AMALFI

Elegancki parasol na wsporniku

Cza­sza Amal­fi unosi się swo­bod­nie niczym waż­ka. Drążek para­so­la usy­tuowany jest z boku, tworząc w ten sposób dużo miejs­ca na stoły i krzesła. Pod­czas gdy słońce wędru­je w ciągu dnia, cień pozosta­je dokład­nie tam, gdzie jest potrzeb­ny. Dzię­ki  stopie obro­towej ze stali nierdzewnej, Amal­fi moż­na obra­cać o 360° bez koniecznoś­ci jej przesuwania.

     Kształty

     Wymiary

3,5 x 3,5

12 m²

3 x 4 m

12 m²

Ø 4 m

12 m²

   
Ksz­tał­ty Rozmi­ar Wysokość otwarta Przestrzeń Wysokość zamknię­cia Odległość
od środ­ka masz­tu do
środ­ka parasola
Waga*
200 x 200 cm**      305 cm    252 cm        135 cm      183 cm 33 kg
  250 x 250 cm      305 cm    228 cm         95 cm      183 cm 36 kg
  300 x 300 cm      305 cm    220 cm         58 cm      183 cm 39 kg
  350 x 350 cm      305 cm    210 cm         18 cm      183 cm 41 kg
200 x 300 cm**      305 cm    250 cm        114 cm      183 cm 37 kg
  200 x 350 cm      305 cm    225 cm         72 cm      183 cm 38 kg
  200 x 400 cm      305 cm    220 cm         50 cm      183 cm 40 kg
  250 x 300 cm      305 cm    225 cm         77 cm      183 cm 38 kg
  250 x 350 cm      305 cm    220 cm         57 cm      183 cm 40 kg
  250 x 400 cm      305 cm    212 cm         35 cm      183 cm 41 kg
  300 x 350 cm      305 cm    214 cm         38 cm      183 cm 42 kg
  300 x 400 cm      305 cm    208 cm         18 cm      183 cm 43 kg
 Ø 250 cm**      305 cm    246 cm       155 cm      183 cm 35 kg
  300 x 300 cm      305 cm    220 cm       108 cm      183 cm 37 kg
   Ø 350 cm      305 cm    230 cm       100 cm      183 cm 39 kg
   Ø 400 cm      305 cm    222 cm         72 cm      183 cm 43 kg

* Waga w kilo­gra­mach dla stan­dar­d­owego para­so­la bez dodatków.
** Te rozmi­ary są dostęp­ne tylko z osłoną przeciwwiatrową.

Tkanina markizowa akrylowa (standard)

Wypróbowana i przetestowana akry­lowa tkan­i­na mark­i­zowa jest wyko­nana w 100% z markowego akry­lu bar­wionego w dyszy. Oznacza to, że kolorowe pig­men­ty – w prze­ci­wieńst­wie do klasy­cznego bar­wienia przędzy – są nakładane pod­czas pro­dukcji włók­na. Zapew­nia to nieza­wod­ną ochronę przed szkodli­wym promieniowaniem UV i trwale gwaran­tu­je wspani­ałe kolory / stałą odporność na warun­ki atmos­fer­yczne i światło. Pon­ad­to tkan­i­na akry­lowa jest szczegól­nie odpor­na na roz­dar­cia, a także odpor­na na zabrudzenia i wodę dzię­ki impre­g­nacji spec­jal­nym środ­kiem ochron­nym. Nieza­wodne rozwiązanie do dłu­gotr­wałego użytkowa­nia na zewnątrz.

 • Wodoo­d­porność do 300–370 mm słu­pa wody, EN 20811
 • Wyso­ka odporność na kolory i warun­ki pogodowe (7–8) 8
 • Odporny na wodę i brud
 • 100% akryl 285–300 g/m²
 • Możli­wość nadruku komer­cyjnego na bal­dachimie i falbanie

Prze­jdz do wyboru tkanin

Tkanina markizowa akrylowa LUMERA

Innowa­cyj­na tkan­i­na akry­lowa Lumera jest utkana ze spec­jal­nego włók­na CBA (Clean Bril­liant Acrylic). Wraz ze wszys­tki­mi zale­ta­mi tkaniny akry­lowej zapew­nia to jeszcze więcej bonusów. Akry­lowe włó­kno mul­ti­fil­a­men­towe ma gład­szą i gęst­szą powierzch­nię. Oznacza to, że kolory sta­ją się bogat­sze i bardziej promi­enne, a lumi­nanc­ja tkaniny na dłu­gi czas jest zwiększona.

 • Wodoo­d­porność do 460 mm słu­pa wody, EN 20811
 • Wyso­ka odporność na kolory i warun­ki pogodowe (7–8) 8
 • Odporny na wodę i brud
 • 100% akryl 290 g/m²
 • Możli­wość nadruku komer­cyjnego na bal­dachimie i falbanie

Prze­jdz do wyboru tkanin…

Swela Sunvas Uni

Ta 100% polie­strowa tkan­i­na posi­a­da innowa­cyjną i skuteczną impre­g­nację SNC, która jest odpor­na na zabrudzenia i wodę. Dzię­ki temu tkan­i­na prze­puszcza powi­etrze, jest odpor­na na warun­ki atmos­fer­yczne i odpor­na na korze­nie. Tkan­i­na charak­teryzu­je się również dużą elasty­cznoś­cią bez trwałego roz­cią­ga­nia. Dlat­ego opty­mal­nie nada­je się do użytku na zewnątrz.

 • Wodoo­d­porność do 350 mm słu­pa wody, EN 20811
 • Wyso­ka odporność na światło i warun­ki atmos­fer­yczne (7–8) 8
 • Odporność na chlor (4–5) 5
 • Siat­ka polie­strowa z impre­g­nacją SNC
 • Masa powierzch­niowa ok. 310 g/m²
 • Odporny na wodę i brud
 • Doskon­ała ochrona prze­ci­wsłonecz­na (UPF 50+)

Kolory ram dla masztów i rozpór

Moż­na znaleźć pon­ad 200 kolorach RAL tutaj.

Regulowana głowica parasola

   Dodatkowo : stopka obrotowa ze stali nierdzewnej

Dzię­ki funkcji poziomowa­nia cza­szę moż­na reg­u­lować w poziomie o kil­ka stop­ni w kierunku masz­tu. Mech­a­nizm nada­je się do reg­u­lacji cza­szy, ale nie do jej pochylania.

Doskon­ały mech­a­nizm: Obro­towa stopa wyko­nana ze stali nierdzewnej, obra­cana o 360°, jest przykrę­cana bezpośred­nio do tulei podłoża lub pod­stawy para­so­la. Funkcję obra­ca­nia moż­na wygod­nie odblokować, naciska­jąc pedał. Po zwol­nie­niu pedału mech­a­nizm włącza się i utrzy­mu­je para­sol w odpowied­niej pozycji.

Płynna wciągarka korbowa

Oszczędzająca miejsce instalacja na ścianie

Amal­fi otwiera się i zamy­ka bard­zo łat­wo dzię­ki płyn­nej wcią­garce kor­bowej. Samobloku­ją­cy chwyt utrzy­mu­je para­sol w dowol­nej pozycji.

Zaoszczędź miejsce, mon­tu­jąc Amal­fi do ścian.  Maszt High Pow­er o śred­ni­cy 60 mm i gruboś­ci ścian­ki 4 mm jest twor­zony zgod­nie z Twoi­mi dokład­ny­mi wyma­gani­a­mi, taki­mi jak wysokość mon­tażu na ścian­ie, żądana wysokość kor­by itp. Po zamknię­ciu para­so­la Amal­fi moż­na obró­cić na bok, aby zaoszczędz­ić miejsce.

Podstawy do parasoli

Tuleje uziemiające i okucia do słupów

Tutaj zna­jdziesz pod­stawę do każdego para­so­la. CARAVITA ofer­u­je sze­roką gamę mod­eli do wszys­t­kich przez­naczeń w wielu różnych kolorach i ksz­tał­tach. Zobacz więcej

Tule­je uziemi­a­jące to pod­stawy para­soli do zabetonowa­nia. W zależnoś­ci od jakoś­ci podłoża, tule­je szli­fowane są w różnych dłu­goś­ci­ach. Górną część tulei uziemi­a­jącej moż­na zdjąć. Część pozosta­ją­ca w zie­mi zna­j­du­je się wtedy na poziomie grun­tu. Zobacz więcej

Zain­spiruj się 

Para­sol Amal­fi jest tak wszech­stron­ny, jak tego potrzebujesz.