Wyświetlanie wszystkich wyników: 15

Wiaty przys­tankowe i inne
Wiaty auto­bu­sowe i rowerowe chro­nioną przed trud­ny­mi warunk­a­mi atmos­fer­yczny­mi — przed wia­trem, deszczem, śniegiem czy ostrym promieniowaniem słonecznym.

Nasze przys­tan­ki auto­bu­sowe i wiaty są zapro­jek­towane tak, aby dobrze wkom­ponowywały się w kon­tekst miejs­ca, uwzględ­ni­a­jąc obec­ną zabu­dowę, budyn­ki, małą architek­turę oraz środowisko nat­u­ralne. Nowoczes­ny, uni­w­er­sal­ny design spraw­ia, że wiaty nie tylko speł­ni­a­ją swo­ją funkcję ochron­ną, ale także są ciekawym ele­mentem zagospo­darowa­nia terenu.