Paramtery betonu Escofet

 

 

Woda, kruszy­wa i cement — to połącze­nie tych skład­ników już od 130 lat jest udoskon­alane przez fir­mę Escofet w pro­ce­sie pro­dukcji. Dzię­ki zas­tosowa­niu najnowszej tech­nolo­gi i nabyte­mu doświad­cze­niu uda­je się obec­nie tworzyć wyro­by o wyjątkowych para­me­tra­ch, cechach funkcjon­al­nych oraz wzor­nictwu. Poniższa tabela przed­staw­ia para­me­try 3 pod­sta­wowych rodza­jów betonu wyko­rzysty­wanego w pro­ce­sie pro­dukcji przez Escofet.

  • Beton samoza­gęszcza­ją­cy HAC — his­to­rycz­na baza mate­ri­ałowa wyko­rzysty­wana przez Escofet, kto­ra dzię­ki udoskonale­niu pozwala tworzyć wyro­by o niezwykłej tek­sturze, kolorystyce i formie
  • Beton z recyk­lin­gu —  nowa gen­er­ac­ja betonu pozyski­wanego w wyniku wyko­rzys­ta­nia kruszy­wa z prac rozbiórkowych oraz żużlu żelaza i stali. Jest to mate­ri­ał, który wychodzi na prze­ciw ros­nące­mu zapotrze­bowa­niu na pro­duk­ty eko­log­iczne, pow­stałe w myśl zasady zrównoważonego rozwoju
  • Beton UHPC — najnowasza tech­nolo­gia betonu zbro­jonego włóknem szk­lanym, pozwala tworzyć betonowe pro­duk­ty niezwyk­le lekkie także opty­cznie, przy zachowa­niu lep­szych para­metrów fizy­cznych w porów­ni­a­n­iu do trady­cyjnego betonu. Wyro­by UHPC wyróż­ni­a­ją się również niezwykłą jakoś­cią wykończenia i jed­norod­noś­ci kolorystycznej.

 

Para­me­tryHAC — Beton samoza­gęszcza­ją­cyBeton recyk­lin­gowyUHPC
01.Wytrzy­małość na ściskanie35–45 MPACzarny70–90 MPA
UN-EN 12390 /200145–55 MPA
Szary
30–40 MPA
02.Odporność na zginanie4–5 MPA4–5 MPA10–12 MPA
UN-EN 12390 /2001
03.Absorpc­ja wody0.080.080.065
UN-EN 1339 /2004
Bez środ­ków hydrofobowych
04.Mro­zood­porność1,5 kg /m ²1,5 kg /m ²0 kg /m ²
UN-EN 1339 /2004
Z sola­mi odladza­ją­cy­mi. UHPC 0 kg / m2 ubytku masy po 28 cyk­li zam­raża­nia i rozmrażania
05.Odporność na ścieranie21,5 mm21,5 mm 18,3 mm
UN-EN 1339 /2004
Śred­nia sze­rokość toru
06.Odporność na uderzenia>200 cm>200 cm>200 cm
UNE-EN 127748–1/2006750 mm750 mm2250 mm
>200 cmEp = 4,5J (Nm)Ep = 4,5J (Nm)Ep = 13,5J (Nm)
08.Min­i­mal­na zawartość cementu300–400 kg /m ³300–400 kg /m ³300–400 kg /m ³