KOMPAN ROBINIA


Sezonowe żagiel prze­ci­wsłoneczny na place zabaw.

Żagle prze­ci­wsłoneczne KOMPAN Robinia przez­nac­zone są do zapewnienia zacienionych miejsc zabaw w słoneczne dni. Żagle są częs­to uży­wane do osłony miejsc, w których dzieci siedzą przez dłuższy czas, takich jak np. piaskown­ice i dom­ki do zabawy. Zacie­nie­nie jest unie­sione przez słup­ki zna­j­du­jące się w każdym rogu, a żagiel jest przy­mo­cow­any do słup­ka za pomocą nylonowej lin­ki i naciąg­nię­ty jest na szynie w ksz­tał­cie litery V. Mate­ri­ał poli­etylenowy o wysok­iej gęs­toś­ci jest bard­zo trwały, zale­camy jed­nak zde­j­mowanie żagla przy sil­nym wietrze i pod­czas zimy. Pod­czas lekkiego deszczu woda będzie spły­wać po żaglu, nato­mi­ast pod­czas sil­nego deszczu woda będzie przenikać przez mate­ri­ał żagla, co zapo­bieg­nie jego uszkodze­niu. Jako wyposaże­nie dodatkowe KOMPAN ofer­u­je wia­trochrony z tego samego mate­ri­ału, które umieszc­zone pio­nowo między słup­ka­mi zapewnią osłonę zacienionego miejsca.

Pro­du­cent: Kompan

Kształty i wymiary:

Trójkąt­ny żagiel prze­ci­wsłoneczny NRO201

dłu­gość: 398 cm

sze­rokość: 457 cm

wysokość: 240 cm

żagiel przeciwsłoneczny NRO202

Kwadra­towy żagiel prze­ci­wsłoneczny NRO202

dłu­gość: 449 cm

sze­rokość: 449 cm

wysokość: 240 cm

ŻAGIEL PRZECIWSŁONECZNY NRO208

Żagiel prze­ci­wsłoneczny Smok NRO208

dłu­gość: 912 cm

sze­rokość: 564 cm

wysokość: 339 cm

żagiel przeciwsłoneczny Robinia

Kwadra­towy żagiel prze­ci­wsłoneczny NRO207

dłu­gość: 864 cm

sze­rokość: 750 cm

wysokość: 380 cm

Dane techniczne:

 
 • Wodoprze­puszczal­na tkan­i­na zacieni­a­ją­ca typu Tentmesh: wyko­nana z odpornych na promieniowanie UV przędz płas­kich i HDPE. W zależnoś­ci od koloru reduku­je ona promie­nie UV o 91% do 98% oraz promie­nie słoneczne o 77% do 96%. Ponieważ Tentmesh prze­puszcza wodę, tkan­i­na ta jest opty­mal­nym rozwiązaniem przy pro­jek­towa­niu żagli z płaskim naciągiem.
 • Gra­matu­ra tkaniny zacieni­a­jącej: 340 g/m²
 • Wzmoc­niony naciąg za pomocą 6 mm lin­ki ze stali nierdzewnej wzdłuż krawędzi żagla.
 • Pod­wójnie wzmoc­nione narożni­ki za pomocą sys­te­my nap­ina­jącego ze stali nierdzewnej. Wszys­tkie lin­ki nap­ina­jące moż­na reg­u­lować indywidualnie.
 • Słupy ze stali nierdzewnej Ø 108 mm i gruboś­ci ścian­ki 4 mm lub słupy ze stali ocynkowanej i mal­owanej proszkowo na wybrany kolor o śred­ni­cy Ø 102 mm i gruboś­ci ścian­ki 5 mm
 • Sze­ro­ki wybór rozwiązań kotwią­cych typy

 

 

 • Kon­strukc­ja odpor­na na burze i silne pory­wy wiatru
 • Wymi­ary dos­tosowane do życzeń klienta
 • Mon­taż na stałe (przez cały rok) z możli­woś­cią łatwego demon­tażu np. w okre­sie zimowym
 • Odpowied­nie dla zacie­nienia dużych powierzch­ni — nawet 76 m²
 • Aby wesprzeć Państ­wa w planowa­niu i wyborze odpowied­nich akce­soriów, chęt­nie przy­go­tu­je­my spec­jal­nie dla Państ­wa pro­jekt statysty­ki i pre­cyzyjne symu­lac­je pro­gresji zacienienia.

Wszys­tkie pro­duk­ty linii Organ­icz­na Robinia od KOMPAN wyko­nane są z drew­na Robinia pochodzącego ze zrównoważonych europe­js­kich źródeł. Na życze­nie pro­duk­ty z drew­na Robinia mogą być dostar­c­zone ze cer­ty­fikacją FSC®(FSC® C004450).

Żagiel wyko­nany jest w 100% z poli­etylenu wysok­iej gęs­toś­ci HDPE w kolorze beżowym. Gęs­tość około 320 g/m² zapew­nia wysoką trwałość pod­czas użytkowa­nia na zewnątrz.

Żagiel HDPE posi­a­da etyki­etę UV klasy 10 zgod­nie z nor­mą UV 801 pod numerem rapor­tu z badań 738740–1. Zobacz cer­ty­fikat na stron­ie www.master.KOMPAN.com

Słup­ki robinia są dostęp­ne w wer­sji drew­ni­anej kotwionej w grun­cie lub stalowej ocynkowanej ogniowo stopy fundamentowej.

Wszys­tkie punk­ty mocow­a­nia są wyposażone w stalowe wsporni­ki zapew­ni­a­jące moc­ne połącze­nie z nylonową liną uży­waną do napinania.

Słup­ki robinia są dostęp­ne w wer­sji drew­ni­anej kotwionej w grun­cie lub stalowej ocynkowanej ogniowo stopy fundamentowej.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY WYCENĄ

Zaprasza­my do kontaktu