Projektowanie żagla przeciwsłonecznego

1. Określ punkty mocowania

 

punkty mocowania żagla przeciwsłonecznego

 

Jak znaleźć opty­malne punk­ty mocow­a­nia żagla prze­ci­wsłonecznego?
Aby zaciem­nić żądany obszar, konieczne jest znalezie­nie odpowied­nich punk­tów mocow­a­nia. Żagle prze­ci­wsłoneczne moż­na mocow­ać do ścian budynków, spec­jal­nych masztów, a także do krokwi i balustrad balkonowych (pod warunk­iem, że są wystar­cza­ją­co sta­bilne).
Jeśli żagiel słoneczny ma być przy­mo­cow­any do ściany, należy zachować szczegól­ną ostrożność. Należy zwró­cić szczegól­ną uwagę na przy doborze rodza­jów mocow­a­nia w zależnoś­ci od rodza­ju ściany (beton, cegła, izo­lac­ja ter­micz­na itp.). W tym zakre­sie najlepiej skon­sul­tować się ze spec­jal­istą z lokalnej hur­towni lub mag­a­zynu budowlanego. Wyk­wal­i­fikowany spec­jal­ista może pomóc w doko­na­niu właś­ci­wego wyboru mocow­a­nia żagla słonecznego.Wybierz punk­ty mocow­a­nia żagla słonecznego. Należy pamię­tać, że stan tech­niczny ścian musi być dobry. W przy­pad­ku wąt­pli­woś­ci zaciąg­nij rady lokalnego budowlańca.

Ważne — odprowadzanie wody!

 

 

Przy pro­jek­towa­niu, należy przewidzieć co najm­niej 30% nachyle­nie żagla prze­ci­wsłonecznego w pre­forowanym kierunku odpły­wu wody. Taki kąt spad­ku musi być zapewnione między najwyższym i najniższym punk­tem żagla prze­ci­wsłonecznego. Oznacza to spadek  o 30 cm na odległość 1 m.

Zatem jeśli żagiel prze­ci­wsłoneczny ma 5 m dłu­goś­ci, różni­ca wysokoś­ci musi wynosić co najm­niej 150 cm.

 

 

Nachyle­nie 30% zapew­nia swo­bod­ny spływ wody z żagla prze­ci­wsłonecznego. Doświad­cze­nie pokazu­je również, że lep­iej jest spuszczać wodę na rogach, a nie na środ­ku bocznych krawędzi. Dlat­ego najlepiej jest tak zapro­jek­tować żagiel prze­ci­wsłoneczny, aby najniższym punk­tem był róg, wów­czas woda może spły­wać ze wszys­t­kich kierunków.

Co wziąć pod uwagę przy wyborze miejsc mocowanie

 

 

Sprawdź czy  lokalne przepisy budowlane ogranicza­ją  lub zabra­ni­a­ją mon­taż żagli prze­ci­wsłonecznych na elewacji.
Jaki jest stan tech­niczny muru/ściany ? W zależnoś­ci od rodza­ju kon­strukcji budynku potrzeb­ny będzie inny rodzaj mocow­a­nia. W razie wąt­pli­woś­ci poproś o poradę eksper­ta budowlanego!
Czy ist­nieją podziemne lin­ie (insta­lac­ja gazowa, elek­trycz­na, odwod­nie­nie) lub inne przeszkody, które uniemożli­wiły­by położe­nie fun­da­men­tów pod masz­ty żagli prze­ci­wsłonecznych?
Czy lokaliza­c­ja jest narażona na ekstremalne warun­ki wia­trowe? Jeśli domin­u­ją silne wia­try, do żagla słonecznego należy użyć mate­ri­ału (Tentmesh) i zapewnić dodatkowe punk­ty mocowania.

Ile punk­tów mocowania?

Zale­camy umieszczanie punk­tów mocow­a­nia co 3–5 m. Umożli­wia to ustaw­ie­nie nawet bard­zo dużych żagli słonecznych o dłu­goś­ci bocznej krawędzi 10–20 m.

 

UWAGA:

Usta­jąc wielkość żagla uwzględ­nij konieczność zapewnienia od min­i­mum 35 cm do maksy­mal­nie 100 cm odległoś­ci między pierś­cie­niem żagla (narożnikiem) a słup­kiem lub punk­tem mocow­a­nia do ściany
Umożli­wi to insta­lac­je akce­soriów do nap­ina­nia (kara­binków — nap­inaczy — lin) i reg­u­larne nap­inanie żagli

 

2. Przed  montażem

Znalazłeś swo­je punk­ty mocow­a­nia? Przed rozpoczę­ciem mon­tażu. zachę­camy do przeprowadzenia symu­lacji żagla przeciwsłonecznego!

 

 

Jak to zro­bić? Po pros­tu roz­ciąg­nij sznurek między planowany­mi punk­ta­mi mocow­a­nia.
Za pomocą tej prostej metody możesz…
• zobacz, gdzie spad­nie cień two­jego żagla słonecznego,
• śledz­ić prze­suwanie się cienia w ciągu dnia,
• dokon­ać korek­ty, aby uzyskać ide­alne ustaw­ie­nie żagla przeciwsłonecznego.

Wystar­czy kawałek sznur­ka, aby zasy­mu­lować boczne krawędzie żagla słonecznego. Możesz użyć małych gwoździ, aby przy­mo­cow­ać sznurek.