Wyświetlanie wszystkich wyników: 5

Sto­lik to nat­u­ralne miejsce spotkań i zabawy. A wyposaże­nie placu zabaw powin­no speł­ni­ać określone wymo­gi. Pri­o­ry­tetem jest zapewnie­nie bez­pieczeńst­wa dziecku. Wiąże się to z doborem odpowied­nich, atestowanych mate­ri­ałów oraz solid­nym wyko­naniem poszczegól­nych kon­strukcji. Zapew­ni­a­jąc bez­pieczną zabawę, nie moż­na zapom­nieć o wygodzie, która powin­na również towarzyszyć opiekunom dzieci- przed­szkolankom i rodz­i­com.                                    Urządzenia na pla­cach zabaw vs. rozwój dziec­ka.                                                                                                                                                                       Place zabaw speł­ni­a­ją bard­zo wiele funkcji. Od funkcji rozry­wkowej do funkcji ruchowej gdyż skła­ni­a­ją do akty­wnoś­ci fizy­cznej, która wzmac­nia układ kost­ny i mięśniowy. Sprzy­ja­ją pra­cy układu ner­wowego, dostar­cza­jąc wiele bodźców i  ćwiczą umiejęt­noś­ci kon­tak­tów społecznych pod­czas wspól­nych zabaw i współza­wod­nict­wa pomiędzy dzieć­mi. Wyposaże­nie placów zabaw ma wpływ na praw­idłowy pro­ces doras­ta­nia dziecka.
1. Nau­ka utrzymy­wa­nia równowa­gi – karuzela i zjeżdżalnia.
2. Nau­ka koor­dy­nacji ruchów – huśtawka i drabinki.
3. Ćwicze­nie siły mięśni  – huśtawka i drabinki.
4. Pobudze­nie recep­torów – piaskownica.
Wyposaże­nie placów zabaw wpły­wa na rozwój fizy­czny i psy­chiczny dzieci od najmłod­szych lat. Zabawa tam wyma­ga siły, równowa­gi i precyzji. 

ESCOFET

PRAT MINI

ECO

STOLIKI NA PLACE ZABAW

QUINI

STOLIKI NA PLACE ZABAW

AMOPLAY

GRILLE I STOŁY

AMOPLAY I

GRILLE I STOŁY

TOUR