaj zna­jdziesz pod­stawę do każdego para­so­la. CARAVITA ofer­u­je sze­roką gamę mod­eli do wszys­t­kich celów w wielu różnych kolorach i ksz­tał­tach. Zobacz więcej

Tule­je uziemi­a­jące to pod­stawy para­soli do zabetonowa­nia. W zależnoś­ci od jakoś­ci podłoża, tule­je szli­fowane są dostęp­ne w różnych dłu­goś­ci­ach. Górną część tulei uziemi­a­jącej moż­na zdjąć. Część pozosta­ją­ca w zie­mi zna­j­du­je się wtedy na poziomie grun­tu. Zobacz więcej

Zainspiruj się

Sama­ra jest tak wszech­stron­ny, jak tego potrzebujesz.