Ław­ki miejskie zapew­ni­a­ją możli­wość siedzenia na wol­nym powi­etrzu co jest jed­nym z kluc­zowych aspek­tów funkcjon­al­noś­ci kam­er­al­nych pal­ców i skw­erów miejs­kich. Od dostęp­noś­ci i jakoś­ci ławek zależy atrak­cyjność pro­jek­towanego placu jako miejs­ca spotkań i odpoczynku. Przy pro­jek­towa­niu siedzeń urban­isty­cznych należy zwró­cić uwagę na 3 kwest­ie: for­mę, jakość i odpowied­nie usy­tuowanie. Przy wyborze formy siedzisk warto pamię­tać, że typowe, wol­nos­to­jące ław­ki nie są jedynym rodza­jem siedzeń urban­isty­cznych. Najlep­szą for­mą siedzisk zewnętrznych są ele­men­ty stanow­iące inte­gral­ną część zagospo­darowa­nia placu. Jako atrak­cyjne miejs­ca do odpoczynku służyć mogą odpowied­nio uksz­tał­towane, sze­rok­ie schody, usko­ki terenu i mur­ki oporowe, a także ele­men­ty rzeźbiarskie. Tego typu nie­s­tandar­d­owe siedziska cieszą się dużą pop­u­larnoś­cią, zwłaszcza wśród turys­tów i młodzieży. Dają poczu­cie swo­body i nat­u­ral­noś­ci, co korzyst­nie wpły­wa na postrze­ganie przestrzeni pub­licznej jako miejs­ca otwartego i przy­jaznego. Zachodzące w ten sposób „oswa­janie” przestrzeni miejskiej może w kon­sek­wencji pozy­ty­wnie wpły­wać na poczu­cie odpowiedzial­noś­ci za dobro wspólne oraz na relac­je między­ludzkie w mieście.

Prob­le­mem związanym z tego typu rozwiąza­ni­a­mi funkcjon­al­ny­mi jest odpowied­nie usy­tuowanie i dobór mate­ri­ałów. Aby kami­enne schody zachę­cały do siedzenia, muszą być usy­tuowane w nasłonecznionym miejs­cu. Moż­na także rozważyć zas­tosowanie na pewnych ele­men­tach (jak np. mur­ki oporowe) jako siedzisk ciepłej okładziny drew­ni­anej. Rozwiązaniem alter­naty­wnym jest zas­tosowanie ławek/siedzisk wyko­nanych z kon­glom­er­atu gran­i­tu lub mar­mu­ru, z których moż­na korzys­tać zarówno latem jak i zimą.

Sto­su­jąc trady­cyjne ław­ki wol­nos­to­jące nie moż­na zapom­nieć o uważnym doborze ich styl­isty­ki, tak aby pasowała ona do kom­pozy­cji placu. Pamię­ta­jmy, że prze­bu­dowa placu miejskiego nie musi zawsze oznaczać wprowadza­nia XIX-wiecznych w swej formie kutych ławek, czynią­cych z cen­trów pol­s­kich miast prow­incjon­alne „skanse­ny” este­ty­czne. Zachę­camy do się­ga­nia po nowoczesne rozwiąza­nia styl­isty­czne i mate­ri­ałowe, z który­mi wiąże się kole­j­na waż­na do omówienia cecha – jakość ławek.

 

zen_3000_schienale

Nowoczes­ny design ławek miejs­kich opiera się na ergonomii oraz na zas­tosowa­niu wysok­iej jakoś­ci mate­ri­ałów. Obec­nie najbardziej pop­u­larnym mate­ri­ałem wyko­na­nia ławek miejs­kich jest niewąt­pli­wie stal. Stan­dar­d­em sta­je się sys­tem anty­grafi­ty oraz 10 let­nia gwaranac­ja. Duże kosz­ty oraz prob­lem nagrze­wa­nia się siedzisk ze stali nierdzewnej spowodowały, że pole­camy obec­nie stal cynkowaną, mal­owaną proszkowo. Dodatkowe powlekanie proszkowe stali spraw­ia, że ław­ki takie pozosta­ją ciepłe w zimie a latem chłodne, zapew­ni­a­jąc kom­fort siedzenia porówny­wal­ny z ławka­mi drew­ni­any­mi. Kole­jnym atutem stosowa­nia tego typu rozwiązań jest niewąt­pli­wie fakt, iż ław­ki tego typu nie wyma­ga­ją corocznej kon­serwacji, a dzię­ki zas­tosowa­niu najwyższej jakoś­ci nat­u­ral­nych lakierów ule­ga­ją po każdym opadzie deszczy samo-czyszcze­niu, dzię­ki czemu zawsze pozosta­ją czyste.

wave-banc-web

Ław­ki stanow­ią niezbędne miejsce odpoczynku dla osób starszych. Dlat­ego ważne jest, aby bez wzglę­du na porę roku możli­we było sko­rzys­tanie z nich. Ilus­trac­ja pokazu­je zestaw­ie­nie dwóch rodza­jów ławek w iden­ty­cznych warunk­ach pogodowych. Dzię­ki spec­jal­ne­mu pro­ce­sowi tech­no­log­iczne­mu nowoczesne ław­ki zawsze pozosta­ją ciepłe i co ważne zaraz po opadach deszczu czy śniegu nada­ją się do siedzenia.

Nowoczesne ław­ki drew­ni­ane wykonu­je­my się z drew­na egzo­ty­cznego, z gatunków zapew­ni­a­ją­cych wysoką trwałość siedzisk tj. Pauoro, Okoume, Iroko, Teak, dzię­ki czemu nie trze­ba ich co roku kon­ser­wować. Uzyskana tym sposobem oszczęd­ność kosztów w dłuższej per­spek­ty­wie rekom­pen­su­je więk­szy wydatek wstęp­ny na ław­ki wysok­iej jakości.

Rozmieszcze­nie ławek na placu bądź skw­erze powin­no dawać możli­wość wyboru miejs­ca siedzenia w zależnoś­ci od indy­wid­u­al­nych pref­er­encji i warunk­ów atmos­fer­ycznych. Przez więk­szą część roku najwięk­szą pop­u­larnoś­cią cieszą się ław­ki sto­jące w miejs­cach nasłonecznionych, jed­nak w upalne, let­nie dni lep­sze są ław­ki zacienione. Ide­al­nym kom­pro­misem jest ustaw­ie­nie ław­ki w słonecznym miejs­cu, ale w pół­cie­niu rzu­canym przez drze­wo o luźnej koronie.