Wyświetlanie jednego wyniku

O zale­tach treningu cross­fit moż­na dużo mówić. Nie bez powodu stał się on jed­nym z najchęt­niej wybier­anych planów treningowych zarówno przez oso­by początku­jące, jak i sportow­ców zaawan­sowanych. Jego dużą zaletą jest możli­wość dowol­nego uroz­maica­nia tren­ingów, dzię­ki czemu nie popad­niemy w rutynę, a nasze ciało za każdym razem będzie mogło doświad­czać czegoś nowego.

Sprzęt do treningu na świeżym powi­etrzu firmy KOMPAN odzwier­cied­la wartość użytkową urządzeń przez­nac­zonych do użytku w pro­fesjon­al­nych siłow­n­i­ach i cen­tra­ch fitenss.

Linia pro­duk­tów KOMPAN – Sys­te­my Cross jest doce­niona nie tylko przez tych, którzy trenu­ją. Sys­tem wygrał Good Design Award i Euro­pean Prod­uct Design Award w 2017 roku.