Big BeN

Duże parasole  przeciwsłoneczne

Ksz­tał­ty

Wtmi­ary

6 x 6 m

36 m²

5 x 7 m

35 m²

Ø 7 m

38 m²

6m

36 m²

Dostęp­ne rozmiary

Lorem ipsum dolor sit amet, con­sectetuer adip­isc­ing elit, sed diam non­um­my nibh euis­mod tin­cidunt ut laoreet dolore magna ali­quam erat volutpat.

Mate­ri­ały

Tkan­i­na mark­i­zowa akry­lowa (stan­dard)

Wypróbowana i przetestowana akry­lowa tkan­i­na mark­i­zowa jest wyko­nana w 100% z markowego akry­lu bar­wionego w dyszy. Oznacza to, że kolorowe pig­men­ty – w prze­ci­wieńst­wie do klasy­cznego bar­wienia przędzy – są nakładane pod­czas pro­dukcji włók­na. Zapew­nia to nieza­wod­ną ochronę przed szkodli­wym promieniowaniem UV i trwale gwaran­tu­je wspani­ałe kolory / stałą odporność na warun­ki atmos­fer­yczne i światło. Pon­ad­to tkan­i­na akry­lowa jest szczegól­nie odpor­na na roz­dar­cia, a także odpor­na na zabrudzenia i wodę dzię­ki impre­g­nacji spec­jal­nym środ­kiem ochron­nym. Nieza­wodne rozwiązanie do dłu­gotr­wałego użytkowa­nia na zewnątrz.

 • Wodoo­d­porność do 300–370 mm słu­pa wody, EN 20811

 • Wyso­ka odporność na kolory i warun­ki pogodowe (7–8) 8

 • Odporny na wodę i brud 

 • 100% akryl 285–300 g/m²

 • Możli­wość nadruku komer­cyjnego na bal­dachimie i falbanie

prze­jdź do wyboru tkaniny

Tkan­i­na mark­i­zowa akry­lowa LUMERA

Innowa­cyj­na tkan­i­na akry­lowa Lumera jest utkana ze spec­jal­nego włók­na CBA (Clean Bril­liant Acrylic). Wraz ze wszys­tki­mi zale­ta­mi tkaniny akry­lowej zapew­nia to jeszcze więcej bonusów. Akry­lowe włó­kno mul­ti­fil­a­men­towe ma gład­szą i gęst­szą powierzch­nię. Oznacza to, że kolory okazu­ją się bogat­sze i bardziej promi­enne, a lumi­nanc­ja tkaniny na dłu­gi czas jest zwiększona.

 • Wodoo­d­porność do 460 mm słu­pa wody, EN 20811 

 • Wyso­ka odporność na kolory i warun­ki pogodowe (7–8) 8 

 • Odporny na wodę i brud 100% akryl 290 g/m²

 • Możli­wość nadruku komer­cyjnego na bal­dachimie i falbanie

prze­jdź do wyboru tkaniny

Swela Sun­vas Uni

Ta tkan­i­na w 100% polie­strowa posi­a­da innowa­cyjną i skuteczną impre­g­nację SNC, która nie wchła­nia wilgo­ci ani brudu. Dzię­ki temu tkan­i­na prze­puszcza powi­etrze, jest odpor­na na warun­ki atmos­fer­yczne i odpor­na na korze­nie. Tkan­i­na charak­teryzu­je się również dużą elasty­cznoś­cią bez trwałego roz­cią­ga­nia. Dlat­ego opty­mal­nie nada­je się do użytku na zewnątrz.

 • Wodoo­d­porność do 350 mm słu­pa wody, EN 20811

 • Wyso­ka odporność na światło i warun­ki atmos­fer­yczne (7–8) 8

 • Odporność na chlor (4–5) 5 

 • Siat­ka polie­strowa z impre­g­nacją SNC 

 • Masa powierzch­niowa ok. 310 g/m²

 • Odporny na wodę i brud

 • Doskon­ała ochrona prze­ci­wsłonecz­na (UPF 50+)

Kolory ram dla masztów i rozpór

U nas zna­jdziesz pon­ad 200 kolorów RAL

Dodat­ki

Napęd sil­nikowy ze zdal­nym sterowaniem                        Zmo­to­ry­zowany Big Ben ofer­u­je wygodę na najwyższym poziomie! Za naciśnię­ciem przy­cisku na pilocie moż­na łat­wo otworzyć lub zamknąć kil­ka para­soli jed­nocześnie. Bezkonkuren­cyj­na zale­ta dla właś­ci­cieli restau­racji – korzys­tanie z dużych para­soli nigdy nie było tak proste.

Ele­gance – Zin­te­growana    lam­pa rozpórkowa                    Dzię­ki zin­te­growanej lampie rozpórkowej Ele­gance LED możesz rozświ­etlić każde patio. Ele­ganck­ie i dysk­tertne światła moż­na łat­wo włączać i wyłączać za pomocą cen­tral­nego przełączni­ka na masz­cie lub pilota. Ta ostat­nia pozwala również na przy­ciem­nie­nie światła.

Promi­en­nik ciepła                Dzię­ki zin­te­growane­mu ogrze­wa­niu do Big Bena możesz zapewnić kom­for­tową tem­per­aturę nawet w chłodne dni.Wszys­tkie prze­wody są bez­piecznie ukryte wewnątrz ramy.Światła i ogrze­wanie moż­na włączać i wyłączać indy­wid­u­al­nie za pomocą cen­tral­nego przełączni­ka na szczy­cie masztu.

 

Kur­ty­na wod­na mgieł­ka        (sys­tem mgły w sprayu)      Sys­tem mgieł­ki w sprayu zapew­nia przy­jem­ną tem­per­aturę pod para­solem. Rury wodne są dyskret­nie zin­te­growane ze słu­pem i ramą.

 

Big Ben z energią słoneczną

Jako alter­naty­wę dla sil­ni­ka WMS, Big Ben jest również dostęp­ny z samowystar­czal­nym napę­dem zasi­lanym energią słoneczną. Pan­el słoneczny wyko­rzys­tu­je energię słoneczną i ładu­je aku­mu­la­tor wbu­dowany w sil­nik.Po pełnym naład­owa­niu ma wystar­cza­jącą moc, aby otworzyć i zamknąć cza­szę co najm­niej pięć razy. Ide­alne, jeśli nie ma dostęp­nego podłączenia do sieci lub prowadzenia linii.

Zainspiruj się

Upload Image…