Wyświetlanie wszystkich wyników: 7

Sto­lik to nat­u­ralne miejsce spotkań i zabawy. A wyposaże­nie placu zabaw powin­no speł­ni­ać określone wymo­gi. Pri­o­ry­tetem jest zapewnie­nie bez­pieczeńst­wa dziecku. Wiąże się to z doborem odpowied­nich, atestowanych mate­ri­ałów oraz solid­nym wyko­naniem poszczegól­nych kon­strukcji. Zapew­ni­a­jąc bez­pieczną zabawę, nie moż­na zapom­nieć o wygodzie, która powin­na również towarzyszyć opiekunom dzieci- przed­szkolankom i rodzicom.