Wyświetlanie wszystkich wyników: 23

Wiaty auto­bu­sowe, rowerowe chro­nioną przed trud­ny­mi warunk­a­mi pogodowy­mi, taki­mi jak wia­tr, deszcz, śnieg czy ostre promie­nie słoneczne. 

Nasze przys­tan­ki auto­bu­sowe i wiaty są zapro­jek­towane tak, aby dobrze wkom­ponowywały się w  sąsiedzt­wo lub otacza­jące budyn­ki. Nowoczes­ny, uni­w­er­sal­ny design spraw­ia, że wiaty nie tylko speł­ni­a­ją swo­ją funkcję ochron­ną, ale także są ciekawym ele­mentem zagospo­darowa­nia terenu.