Mechanizm Glide Elbow™


Glide Elbow™ to rewolucyjne rozwiązanie opra­cow­ane i stosowane w zadaszeni­ach prze­ci­wsłonecznych Supe­ri­or Shade. Mech­a­nizm umożli­wia łatwe usunię­cie tkaniny zacieni­a­jącej z kon­strukcji zadaszenia za pomocą zwykłego klucza lub aku­mu­la­torowej wkrę­tar­ki. Zobacz nasz film instruk­tażowy jak krok po kroku zde­mon­tować i założyć ponown­ie tkan­inę zacieniającą.

Peł­na prezen­tac­ja zadaszeń prze­ci­wsłonecznych ofer­owanych przez Arch­goods zna­j­du­je się tutaj