Wyświetlanie wszystkich wyników: 8

Sys­tem infor­ma­cji miejskiej ma za zadanie uporząd­kować infor­ma­cję o przestrzeni pub­licznej, nadać jej usys­tem­aty­zowany, spójny kolorysty­cznie i funkcjon­al­nie charak­ter. Infor­ma­c­ja, którą będzie ze sobą nieść, ma być prze­jrzys­ta i kon­sek­went­nie ułatwiać turys­tom i mieszkań­com poruszanie się po mieś­cie oraz dokony­wanie świadomych wyborów turysty­czno-eduka­cyjnych.  Tworząc sys­tem należy położyć nacisk na porząd­kowanie wiz­ualne przestrzeni pub­licznej poprzez wprowadze­nie jed­no­li­tych zasad graficznych, wzor­niczych i lokalizacyjnych.

GABLOTY I TABLICE OGŁOSZENIOWE

DESSAU T

GABLOTY I TABLICE OGŁOSZENIOWE

ERFURT

GABLOTY I TABLICE OGŁOSZENIOWE

HERE

GABLOTY I TABLICE OGŁOSZENIOWE

POPUP

ESCOFET

MONOLITO

GABLOTY I TABLICE OGŁOSZENIOWE

GOTHA

GABLOTY I TABLICE OGŁOSZENIOWE

CITY LIGHT MUPI

GABLOTY I TABLICE OGŁOSZENIOWE

WAYFINDING