Wyświetlanie wszystkich wyników: 32

Atrak­cyjne i funkcjon­alne kraty pod drze­wa mają ważną rolę do ode­gra­nia w utrzy­ma­niu zdrowego  drze­wostanu w obszarach zurbanizowanych.

Pro­duk­ty takich pro­du­cen­tów osłon i krat pod drze­wa jak Larus, Helios, Lab23 już od wielu lat poma­ga­ją chronić drze­wa w środowisku miejskim.

JAKĄ FUNKCJĘ PEŁNIĄ KRATY POD DRZEWO ?

  1.  zabez­piecza­ją układ korzeniowy drzew, chroniąc go przed uszkodze­niem wywołanym przez pojazdy lub pieszych
  2.  ułatwia­ją nawad­ni­an­ie układu korzeniowego
  3.  stosowane są do ochrony drzew i zie­leni miejskiej w przestrzeni­ach komer­cyjnych i pub­licznych, dro­gach i na deptakach.

Kwadra­towe i okrągłe ksz­tał­ty z różny­mi geom­e­tryczny­mi  i nie­s­tandar­d­owy­mi wzo­ra­mi. Trady­cyjne pro­duk­ty z żeli­wa doskonale pra­su­jące do his­to­rycznego cen­trum mias­ta, podob­nie jak nowoczesne kraty ze stali nierdzewnej, corten, betonu lub stali ocynkowanej i mal­owanej proszkowo stosowane we współczes­nej architek­turze ulicznej.

Kraty pod drze­wo mogą być zin­te­growane z oświ­etle­niem, co poma­ga uwydat­nić drze­wa w zabu­dowanych obszarach, poprzez  oświ­etle­nie pio­nowe skierowane w koronę drzew. Kraty pod drze­wa mogą stanow­ić część sko­or­dynowanych pro­jek­tów mebli ulicznych dopa­sowanych pod kątem mate­ri­ału, stylu.