Big BeN FREESTYLE Indywidualny, wysokiej klasy parasol przeciwsłonwczny

 

5 lat gwarancji

Ogród lub balkon

Branża gas­tro­nom­icz­na

Insty­tuc­je publiczne

Tkan­i­na mark­i­zowa akry­lowa (stan­dard)

Wypróbowana i przetestowana akry­lowa tkan­i­na mark­i­zowa jest wyko­nana w 100% z markowego akry­lu bar­wionego w dyszy. Oznacza to, że kolorowe pig­men­ty – w prze­ci­wieńst­wie do klasy­cznego bar­wienia przędzy – są nakładane pod­czas pro­dukcji włók­na. Zapew­nia to nieza­wod­ną ochronę przed szkodli­wym promieniowaniem UV i na trwałe gwaran­tu­je wspani­ałe kolory / stałą odporność na warun­ki atmos­fer­yczne i światło. Pon­ad­to tkan­i­na akry­lowa jest szczegól­nie odpor­na na roz­dar­cia, a także odpor­na na zabrudzenia i wodę  dzię­ki impre­g­nacji spec­jal­nym środ­kiem ochron­nym. Nieza­wodne rozwiązanie do dłu­gotr­wałego użytkowa­nia na zewnątrz.

 • Wodoo­d­porność do 300–370 mm słu­pa wody, EN 20811

 • Wyso­ka odporność na kolory i warun­ki pogodowe (7–8) 8

 • Odporny na wodę i brud 

 • 100% akryl 285–300 g/m²

 • Możli­wość nadruku komer­cyjnego na bal­dachimie i falbanie

prze­jdź do wyboru tkaniny

Tkan­i­na mark­i­zowa akry­lowa LUMERA

Innowa­cyj­na tkan­i­na akry­lowa Lumera jest utkana ze spec­jal­nego włók­na CBA (Clean Bril­liant Acrylic). Wraz ze wszys­tki­mi zale­ta­mi tkaniny akry­lowej zapew­nia to jeszcze więcej bonusów. Akry­lowe włó­kno mul­ti­fil­a­men­towe ma gład­szą i gęst­szą powierzch­nię. Oznacza to, że kolory okazu­ją się bogat­sze i bardziej promi­enne, a lumi­nanc­ja tkaniny na dłu­gi czas jest zwiększona.

 • Wodoo­d­porność do 460 mm słu­pa wody, EN 20811 

 • Wyso­ka odporność na kolory i warun­ki pogodowe (7–8) 8 

 • Odporny na wodę i brud 100% akryl 290 g/m²

 • Możli­wość nadruku komer­cyjnego na bal­dachimie i falbanie

prze­jdź do wyboru tkaniny

Swela Sun­vas Uni

Ta tkan­i­na w 100% z poliestru posi­a­da innowa­cyjną i skuteczną impre­g­nację SNC, która nie wchła­nia wilgo­ci ani brudu. Dzię­ki temu tkan­i­na prze­puszcza powi­etrze, jest odpor­na na warun­ki atmos­fer­yczne i odpor­na na korze­nie. Tkan­i­na charak­teryzu­je się również dużą elasty­cznoś­cią bez trwałego roz­cią­ga­nia. Dlat­ego opty­mal­nie nada­je się do użytku na zewnątrz.

 • Wodoo­d­porność do 350 mm słu­pa wody, EN 20811

 • Wyso­ka odporność na światło i warun­ki atmos­fer­yczne (7–8) 8

 • Odporność na chlor (4–5) 5 

 • Siat­ka polie­strowa z impre­g­nacją SNC 

 • Masa powierzch­niowa ok. 310 g/m²

 • Odporny na wodę i brud

 • Doskon­ała ochrona prze­ci­wsłonecz­na (UPF 50+)

Kolory ram dla masztów i rozpór

Tutaj zna­jdziesz pon­ad 200 kolorów RAL

Tutaj zna­jdziesz pod­stawę do każdego para­so­la.       CARAVITA ofer­u­je sze­roką gamę mod­eli do wszys­t­kich celów w wielu różnych kolorach i ksz­tał­tach. Cztyaj więcej…

 

Tule­je grun­towe to pod­stawy para­soli do zabetonowa­nia. W zależnoś­ci od jakoś­ci podłoża, tule­je szli­fowane są dostęp­ne w różnych dłu­goś­ci­ach. Górną część tulei uziemi­a­jącej moż­na zdjąć. Część pozosta­ją­ca w zie­mi zna­j­du­je się wtedy na poziomie grun­tu. Czy­taj więcej…

Ele­gance – Zin­te­growana    lam­pa rozpórkowa                    Dzię­ki zin­te­growanej lampie rozpórkowej Ele­gance LED możesz rozświ­etlić każde patio. Ele­ganck­ie i dysk­tertne światła moż­na łat­wo włączać i wyłączać za pomocą cen­tral­nego przełączni­ka na masz­cie lub pilota. Ta ostat­nia pozwala również na przy­ciem­nie­nie światła.

Promi­en­nik ciepła                Dzię­ki zin­te­growane­mu ogrze­wa­niu do Big Bena możesz zapewnić kom­for­tową tem­per­aturę nawet w chłodne dni.Wszys­tkie prze­wody są bez­piecznie ukryte wewnątrz ramy.Światła i ogrze­wanie moż­na włączać i wyłączać indy­wid­u­al­nie za pomocą cen­tral­nego przełączni­ka na szczy­cie masztu.

 

Trwała konstrukcja

W solid­nej kon­strukcji Big Bena zas­tosowano tylko najlep­sze mate­ri­ały i wyjątkowo moc­ne pro­file alu­min­iowe. Solid­ny maszt ma śred­nicę 84 mm i grubość ścian­ki 5 mm, dzię­ki czemu jest moc­niejszy niż więk­szość innych w swo­jej klasie.

Instalacja

Ten prze­wod­nik znacznie ułatwia mon­taż dużych para­soli.        Wystar­czy wkrę­cić śru­by reg­u­la­cyjne w tule­ję uziemienia lub pod­stawę ruchomą. Ustaw para­sol. Wkręć prowad­nicę wyrów­na­nia w śrubę i popch­nij para­sol do góry.  Następ­nie po pros­tu przykręć i gotowe.

Stabilność

Jego solid­na kon­strukc­ja spraw­ia, że ​​Big Ben jest wyjątkowo wytrzy­mały. Aby to udowod­nić, pro­fesjon­al­ny para­sol został przetestowany przez inżynierów kon­struk­cyjnych w tunelu aero­dy­nam­icznym, gdzie wer­s­ja     3 x 3 m jest w stanie wytrzy­mać nawet sil­ny wia­tr do 100 km/h!

Teleskopy

Zale­ta: sys­tem teleskopowy wydłuża maszt pod­czas zamyka­nia! Stoły i meble ogrodowe mogą pozostać tam, gdzie są.

 

Nagroda Plus X dla Big Bena Freestyle

 
Big Ben Freestyle otrzymał nagrodę Plus X Award 2018/2019 w kategoriach Wysoka Jakość, Design i Funkcjonalność.
Nagroda Plus X to nagroda za innowacyjność i jakość marki. Jury złożone z ekspertów reprezentujących różne sektory przyznaje znaki jakości za innowacyjność: Innowacja, Design, Wysoka jakość, Komfort obsługi, Funkcjonalność, Ergonomia i Ekologia. Podejście Plus X Award jest wyjątkowe. W porównaniu z innymi konkursami, które uważają się głównie za nagrody za wzornictwo, nagroda Plus X Award ma zróżnicowane podejście dzięki siedmiom znakom jakości. Znaki jakości Plus X Award są zatem nie tylko wyznacznikiem najlepszych produktów, ale także niewątpliwym znakiem jakości marki.

Multikostka

Gabiony Mul­ti­c­ube składa­ją się z solid­nych stalowych klatek z drew­ni­anym pokryciem i są ide­al­nym zami­en­nikiem kon­wencjon­al­nych pod­staw para­solowych z pły­ta­mi chod­nikowy­mi. Mobil­ny Mul­ti­c­ube tworzy kom­for­tową atmos­ferę dla dodatkowych goś­ci i zapew­nia elasty­czność pod­czas aranżacji przestrzeni na zewnątrz – bez koniecznoś­ci instalowa­nia tulei uziemiających.

                                                                                          Czy­taj więcej…

Zainspiruj się

Zamek Cour­celles, Francja