Wyświetlanie wszystkich wyników: 4

Sys­tem infor­ma­cji miejskiej ma za zadanie uporząd­kować infor­ma­cję o przestrzeni pub­licznej, nadać jej usys­tem­aty­zowany, spójny kolorysty­cznie i funkcjon­al­nie charak­ter. Infor­ma­c­ja, którą będzie ze sobą nieść, ma być prze­jrzys­ta i kon­sek­went­nie ułatwiać turys­tom i mieszkań­com poruszanie się po mieś­cie oraz dokony­wanie świadomych wyborów turysty­czno-eduka­cyjnych.  Tworząc sys­tem należy położyć nacisk na porząd­kowanie wiz­ualne przestrzeni pub­licznej poprzez wprowadze­nie jed­no­li­tych zasad graficznych, wzor­niczych i lokalizacyjnych.

Ustaw­ie­nie ele­men­tów sys­te­mu infor­ma­cji miejskiej potrzeb­ne jest na obszarze całego mias­ta czy miastecz­ka, ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem his­to­rycznych obszarów miast, obszarów o dużej kon­cen­tracji zabytków i atrakcji turysty­cznych. Sys­tem infor­ma­cji miejskiej i lokalnej może pełnić doskon­ałą funkcję inte­gra­cyjną dla mieszkańców i turys­tów. Infor­ma­c­je doty­czące przestrzeni mias­ta zawarte są na dro­gowskazach z infor­ma­cją kierunk­u­jącą dla pieszych może określać odległość do ważnych obiektów.

ESCOFET

KM 0

SŁUPKI KIERUNKOWE

POSTE

SŁUPKI KIERUNKOWE

COMENDADOR

SŁUPKI KIERUNKOWE

MAIS