CAŁY SEZON

Żagiel przeciwsłoneczny na każdą pogodę

Zamon­towany na stałe żagiel prze­ci­wsłoneczny All Sea­son zapew­nia przy­jem­ny cień przez cały rok. Dzię­ki solid­nej kon­strukcji ide­al­nie nada­je się również do dużych powierzch­ni. Żagiel sztor­mowy nada­je się nie tylko do użytku we włas­nym ogrodzie, ale również doskonale sprawdzi się w przed­szko­lach i na pla­cach zabaw.

 

Łatwe planowanie

Planowanie słonecznego żagla jest łatwiejsze niż myślisz. Aby rozpocząć, należy określić punk­ty mocow­a­nia żagla. Następ­nie możesz określić wymi­ary żagla za pomocą sznurka.

Żagiel złożony z dwóch diamentów.

Trójkąt­ny żagiel nad base­na­mi i  brodzikami.

Trape­zowy żagiel prze­ci­wsłoneczny do zacie­nienia tarasu.

Kwadra­towy żagiel słoneczny nad dziedzińcem.

Zacie­nie­nie przed słońcem, ochrona przed wia­trem i pry­wat­ność wiz­ual­na na basenie.

Motyl wol­nos­to­ją­cy.

Pio­nowo nap­inany żagiel zapew­nia pry­wat­ność oraz ochronę przeciwiatrową.

Szczyt dachu wyko­nany z żagla prostokątnego.

Zacie­nie­nie tara­su i elewacji.

Tentmesh

Tentmesh to siat­ka wyko­nana z odpornych na promieniowanie UV przędz płas­kich i HDPEW zależnoś­ci od koloru reduku­je promie­nie UV od 91% do 98%, a promie­nie słoneczne od 77% do 96%. Ponieważ Tentmesh jest prze­puszczal­ny dla wody, tkan­i­na ta jest opty­mal­nym rozwiązaniem do pro­jek­towa­nia płas­kich żagli nap­inanych. Para­sole, które są uży­wane przez cały rok, moż­na również przykryć siatką namiotową.
Para­sole o dłu­goś­ci krawędzi do 4 m moż­na przykryć siatką namiotową. Nie jest kom­paty­bil­ny z Big Ben­em Freestyle.

  • Siat­ka wyko­nana z odpornych na promieniowanie UV przędz płas­kich i HDPE
  • Reduku­je promie­nie UV o 91% do 98%
  • Zmniejsza promie­nie słoneczne o 77% do 96%
  • Opty­mal­nie dopa­sowany do lek­kich kon­strukcji membranowych
  • Gra­matu­ra: ok. 340 g/m²

Prze­jdz do wyboru tkanin

Maszt ze stali nierdzewnej Ø 108

Maszt stalowy Ø 102

Maszt o gruboś­ci ścian­ki 4 mm służy do bezpośred­niego zabetonowa­nia. Kotwie­nie z tule­ją szli­fowaną nie jest możli­we. Płas­ki blat zwieńczenia ze stali nierdzewnej jest wlic­zony w cenę. Wysokość nad ziemią zmniejsza się wraz z głębokoś­cią montażu.

Śruba rzymska trójstronna

Solid­na trójstron­na śru­ba rzym­s­ka ze stali nierdzewnej dzi­ała jako mocow­anie narożne do szczegól­nie wytrzy­małej kon­strukcji. Lin­ka ze stali nierdzewnej o gruboś­ci 6 mm otacza krawędzie. Tkan­i­na wyko­nana ze sta­bil­nej tkaniny siate­czkowej HDPE prze­puszcza wodę i powi­etrze, ale fil­tru­je do 98% promieni UV.

Maszt o gruboś­ci ścian­ki 5 mm słuzy do bezpośred­niego zabetonowa­nia. Kotwie­nie z tule­ją szli­fowaną nie jest możli­we. Płas­ki, stalowy blat zwieńczenia jest wlic­zony w cenę. Ostate­cz­na wysokość nad ziemią zmniejsza się wraz z głębokoś­cią montażu.