Trening podciągania.

Pod­cią­ganie na drążku wpły­wa na rozwój mięśni oraz poprawę wytrzy­małoś­ci. Głównym celem tego rodza­ju ćwiczeń jest wzmoc­nie­nie mięśni ramion i górnej częś­ci pleców. Zestaw zapew­nia wykony­wanie ćwiczeń pod­cią­ga­nia w różnych tech­nikach, w zależnoś­ci od stop­nia zaawan­sowa­nia i trud­noś­ci. Początku­ją­cy mogą pod­pier­ać się na poręczach dzię­ki czemu zmniejsza się ciężar włas­nego ciała i ćwiczenia jest łatwiej wykonać.

 

WYMIARY

Numer pro­duk­tu: FAZ103
Gru­pa Wiekowa: 13+
Wymi­ary: dłu­gość x sze­rokość x wysokość: 390 x 180 x 334 cm
Max. ilość osób: 3

ĆWICZENIA

Pod­cią­ganie na drążku jest ele­mentem treningu mięśni grz­bi­etu, który doskonale rozwi­ja siłę, jak i masę mięśniową. Powin­no być to ćwicze­nie bazowe i pri­o­ry­te­towe każdej oso­by, która poważnie pod­chodzi do tem­aty­ki sportów siłowych, a brak drąż­ka w miejs­cu, w którym trenu­je­cie, jest jedyną możli­wą for­mą uspraw­iedli­wienia braku tego ćwiczenia.

Zestaw zapew­nia wykony­wanie ćwiczeń w różnych tech­nikach: nach­wytu, która   jest pozy­cją wyjś­ciową klasy­cznego pod­cią­ga­nia się, ale także tech­niką pod­cią­ganie się pod­ch­wytem, chwytem neu­tral­nym czy chwytem przemi­en­nym.

Bezpłatna aplikacja Kompan Outdoor Fitness

Każdy użytkown­ik urządzeń fitnes ma możli­wość pobra­nia bezpłat­nej aplikacji na tele­fon, która poma­ga w treningu na świeżym powi­etrzu. Prezen­tac­ja 189 ćwiczeń, pro­gramy treningowe oraz lokaliza­c­ja najbliższego zestawu fitness

Nowy wymiar jakości

Najwyższa na rynku jakość pro­duk­tów oraz pier­wsze na rynku w pełni pro­fesjon­alne urządzenia fitness.

Gwarancja 10 lat

 

Pewny uchwyt 

Warst­wa z polimoczni­ka uży­ta na wszys­t­kich uch­wytach jest wysoce odpor­na na zdzieranie, zapew­nia izo­lac­je ter­micz­na nawet zimą oraz daje pewny chwyt użytkown­ikowi w trak­cie treningu.

Uniwersalność

Zestaw wyposażony jest w wiele uch­wytów np. 2 obra­ca­jące się pierś­cie­nie, 2 kule oraz wiele hory­zon­tal­nych drążków na wysokoś­ci­ach pomiędzy 170 a 267cm z trze­ma różny­mi śred­ni­ca­mi; Ø25x 3mm, Ø33,7 x 3mm oraz Ø48,3 x 4mm.

Bezpieczeństwo 

Wszys­tkie pro­duk­ty KOMPAN fit­ness są zgodne ze stan­dar­d­a­mi ASTM F3101 & EN16630. Testy obciąże­nia zostały wyko­nane jako testy staty­czne z dodaniem odd­zi­ały­wa­nia sił dynam­icznych i przy uwzględ­nie­niu względów bez­pieczeńst­wa (78kg na użytkown­i­ka). Pro­duk­ty z przez­nacze­niem dla jed­nej oso­by mogą wytrzy­mać 420kg obciążenia.

Trwałość

Urządzenia są bard­zo trwałe, wyko­nane z wytrzy­małych i solid­nych mate­ri­ałów — stąd 10-let­nia gwarancja

Użytkownicy

Są to urządzenia uni­w­er­salne, zarwóno dla początku­ją­cych jak i wyczynow­ców — dzię­ki możli­woś­ci reg­u­lacji obciąże­nie, mody­fikacji trud­noś­ci ćwiczeń

Projekty

Nasz zespół pro­jek­tan­tów może przy­go­tować indy­wid­u­al­ny pro­jekt zewnętrzej stre­fy fit­ness lub siłowni plenerowej

Gotowe zestawy fitness

Wybierz jeden z gotowych zestawów opra­cow­anych przez Insty­tut Sport i Fit­ness KOMPAN. Insty­tut jest glob­al­ną siecią spec­jal­istów i pro­fesjon­al­istów w dziedzinie sportu i fit­nes­su, przed­staw­icieli środowisk naukowych z całego świa­ta — dzię­ki czemu zestawy są prze­myślane, kom­pletne i bezpieczne.

STREET WORKOUT & KALISTENIKA — 110M2

Na przestrzeni 110 m² może ćwiczyć dowol­nie do 20 osób!  To rozwiązanie przy­cią­ga młod­szych użytkown­ików, ponieważ ofer­u­je wyma­ga­ją­cy i zabawny trening. 

Więcej infor­ma­cji

STREET WORKOUT & KALISTENIKA — 389M2

Łącząc urządzenia do Street Work­out i Parku­ru z dedykowaną stre­fą odpoczynku oznacza ide­alne miejsce spotkań młodych ludzi. Zestaw zarówno dla początku­ją­cych i profesjonalistów

Więcej infor­ma­cji

TRENING CROSS & STREET WORKOUT — 130M2

Peł­na i funkcjon­al­na przestrzeń treningowa. Ide­al­na do treningu indy­wid­u­al­nego lub w małych gru­pach. Ide­al­nie dopa­sowana do potrzeb młodych ludzi, ponieważ tren­ing bazu­je na masie włas­nego ciała

Więcej infor­ma­cji

STREET WORKOUT & KALISTENIKA — 68M2

Ide­alne rozwiązanie dla małych przestrzeni i małego budże­tu, ale z wielki­mi ambic­ja­mi. Wystar­cza­jące duże dla drużyny sportowej lub szkol­nej klasy, to rozwiązanie wpa­su­je się w każde miejsce. Łącząc najbardziej wszech­stronne pro­duk­ty tworzymy ogromne możli­woś­ci treningu z nie­zlic­zony­mi ćwiczeniami. 

Więcej infor­ma­cji

TRENING BOOTCAMP & TRENING OBWODOWY — 160 M2

Prosty i efek­ty­wny zestaw zapro­jek­towany do treningu grupowego przy min­i­mal­nych nakładach. Ten zestaw będzie niezwyk­le skuteczny zwłaszcza pod okiem trenerów. 

Więcej infor­ma­cji

TRENING CROSS & TRENING OBWODOWY — 113M2

To rozwiązanie jest ide­alne do treningu grupowego i społecznych inter­akcji, ponieważ wiele osób może ćwiczyć obok siebie.Ten zestaw ofer­u­je tren­ing znany z siłowni, gdzie oso­ba trenu­ją­ca może wyko­rzys­tać urządzenia do pod­cią­ga­nia czy dzwony w bez­piecznym i wan­dalood­pornym miejscu. 

Więcej infor­ma­cji

TRENING CROSS & TRENING OBWODOWY — 208M2

Rozwiązanie dla osób w każdym wieku – zapro­jek­towane głównie dla akty­wnych seniorów. Ofer­u­je akty­wną przestrzeń i efek­ty­wny tren­ing dla starszych osób. To rozwiązanie ułatwia również pracę reha­bil­i­tan­tom na świeżym powietrzu. 

Więcej infor­ma­cji

TRENING CROSS & TRENING OBWODOWY — 335M2

Wysok­iej jakoś­ci, inkluzy­wny (także dla osób niepełnosprawnych) tren­ing obwodowy. Rozwiązanie to moty­wu­je wszys­t­kich użytkown­ików do przeprowadzenia pełnego treningu bez wzglę­du na ich poziom sprawnoś­ci. Z przestrzenią dla pon­ad 50 użytkowników.

Więcej infor­ma­cji

TRENING MULTI GROUP — 256M2

To rozwiązanie jest ide­alne dla tren­ingów grupowych. Miejsce to podzielone jest na trzy stre­fy: Boot Camp, Street Work­out i tren­ing Cross. Stre­fy pozwala­ją na wykony­wanie wielu ćwiczeń dużej grupie użytkown­ików w tym samym momencie.

Więcej infor­ma­cji

TRENING OBWODOWY — 133M2

Ide­alne rozwiązanie dla efek­ty­wnego treningu indy­wid­u­al­nego. Użytkown­i­cy mogą łat­wo dostosować inten­sy­wność treningu do swo­jego poziomu sprawnoś­ci przez zmi­anę hydraulicznego oporu. Zestaw ofer­u­je najbardziej efek­ty­wny sposób na tren­ing car­dio i zwięk­sze­nie siły mięśni. 

Więcej infor­ma­cji

TRENING OBWODOWY — 127M2

Wysoce inkluzy­wne urządze­nie dla akty­wnych seniorów. Intu­icyjne urządzenia umieszc­zone w kręgu – zapro­jek­towane, aby pro­mować społeczne inter­akc­je i zapewnić bez­pieczny tren­ing. Więk­szość urządzeń jest dos­tosowana do potrzeb osób uży­wa­ją­cych wózków inwalidzkich

Więcej infor­ma­cji

TOR PRZESZKÓD COMPACT — 135M2

Najm­niejszy zestaw w formie toru przeszkód. Ma wszys­tkie urządzenia, których potrze­bu­jesz, aby stworzyć świetne i wyma­ga­jące miejsce ćwiczeń. Układ w ksz­tałt litery „U” . Wyma­gana przestrzeń to tylko 135 m².

Więcej infor­ma­cji

TOR PRZESZKÓD — 368M2

Doskon­ały zestaw zain­spirowany trady­cyjny­mi wojskowy­mi tora­mi przeszkód. Będziesz bie­gał, skakał, czoł­gał się, wspinał i balansował. 

Czym się różni nasz tor przeszkód od wer­sji wojskowej? Tym, że nie musisz być ekstremal­nie wytrenowany, żeby dobrze się baw­ić. Wszys­tkie przeszkody ofer­u­ją łatwe i trudne ćwiczenia, aby każdy mógł pokon­ać cały tor na swoich włas­nych warunkach.

Więcej infor­ma­cji

TRASA PRZESZKÓDTERNIE

Zestaw  zachę­ca wszys­t­kich do akty­wnoś­ci fizy­cznej. Tren­ing biegowy uroz­maicony przeszko­da­mi co jak­iś czas. Różnorodne poziomy trud­noś­ci umożli­wia­ją zarówno początku­ją­cym, pro­fesjon­al­is­tom, dorosłym, jak i dzieciom na poprawę sprawnoś­ci fizy­cznej także w formie zabawy. Każ­da akty­wność wyma­ga uży­cia wielu grup mięśniowych, zapew­ni­a­jąc pełny trening.

Więcej infor­ma­cji

TOR PRZESZKÓDTRENING CROSS — 432M2

To miejsce ide­alne do treningu indy­wid­u­al­nego lub grupowego. Każdy może doso­to­sować poziom trud­noś­ci dzię­ki o opaten­towanej tech­nologii reg­u­lacji obciązenia. Tor przeszkód, który okala przestrzeń do Treningu Cross może być uży­ty samodziel­nie lub w połącze­niu co doda­je do treningu Cross mnóst­wo ćwiczeń Car­dio. Aplikac­ja mobil­na KOMPAN inspiru­je, moty­wu­je i wspiera Ciebie w trak­cie treningu. 

Więcej infor­ma­cji

TOR PRZESZKÓDZABAWA — 290M2

Fit­ness to właś­ci­wy sposób na utrzy­manie dobrej kondy­cji szczegól­nie dla młodych ludzi. Dzisiejsze pokole­nie potrze­bu­je sty­mu­lacji mięśni bardziej niż kiedykol­wiek. Szkolne pod­wór­ka może stanow­ić zachętę do poprawy kondy­cji fizy­cznej. Ćwicz sprawność fizy­czną, zręczność ruchową i wytrzy­małość na zestaw­ie łączą­cym ćwiczenia i zabawę.

Więcej infor­ma­cji