AMALFI Quadro

Elegancki parasol na wsporniku

Ksz­tał­ty

Rozmi­ary

3,5 x 3,5 m

12 m²

3 x 4 m

12 m²

Ø 4 m

12 m²

   
Ksz­tał­ty Rozmi­ar Wysokość otwarta Przestrzeń Wysokość zamknię­cia Dys­tans Waga*
200 x 200 cm**   295 cm   225 cm   117 cm 25 cm 128 kg
  250 x 250 cm   304 cm   225 cm    89 cm 25 cm 144 kg
  300 x 300 cm   314 cm   225 cm    61 cm 25 cm 159 kg
  350 x 350 cm   325 cm   225 cm    34 cm 25 cm 170 kg
 Ø 250 cm**   289 cm   225 cm   132 cm 25 cm 137 kg
  300 x 300 cm   297 cm   225 cm   112 cm 25 cm 148 kg
   Ø 350 cm   305 cm   225 cm    92 cm 25 cm 160 kg
   Ø 400 cm   312 cm   225 cm    83 cm 25 cm 172 kg
250 x 300 cm   310 cm   225 cm    74 cm 25/76 cm 155 kg
  250 x 350 cm niemożli­we niemożli­we niemożli­we niemożli­we  niemozliwe
  250 x 400 cm niemożli­we niemożli­we niemożli­we niemożli­we  niemożliwe
  300 x 350 cm   321 cm   225 cm    47 cm 25/76 cm 172 kg

* Waga w kilo­gra­mach dla stan­dar­d­owego para­so­la bez dodatków.
** Te rozmi­ary są dostęp­ne tylko z osłoną przeciwwiatrową.

Tkan­i­na mark­i­zowa akry­lowa (stan­dard)

Wypróbowana i przetestowana akry­lowa tkan­i­na mark­i­zowa jest wyko­nana w 100% z markowego akry­lu bar­wionego w dyszy. Oznacza to, że kolorowe pig­men­ty – w prze­ci­wieńst­wie do klasy­cznego bar­wienia przędzy – są nakładane pod­czas pro­dukcji włók­na. Zapew­nia to nieza­wod­ną ochronę przed szkodli­wym promieniowaniem UV i trwale gwaran­tu­je wspani­ałe kolory / stałą odporność na warun­ki atmos­fer­yczne i światło. Pon­ad­to tkan­i­na akry­lowa jest szczegól­nie odpor­na na roz­dar­cia, a także odpor­na na zabrudzenia i wodę dzię­ki impre­g­nacji spec­jal­nym środ­kiem ochron­nym. Nieza­wodne rozwiązanie do dłu­gotr­wałego użytkowa­nia na zewnątrz.

 • Wodoo­d­porność do 300–370 mm słu­pa wody, EN 20811

 • Wyso­ka odporność na kolory i warun­ki pogodowe (7–8) 8

 • Odporny na wodę i brud 

 • 100% akryl 285–300 g/m²

 • Możli­wość nadruku komer­cyjnego na bal­dachimie i falbanie

prze­jdź do wyboru tkaniny

Tkan­i­na mark­i­zowa akry­lowa LUMERA

Innowa­cyj­na tkan­i­na akry­lowa Lumera jest utkana ze spec­jal­nego włók­na CBA (Clean Bril­liant Acrylic). Wraz ze wszys­tki­mi zale­ta­mi tkaniny akry­lowej zapew­nia to jeszcze więcej bonusów. Akry­lowe włó­kno mul­ti­fil­a­men­towe ma gład­szą i gęst­szą powierzch­nię. Oznacza to, że kolory okazu­ją się bogat­sze i bardziej promi­enne, a lumi­nanc­ja tkaniny na dłu­gi czas jest zwiększona.

 • Wodoo­d­porność do 460 mm słu­pa wody, EN 20811 

 • Wyso­ka odporność na kolory i warun­ki pogodowe (7–8) 8 

 • Odporny na wodę i brud 100% akryl 290 g/m²

 • Możli­wość nadruku komer­cyjnego na bal­dachimie i falbanie

prze­jdź do wyboru tkaniny

Swela Sun­vas Uni

Ta tkan­i­na w 100% polie­strowa posi­a­da innowa­cyjną i skuteczną impre­g­nację SNC, która nie wchła­nia wilgo­ci ani brudu. Dzię­ki temu tkan­i­na prze­puszcza powi­etrze, jest odpor­na na warun­ki atmos­fer­yczne i odpor­na na korze­nie. Tkan­i­na charak­teryzu­je się również dużą elasty­cznoś­cią bez trwałego roz­cią­ga­nia. Dlat­ego opty­mal­nie nada­je się do użytku na zewnątrz.

 • Wodoo­d­porność do 350 mm słu­pa wody, EN 20811

 • Wyso­ka odporność na światło i warun­ki atmos­fer­yczne (7–8) 8

 • Odporność na chlor (4–5) 5 

 • Siat­ka polie­strowa z impre­g­nacją SNC 

 • Masa powierzch­niowa ok. 310 g/m²

 • Odporny na wodę i brud

 • Doskon­ała ochrona prze­ci­wsłonecz­na (UPF 50+)

Kolory ram dla masztów i rozpór

U nas zna­jdziesz pon­ad 200 kolorów RAL

Regulowana głowica parasola

Płynna wciągarka korbowa

Dzię­ki funkcji poziomowa­nia cza­szę moż­na reg­u­lować w poziomie o kil­ka stop­ni w kierunku masz­tu. Mech­a­nizm nada­je się do reg­u­lacji cza­szy, ale nie do jej pochylania.

Amal­fi otwiera się i zamy­ka bard­zo łat­wo dzię­ki płyn­nej wcią­garce kor­bowej. Samobloku­ją­cy utrzy­mu­je para­sol w dowol­nej pozycji.

Podstawy do parasoli

Tuleje uziemiające i mocowania słupów

Tutaj zna­jdziesz pod­stawę do każdego para­so­la. CARAVITA ofer­u­je sze­roką gamę mod­eli do wszys­t­kich przez­naczeń w wielu różnych kolorach i ksz­tał­tach. Więcej

Tule­je uziemi­a­jące to pod­stawy para­soli do zabetonowa­nia. W zależnoś­ci od jakoś­ci podłoża, tule­je szli­fowane są w różnych dłu­goś­ci­ach. Górną część tulei uziemi­a­jącej moż­na zdjąć. Część pozosta­ją­ca w zie­mi zna­j­du­je się wtedy na poziomie grun­tu. Więcej

Zainspiruj się