Dzię­ki współpra­cy z najwięk­szy­mi europe­jski­mi pro­du­cen­ta­mi posi­adamy ogrom­ny wybór  koszy ulicznych na śmieci, o czym świad­czy m.in. licz­ba 50 mod­eli dostęp­nych w ofer­cie. Kosze uliczne różnią się  nie tylko pojem­noś­cią. Posi­adamy kosze zróżni­cow­any od strony styl­isty­cznej — klasy­czne kosze uliczne/parkowe jak i kosze o nowoczes­nym ksz­tał­cie i niepow­tarzal­nej bryle. Współpra­ca z najlep­szy­mi pro­jek­tan­ta­mi, tros­ka o każdy detal spraw­iła, że nasze kosze mogą stanow­ić ozdobę otacza­jącej nas przestrzeni pub­licznej i wal­czą ze stereo­typem brud­nego kosza ulicznego.

 

 

kosz

 

Pon­ad­to w odpowiedzi na ros­nące zapotrze­bowanie naszych klien­tów na kosze do seg­re­gacji odpadów — również tego typu pro­duk­ty zna­j­du­ją się w naszej ofercie.

Więk­szość naszych koszy wyposażonych jest w wewnętrzne obręcze ze stali nierdzewnej, które służą do zamo­cow­a­nia worków na odpady. Dzię­ki temu kosze nie muszą posi­adać dodatkowych zbiorników wewnętrznych. Takie rozwiązanie już kil­ka lat temu zasug­erowali nam sami użytkown­i­cy, w tym zwłaszcza służb sprzą­ta­ją­cych.  Dzię­ki temu obsłu­ga koszy jest dużo prost­sza, szyb­sza i nie wyma­ga dużego wysiłku. Ma to znacze­nie zwłaszcza w przy­pad­ku służb miejs­kich, które na co dzień boryka­ją się z prob­le­mem opróż­ni­a­nia koszy. Wewnętrzne pojem­ni­ki stalowe nie tylko utrud­ni­a­ją pracę, ale ich ciężar szy­bko odczuwa­ją sprzątający.

 

 

lord_dettaglio

 

Niem­niej jed­nak w przy­pad­ku więk­szoś­ci koszy ist­nieje możli­wość zas­tosowa­nia pojem­ników wewnętrznych, w które może­my wyposażyć nasze pro­duk­ty na życze­nie klienta.