Woda w ogrodzie

 

Woda w nowoczes­nym, mod­nym ogrodzie jest obow­iązkowa. Obec­nie mamy do wyboru znacznie więcej, niż tylko trady­cyjne ocz­ka wodne i fontan­ny — przykła­dem jest sys­tem AQUA LINE 

Woda we współczes­nym wyda­niu to już nie tylko kaskady, ocz­ka wodne czy tryska­jące fontan­ny

Co jest modne?

Dzisi­aj oko ma cieszyć woda w prostej, ele­ganck­iej i wyrafi­nowanej opraw­ie, takiej jak tafle, ściany czy stoły wodne. Wyso­ka jakość mate­ri­ałów, które się wyko­rzys­tu­je we współczes­nych  rozwiąza­ni­ach: kamień, nowoczes­ny beton, a także mate­ri­ały nie­s­tandar­d­owe, takie  jak szkło czy met­al, zapew­nia trwałość aranżacji. 

W ofer­cie Arch­goods zna­j­du­je się sze­ro­ka gama  tego typu pro­duk­tów od Garten­metall. Zobacz więcej