SUMMERDAY


Let­ni żagiel przeciwsłoneczny.

Żagiel prze­ci­wsłoneczny Sum­mer­day jeszcze bardziej umili waka­cyjny czas. Zre­lak­suj się i odpocznij w swoim ulu­bionym miejs­cu. Żagiel prze­ci­wsłoneczny Sum­mer­day wyróż­nia się nieskom­p­likowaną kon­strukcją i wysoką jakoś­cią wykończenia. Jest dostęp­ny w różnych pop­u­larnych rozmi­arach i ksz­tał­tach. Tkan­i­na zacieni­a­ją­ca wyko­nana jest z wysok­iej jakoś­ci włók­na akry­lowego. Możesz wybier­ać spośród pon­ad 120 wzorów kolorystycznych.

Pro­du­cent: Car­avi­ta, Niemcy

Dane techniczne:

 

Zalety:

Tkan­i­na zacieni­a­ją­ca: wybierz akry­lową tkan­iną mark­i­zową pre­mi­um w pon­ad 120 kolorach (odporną na światło i warun­ki atmos­fer­yczne) lub prze­puszcza­jącą wodę tkan­iną Tentmesh w 16 kolorach.

 • Akry­lowa tkan­i­na mark­i­zowa Pre­mi­um pro­dukowana jest w 100% z tkaniny akry­lowej bar­wionej dyszą przędzal­niczą. Oznacza to, że pig­men­ty bar­wiące — inaczej niż w klasy­cznym bar­wie­niu przędzy — są nanos­zone pod­czas pro­dukcji włók­na. Zapew­nia to nieza­wod­ną ochronę przed szkodli­wym promieniowaniem UV i trwale gwaran­tu­je wspani­ałe kolory / stałą odporność na warun­ki atmos­fer­yczne i światło. Pon­ad­to tkan­i­na akry­lowa jest szczegól­nie odpor­na na roz­dar­cia, a także na zabrudzenia i wodę dzię­ki impre­g­nacji spec­jal­nym środ­kiem ochronnym. 
  • Nieza­wodne rozwiązanie do dłu­gotr­wałego użytkowa­nia na zewnątrz.
  • Wodoo­d­porność do 300 — 370 mm słu­pa wody, EN 20811
  • Wyso­ka trwałość koloru i odporność na warun­ki atmos­fer­yczne (7–8)
  • Odpor­na na wodę i zabrudzenia
  • 100% akryl o gra­maturze: 285–300 g/m²
 •  Tentmesh — to tkan­i­na wyko­nana z odpornych na promieniowanie UV przędz płas­kich i HDPE. W zależnoś­ci od koloru reduku­je ona promie­nie UV o 91% do 98% oraz promie­nie słoneczne o 77% do 96%. Ponieważ Tentmesh prze­puszcza wodę, tkan­i­na ta jest opty­mal­nym rozwiązaniem przy pro­jek­towa­niu żagli z płaskim naciągiem. 
  • Siat­ka z odpornej na promieniowanie UV przędzy płask­iej i HDPE
  • Reduku­je promie­nie UV o 91% do 98%.
  • Reduku­je promie­nie słoneczne o 77% do 96%.
  • Opty­mal­nie nada­je się do lek­kich kon­strukcji membranowych
  • Gram­tu­ra: ok. 340 g/m²
 • Lekkość i mobilność
 • Bard­zo moc­ne narożniki
 • Dos­tosowane do życzeń klienta
 • Ksz­tałt stan­dar­d­owe (trójkąt, pros­tokąt, kwadrat, trapez)
 • Maks. wielkość 6 m krawędzi bocznej

Wymiary:

Trójkąt

mon­taż żagla do masztów

300 x 300 x 300
350 x 350 x 350
400 x 400 x 400
450 x 450 x 450
500 x 500 x 500
550 x 550 x 550
600 x 600 x 600

Kwadrat

mon­taż żagla do masztów

300 x 300
350 x 350
400 x 400
450 x 450
500 x 500
550 x 550
600 x 600

Pros­tokąt

mon­taż żagla do masztów

300 x 400
300 x 500
400 x 500
 
 
 
 

Trójkąt

mon­taż żagla do ściany

A 300 / H 250
A 300 / H 300
A 300 / H 350
A 300 / H 400
A 350 / H 300
A 350 / H 350
A 350 / H 400
A 350 / H 450
A 350 / H 500
A 400 / H 350
A 400 / 400 H
A 400 / 450 H
A 400 / 500 H
A 450 / 400 H
A 450 / 450 H
A 450 / 500 H
A 500 / 400 H
A 500 / 450 H
A 500 / 500 H
 

Kwadrat

mon­taż żagla do ściany

A 300 / H 200 / C 200
A 300 / H 300 / C 200
A 350 / H 300 / C 250
A 350 / H 350 / C 250
A 400 / H 300 / C 300
A 400 / H 350 / C 300
A 500 / H 300 / C 400
A 500 / H 350 / C 400
A 500 / H 400 / C 400

Pros­tokąt

mon­taż żagla do ściany

A 300 / B 250
A 350 / B 300
A 400 / B 250
A 400 / B 300
A 400 / B 350
A 450 / B 300
A 450 / B 350
A 450 / B 400
A 500 / B 300
A 500 / B 350
A 500 / B 400

Łatwe projekowanie

Samodzielne zapro­jek­towanie żagla jest łatwiejsze niż myślisz. Na początek należy określić punk­ty mocow­a­nia żagla. Następ­nie moż­na określić wymi­ary żagla za pomocą sznurka.

Podwójny żagiel typu diament

Zacienienie basenu

Zacienie tarasów

Zacienie patio

Zacienienie placu zabaw

Zacienie stref relaksacyjnych

Zacienie fasady budynku

Systemy mocowania:

Maszty do żagli słonecznych

 Maszt alu­min­iowy Ø 50 mm

Para­me­try tech­niczne
Maszt alu­min­iowy Ø 50 mm
Grubość ścian­ki 3 mm
wzmoc­niony wewnętrznym, ocynkowanym słu­pem stalowym
dostęp­ny w kolorze białym RAL 9016, szarym antra­cy­towym RAL 7016 i sre­brnym anodowanym
Inne kolory RAL Clas­sic dostęp­ne za dopłatą
Kot­wa grun­towa możli­wa tylko z tule­ją grun­tową, nie nada­je się do osadzenia bezpośred­nio w betonie

 
Dostęp­ne w kolorze białym RAL 9016, szarym antra­cy­towym RAL 7016 i sre­brnym anodowanym lub we wszys­t­kich kolorach RAL Clas­sic za dopłatą. Masz­ty są wzmoc­nione wewnętrznym słu­pem ze stali ocynkowanej dla zwięk­szenia nośnoś­ci. 
 
W przy­pad­ku bard­zo długich masztów i bard­zo dużych obciążeń nie moż­na wyk­luczyć, że słup może się wygiąć. Moż­na temu zapo­biec poprzez pochy­lony do tyłu mon­taż i ewen­tu­al­nie dodatkowe prze­ci­w­napię­cie linką stalową.

Systemy kotwiące

 
Kot­wa gruntowa
Uwa­ga: masz­ty alu­min­iowe nie nada­ją się do ustaw­ienia bezpośred­nio w betonie.
 
Do zakotwienia wyma­gana jest tule­ja grun­towa typu Europa. Tule­ja skła­da się z dwóch częś­ci, które są połąc­zone za pomocą zam­ka bag­ne­towego. Dol­na część tulei jest cemen­towana w podłożu, dzię­ki czemu jest szczel­nie zamknię­ta na poziomie grun­tu. W razie potrze­by górną połowę wystar­czy włożyć w dol­ną i zabez­pieczyć śrubą. Po zmon­towa­niu rękawa grun­towego moż­na włożyć alu­min­iowy maszt i zabez­pieczyć go śruba­mi radełkowanymi.
 
Jeśli żagiel prze­ci­wsłoneczny nie jest potrzeb­ny, moż­na usunąć maszt i górną część rękawa. Dol­na część jest uszczel­niona na poziomie podłoża, ponieważ prak­ty­czny korek uszczel­ni­a­ją­cy jest utrzymy­wany w zamknię­ciu za pomocą sprężyny.
Tule­ja grun­towa Europa dostęp­na jest w wer­sji S i L:
 
Wer­s­ja krót­ka S (dłu­gość częś­ci dol­nej 25 cm, ilus­trac­ja po lewej):
Stan­dar­d­owe rozwiązanie dla zwykłych fun­da­men­tów betonowych.
 
Wer­s­ja dłu­ga L (dłu­gość częś­ci dol­nej 50 cm, ilus­trac­ja po prawej):
Spec­jalne rozwiązanie dla utward­zonego grun­tu lub innych szczegól­nych przy­pad­ków, w których należy zmostkować miękką ziemię, piasek pomiędzy fun­da­mentem a posadzką

Maszt ze stali nierdzewnej Ø 57 mm

Maszt ze stali nierdzewnej Ø 57 mm
Grubość ścian­ki 3 mm
Dostęp­na dłu­gość całkowi­ta do 6 m
Mon­taż: bezpośred­nie zace­men­towanie lub z tule­ją gruntową
 
W przy­pad­ku bard­zo długich masztów i bard­zo dużych obciążeń nie moż­na wyk­luczyć, że słup może się wygiąć. Moż­na temu zapo­biec poprzez pochy­lony do tyłu mon­taż i ewen­tu­al­nie dodatkowe prze­ci­w­napię­cie linką stalową.
 
 
Kot­wa gruntowa
Masz­ty ze stali nierdzewnej mogą być zakotwic­zone w grun­cie na dwa sposo­by. Przy zamówie­niu prosimy o wskazanie wer­sji tak abyśmy mogli przy­go­tować maszt zgod­nie ze specyfikacją:
 
Wer­s­ja 1 — z tule­ją grun­tową Europa U:
Zas­tosowanie tulei grun­towej pozwala na demon­taż masz­tu w razie potrze­by. Tule­ja grun­towa jest cemen­towana w zie­mi, maszt ze stali nierdzewnej jest wsuwany i zabez­piec­zony zamkiem bag­ne­towym i stalowy­mi śrubami.
 
Tule­ja fun­da­men­towa Europa U dostęp­na jest w wer­sji S i L:
 
Wer­s­ja krót­ka S — dłu­gość częś­ci dol­nej 25 cm:
Stan­dar­d­owe rozwiązanie dla zwykłych fun­da­men­tów betonowych.
 
Wer­s­ja dłu­ga L — dłu­gość częś­ci dol­nej 50 cm:
Spec­jalne rozwiązanie dla grun­tów utward­zonych lub innych szczegól­nych przy­pad­ków, w których należy zmostkować miękką ziemię, piasek pomiędzy fun­da­mentem a naw­ierzch­nią posadzki.
Wer­s­ja 2 — osadze­nie bezpośred­nio w betonie:
 
Zami­ast stosowa­nia tulei grun­towej, maszt ze stali nierdzewnej może być również bezpośred­nio zace­men­towany w gruncie.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY WYCENĄ

Zaprasza­my do kontaktu