Big BeN

Duży, solidny parasol zapewniający najwyższy poziom komfortu

Ksz­tał­ty

Wtmi­ary

6 x 6 m

36 m²

5 x 7 m

35 m²

Ø 7 m

38 m²

6m

16 m²

   
Ksz­tał­ty Rozmi­ar Wysokość otwarta Wysokość zamknię­ta Przestrzeń Wysokość zamknię­cia Waga*

200 x 300cm**

281 cm 355 cm 225 cm 164 cm 38 kg
200 x 350 cm** 287 cm 369 cm 225 cm 156 cm 42 kg
200 x 400 cm** 292 cm 383 cm 225 cm 147 cm 46 kg
250 x 300 cm** 285 cm 365 cm 225 cm 158 cm 42 kg
250 x 350 cm** 290 cm 377 cm 225 cm 150 cm 46 kg
250 x 400 cm** 295 cm 391 cm 225 cm 142 cm 51 kg
300 x 350 cm 294 cm 387 cm 225 cm 144 cm 51 kg
300 x 400 cm 299 cm 400 cm 225 cm 137 cm 55 kg
300 x 450 cm 304 cm 413 cm 225 cm 129 cm 58 kg
300 x 500 cm 309 cm 426 cm 225 cm 120 cm 61 kg
300 x 550 cm 314 cm 438 cm 225 cm 113 cm 70 kg
300 x 600 cm 319 cm 452 cm 225 cm 104 cm 75 kg
350 x 400 cm 303 cm 409 cm 225 cm 130 cm 58 kg
350 x 450 cm 307 cm 422 cm 225 cm 123 cm 61 kg
350 x 500 cm 313 cm 435 cm 225 cm 115 cm 64 kg
350 x 550 cm 317 cm 446 cm 225 cm 108 cm 75 kg
350 x 600 cm 322 cm 460 cm 225 cm 100 cm 80 kg
350 x 650 cm 328 cm 474 cm 225 cm 91 cm 85 kg
400 x 450 cm 311 cm 432 cm 225 cm 117 cm 64 kg
400 x 500 cm 316 cm 444 cm 225 cm 109 cm 68 kg
400 x 550 cm 321 cm 455 cm 225 cm 103 cm 80 kg
400 x 600 cm 326 cm 468 cm 225 cm 95 cm 85 kg
400 x 650 cm 331 cm 481 cm 225 cm 87 cm 90 kg
400 x 700 cm 336 cm 495 cm 225 cm 79 cm 95 kg
450 x 500 cm 323 cm 458 cm 225 cm 100 cm 80 kg
450 x 550 cm 324 cm 465 cm 225 cm 97 cm 85 kg
450 x 600 cm 329 cm 477 cm 225 cm 89 cm 90 kg
450 x 650 cm 334 cm 490 cm 225 cm 81 cm 95 kg
450 x 700 cm 340 cm 504 cm 225 cm 73 cm 100 kg
500 x 550 cm 328 cm 475 cm 225 cm 91 cm 90 kg
500 x 600 cm 333 cm 487 cm 225 cm 83 cm 95 kg
500 x 650 cm 338 cm 500 cm 225 cm 76 cm 100 kg
500 x 700 cm 343 cm 513 cm 225 cm 68 cm 105 kg
550 x 600 cm 340 cm 505 cm 225 cm 80 cm 100 kg
300 x 300 cm 289 cm 375 cm 225 cm 151 cm 51 kg
350 x 350 cm 298 cm 398 cm 225 cm 137 cm 55 kg
400 x 400 cm 307 cm 420 cm 225 cm 124 cm 59 kg
450 x 450 cm 316 cm 443 cm 225 cm 110 cm 64 kg
500 x 500 cm 325 cm 466 cm 225 cm 96 cm 70 kg
550 x 550 cm** 333 cm 486 cm 225 cm 83 cm 100 kg
600 x 600 cm** 342 cm 508 cm 225 cm 69 cm 105 kg
Ø300 cm 274 cm 336 cm 225 cm 176 cm 50 kg
Ø 350 cm 280 cm 351 cm 225 cm 166 cm 53 kg
Ø 400 cm 287 cm 368 cm 225 cm 156 cm 56 kg
Ø 450 cm 292 cm 384 cm 225 cm 147 cm 59 kg
Ø500 cm 299 cm 400 cm 225 cm 137 cm 63 kg
Ø550cm 305 cm 415 cm 225 cm 127 cm 67 kg
Ø 600 cm 311 cm 431 cm 225 cm 117 cm 71 kg
Ø 650 cm*** 317 cm 446 cm 225 cm 109 cm 105 kg
Ø 700 cm*** 323 cm 462 cm 225 cm 99 cm 112 kg
300 cm*** 280 cm 351 cm 225 cm 167 cm 39 kg
350 cm*** 288 cm 370 cm 225 cm 155 cm 40 kg
400 cm*** 295 cm 388 cm 225 cm 144 cm 42 kg
450 cm 302 cm 406 cm 225 cm 133 cm 45 kg
500 cm 309 cm 425 cm 225 cm 121 cm 48 kg
550 cm 316 cm 443 cm 225 cm 110 cm 52 kg
600 cm 324 cm 462 cm 225 cm 99 cm 56 kg

* Waga w kilo­gra­mach dla stan­dar­d­owego para­so­la bez dodatków.
** Te para­sole mają 10 rozpórek.
*** Te para­sole mają 12 rozpórek i dwu­nas­tokąt­ny dach wia­trowy.
**** Niedostęp­ne ze zin­te­growanym okablowaniem do promi­en­ników na koń­cach rozpórek.

Tkanina markizowa akrylowa (standard)

Wypróbowana i przetestowana akry­lowa tkan­i­na mark­i­zowa jest wyko­nana w 100% z markowego akry­lu bar­wionego w dyszy. Oznacza to, że kolorowe pig­men­ty – w prze­ci­wieńst­wie do klasy­cznego bar­wienia przędzy – są nakładane pod­czas pro­dukcji włók­na. Zapew­nia to nieza­wod­ną ochronę przed szkodli­wym promieniowaniem UV i trwale gwaran­tu­je wspani­ałe kolory / stałą odporność na warun­ki atmos­fer­yczne i światło. Pon­ad­to tkan­i­na akry­lowa jest szczegól­nie odpor­na na roz­dar­cia, a także odpor­na na zabrudzenia i wodę dzię­ki impre­g­nacji spec­jal­nym środ­kiem ochron­nym. Nieza­wodne rozwiązanie do dłu­gotr­wałego użytkowa­nia na zewnątrz.

 • Wodoo­d­porność do 300–370 mm słu­pa wody, EN 20811

 • Wyso­ka odporność na kolory i warun­ki pogodowe (7–8) 8

 • Odporny na wodę i brud 

 • 100% akryl 285–300 g/m²

 • Możli­wość nadruku komer­cyjnego na bal­dachimie i falbanie

prze­jdź do wyboru tkaniny

Tkanina markizowa akrylowa LUMERA

Innowa­cyj­na tkan­i­na akry­lowa Lumera jest utkana ze spec­jal­nego włók­na CBA (Clean Bril­liant Acrylic). Wraz ze wszys­tki­mi zale­ta­mi tkaniny akry­lowej zapew­nia to jeszcze więcej bonusów. Akry­lowe włó­kno mul­ti­fil­a­men­towe ma gład­szą i gęst­szą powierzch­nię. Oznacza to, że kolory okazu­ją się bogat­sze i bardziej promi­enne, a lumi­nanc­ja tkaniny na dłu­gi czas jest zwiększona.

 • Wodoo­d­porność do 460 mm słu­pa wody, EN 20811 

 • Wyso­ka odporność na kolory i warun­ki pogodowe (7–8) 8 

 • Odporny na wodę i brud 100% akryl 290 g/m²

 • Możli­wość nadruku komer­cyjnego na bal­dachimie i falbanie

prze­jdź do wyboru tkaniny

Swela Sunvas Uni

Ta tkan­i­na w 100% polie­strowa posi­a­da innowa­cyjną i skuteczną impre­g­nację SNC, która nie wchła­nia wilgo­ci ani brudu. Dzię­ki temu tkan­i­na prze­puszcza powi­etrze, jest odpor­na na warun­ki atmos­fer­yczne i odpor­na na korze­nie. Tkan­i­na charak­teryzu­je się również dużą elasty­cznoś­cią bez trwałego roz­cią­ga­nia. Dlat­ego opty­mal­nie nada­je się do użytku na zewnątrz.

 • Wodoo­d­porność do 350 mm słu­pa wody, EN 20811

 • Wyso­ka odporność na światło i warun­ki atmos­fer­yczne (7–8) 8

 • Odporność na chlor (4–5) 5 

 • Siat­ka polie­strowa z impre­g­nacją SNC 

 • Masa powierzch­niowa ok. 310 g/m²

 • Odporny na wodę i brud

 • Doskon­ała ochrona prze­ci­wsłonecz­na (UPF 50+)

Kolory ram dla masztów i rozpór

Tutaj zna­jdziesz pon­ad 200 kolorów RAL

Napęd silnikowy ze zdalnym sterowaniem

Zmo­to­ry­zowany Big Ben ofer­u­je wygodę na najwyższym poziomie! Naciska­jąc przy­cisk na pilocie moż­na łat­wo otworzyć lub zamknąć kil­ka para­soli jed­nocześnie  i to w zaled­wie dwie min­u­ty!  Bezkonkuren­cyj­na zale­ta dla właś­ci­cieli restau­racji – korzys­tanie z dużych para­soli nigdy nie było tak proste. Spry­t­ny sil­nik WMS moż­na również łat­wo połączyć drogą radiową z inny­mi dodatka­mi prze­ci­wsłoneczny­mi. Dzię­ki temu masz wszys­tko pod kon­trolą za pomocą tylko jed­nego ręcznego nadajnika.

Elegance – Zintegrowana lampa rozpórkowa

Dzię­ki zin­te­growanej lampie rozpórkowej Ele­gance LED możesz rozświ­etlić każde patio. Zapro­jek­towane tak, aby były ele­ganck­ie i dyskretne, nowoczesne pas­ma LED zapew­ni­a­ją przy­jemne światło. Światła moż­na łat­wo włączać i wyłączać za pomocą cen­tral­nego przełączni­ka na masz­cie lub pilota, który umo­zli­wia również na przy­ciem­nie­nie światła. Pas­ma świ­etlne LED dostep­ne są w różnyh kolorach.

Promiennik ciepła

Dzię­ki zin­te­growane­mu ogrze­wa­niu do para­so­la Big Ben możesz zapewnić stale kom­for­tową tem­per­aturę nawet w chłodne dni. Wszys­tkie prze­wody są bez­piecznie schowane wewnątrz ramy. Promi­en­ni­ki ciepła są podłączane do połączeń na koń­cach rozpórek. Światła i ogrze­wanie moż­na włączać i wyłączać indy­wid­u­al­nie za pomocą cen­tral­nego przełączni­ka na szczy­cie masztu.

Big Ben z energią słoneczną

Jako alter­naty­wę dla sil­ni­ka WMS, Big Ben jest również dostęp­ny z samowystar­czal­nym napę­dem zasi­lanym energią słoneczną. Pan­el słoneczny wyko­rzys­tu­je energię słoneczną i ładu­je aku­mu­la­tor wbu­dowany w sil­nik. Po pełnym naład­owa­niu ma wystar­cza­jącą moc, aby otworzyć i zamknąć cza­szę co najm­niej pięć razy. Ide­alne zas­tosowanie, jeśli nie ma dostępu do sieci lub prowadzenia okablowania.

Nowość : kurtyna wodna (system mgły w sprayu)

Sys­tem mgieł­ki w sprayu zapew­nia przy­jem­ną tem­per­aturę pod para­solem. Rury wodne są dyskret­nie zin­te­growane ze słu­pem i ramą.

Podstawy do parasoli

Tutaj zna­jdziesz pod­stawę do każdego para­so­la. CARAVITA ofer­u­je sze­roką gamę mod­eli do wszys­t­kich celów w wielu różnych kolorach i kształtach. 

Poz­naj więcej…

Tuleje uziemiające i okucia do słupów

Tule­je uziemi­a­jące to pod­stawy para­soli do zabetonowa­nia. W zależnoś­ci od jakoś­ci podłoża, tule­je szli­fowane są dostęp­ne w różnych dłu­goś­ci­ach. Górną część tulei uziemi­a­jącej moż­na zdjąć. Część pozosta­ją­ca w zie­mi zna­j­du­je się wtedy na poziomie gruntu.

Poz­naj więcej…

Zalety

Trwała konstrukcja

Praktyczny przewodnik po osiowaniu

Stabilny na wietrze do 100 km/h!

System teleskopowy

W solid­nej kon­strukcji Big Bena zas­tosowano tylko najlep­sze mate­ri­ały i wyjątkowo moc­ne pro­file alu­min­iowe. Solid­ny maszt ma śred­nicę 84 mm i grubość ścian­ki 5 mm, dzię­ki czemu jest moc­niejszy niż więk­szość innych w swo­jej klasie.

Ten prze­wod­nik znacznie ułatwia mon­taż dużych para­soli. Wystar­czy wkrę­cić śru­by reg­u­la­cyjne w tule­ję uziemi­a­jącą lub ruchomą pod­stawę. Ustaw para­sol, wkręć prowad­nicę wyrównu­jącą w śrubę i popch­nij para­sol do góry. Następ­nie  przykręć i gotowe.

 

Jego solid­na kon­strukc­ja spraw­ia, że ​​Big Ben jest wyjątkowo wytrzy­mały. Aby to udowod­nić, pro­fesjon­al­ny para­sol został przetestowany przez inżynierów kon­struk­cyjnych w tunelu aero­dy­nam­icznym, gdzie wer­s­ja 3 x 3 m jest w stanie wytrzy­mać nawet sil­ny wia­tr do 100 km/h!

Zale­ta: sys­tem teleskopowy wydłuża maszt pod­czas zamyka­nia! Stoły i meble ogrodowe mogą pozostać tam, gdzie są.

 Multicube

Gabione Mul­ti­c­ube skła­da się z solid­nych stalowych klatek z drew­ni­anym pokryciem i jest ide­al­nym zami­en­nikiem kon­wencjon­al­nych pod­staw para­solowych z pły­ta­mi chod­nikowy­mi. Mobil­ny Mul­ti­c­ube tworzy kom­for­tową atmos­ferę dla dodatkowych goś­ci i zapew­nia elasty­czność pod­czas aranżacji przestrzeni na zewnątrz – bez koniecznoś­ci instalowa­nia tulei uziemiających.

Zainspiruj się