Grande

Duży parasol na zamówienie

Gdy standardowe parasole już nie wystarczają, solidny parasol ze środkowym masztem zdobywa punkty dzięki dużym rozpiętościom. W branży gastronomicznej system zacieniający o powierzchni do 80 m² zapewnia przyjemną atmosferę dla dużej liczby gości.

5 lat gwarancji

Ogród lub balkon

Branża gas­tro­nom­icz­na

Insty­tuc­je publiczne

     Wymiary

8 x 8 m

64 m²

6 x 8 m

48 m²

 Ø 10 m

79 m 2

   
Ksz­tał­ty Rozmi­ar H 1 H 2 H 3 Zamykanie Waga 
650 x 650 cm 391 cm 610 cm 255 cm 129 cm 230 kg
700 x 700 cm 400 cm 615 cm 255 cm 97 cm 240 kg
750 x 750 cm 409 cm 620 cm 255 cm 65 cm 252 kg
800 x 800 cm 417 cm 626 cm 255 cm 35 cm 262 kg
400 x 800 cm 387 cm 562 cm 255 cm 94 cm 196 kg
500 x 800 cm 393 cm 577 cm 255 cm 84 cm 202 kg
600 x 700 cm 390 cm 570 cm 255 cm 88 cm 198 kg
600 x 800 cm 400 cm 595 cm 255 cm 73 cm 210 kg
Ø 750 cm 369 cm 516 cm 255 cm 122 cm 216 kg
Ø 800 cm 375 cm 531 cm 255 cm 112 cm 226 kg
Ø 850 cm 382 cm 547 cm 255 cm 102 cm 237 kg
Ø 900 cm 388 cm 563 cm 255 cm 92 cm 247 kg
Ø 950 cm 394 cm 579 cm 255 cm 83 cm 257 kg
Ø 1000 cm** 404 cm 595 cm 255 cm 72 cm 267 kg

* Weight in kilos for a stan­dard para­sol with­out extras.
** Requires offi­cial approval.

Tkan­i­na mark­i­zowa akry­lowa (stan­dard)

Wypróbowana i przetestowana akry­lowa tkan­i­na mark­i­zowa jest wyko­nana w 100% z markowego akry­lu bar­wionego w dyszy. Oznacza to, że kolorowe pig­men­ty – w prze­ci­wieńst­wie do klasy­cznego bar­wienia przędzy – są nakładane pod­czas pro­dukcji włók­na. Zapew­nia to nieza­wod­ną ochronę przed szkodli­wym promieniowaniem UV i trwale gwaran­tu­je wspani­ałe kolory / stałą odporność na warun­ki atmos­fer­yczne i światło. Pon­ad­to tkan­i­na akry­lowa jest szczegól­nie odpor­na na roz­dar­cia, a także odpor­na na zabrudzenia i wodę dzię­ki impre­g­nacji spec­jal­nym środ­kiem ochron­nym. Nieza­wodne rozwiązanie do dłu­gotr­wałego użytkowa­nia na zewnątrz.

 • Wodoo­d­porność do 300–370 mm słu­pa wody, EN 20811

 • Wyso­ka odporność na kolory i warun­ki pogodowe (7–8) 8

 • Odporny na wodę i brud 

 • 100% akryl 285–300 g/m²

 • Możli­wość nadruku komer­cyjnego na bal­dachimie i falbanie

prze­jdź do wyboru tkaniny

Tkan­i­na mark­i­zowa akry­lowa LUMERA

Innowa­cyj­na tkan­i­na akry­lowa Lumera jest utkana ze spec­jal­nego włók­na CBA (Clean Bril­liant Acrylic). Wraz ze wszys­tki­mi zale­ta­mi tkaniny akry­lowej zapew­nia to jeszcze więcej bonusów. Akry­lowe włó­kno mul­ti­fil­a­men­towe ma gład­szą i gęst­szą powierzch­nię. Oznacza to, że kolory okazu­ją się bogat­sze i bardziej promi­enne, a lumi­nanc­ja tkaniny na dłu­gi czas jest zwiększona.

 • Wodoo­d­porność do 460 mm słu­pa wody, EN 20811 

 • Wyso­ka odporność na kolory i warun­ki pogodowe (7–8) 8 

 • Odporny na wodę i brud 100% akryl 290 g/m²

 • Możli­wość nadruku komer­cyjnego na bal­dachimie i falbanie

prze­jdź do wyboru tkaniny

Swela Sun­vas Uni

Ta tkan­i­na w 100% polie­strowa posi­a­da innowa­cyjną i skuteczną impre­g­nację SNC, która nie wchła­nia wilgo­ci ani brudu. Dzię­ki temu tkan­i­na prze­puszcza powi­etrze, jest odpor­na na warun­ki atmos­fer­yczne i odpor­na na korze­nie. Tkan­i­na charak­teryzu­je się również dużą elasty­cznoś­cią bez trwałego roz­cią­ga­nia. Dlat­ego opty­mal­nie nada­je się do użytku na zewnątrz.

 • Wodoo­d­porność do 350 mm słu­pa wody, EN 20811

 • Wyso­ka odporność na światło i warun­ki atmos­fer­yczne (7–8) 8

 • Odporność na chlor (4–5) 5 

 • Siat­ka polie­strowa z impre­g­nacją SNC 

 • Masa powierzch­niowa ok. 310 g/m²

 • Odporny na wodę i brud

 • Doskon­ała ochrona prze­ci­wsłonecz­na (UPF 50+)

Kolory ram dla masztów i rozpór

U nas zna­jdziesz pon­ad 200 kolorów RAL

Słup jest przymocowany do 450 kg stalowej płyty za pomocą kilku śrub. Płyta posadowiona jest na betonowym fundamencie. Dzięki temu Grande jest bezpieczny i stabilny w każdych warunkach pogodowych.