Wyświetlanie wszystkich wyników: 5

Wiaty rowerowe to kom­plek­sowe rozwiąza­nia dla row­erzys­tów. Najczęś­ciej mon­towane są w pobliżu więk­szych zakładów pro­duk­cyjnych, obiek­tów hand­lowych lub biurowych lub przy szkołach, urzę­dach, miejs­cach wydzielonych przez mias­ta. Wiaty rowerowe i garaże rowerowe zapew­ni­a­ją ochronę przed opada­mi deszczu, śniegu lub przed kradzieżą. Najczęś­ciej wyposażone są w różnego rodza­ju sto­ja­ki rowerowe, a w ich sąsiedztwie częs­to ustaw­ia się ław­ki, kosze na śmieci. Dostaw­ia­jąc kole­jne mod­uły może­my tworzyć cią­gi parkingowe na kilka­dziesiąt a nawet kilka­set row­erów, motocykli.