specyfikacja materiałowa

Specyfikacja materiałowa zadaszeń

Specyfikacja tkaniny cieniującej

 
 • Tkan­i­na cie­ni­u­ją­ca UV jest wyko­nana z tkaniny sta­bi­li­zowanej na promieniowanie UV 
 • Mate­ri­ał poli­etylenowy o wysok­iej gęs­toś­ci powinien być pro­dukowany z myślą o dużych napię­ci­ach strukturalnych
 • Tkan­i­na res­zlowana nie pod­da­ją­ca się strzępi­e­niu, dostęp­na w 34 kolorach, posi­a­da narożni­ki wzmoc­nione ultra­tr­wałą przędzą Kevlar® o wadze od 9,38 do 10,32 uncji/m2
 • Wytrzy­małość na roz­er­wanie 828 lbf (3683 N)
 • Tkan­i­na speł­nia następu­jące wyma­gania w zakre­sie odpornoś­ci ogniowej: NFPA 701–99 (meto­da testowa 2), ASTM E‑84
Właś­ci­woś­ci tkanin
 • Roz­ciągli­wość:
  • Testy na roz­dar­cie (lbs/ft): WARP 44.8 i WEFT 44
  • Testy na roz­er­wanie (lbs/ft): 828
 • Waga tkaniny (oz/sqFT) Śred­nia: 1.02 do 1.07
 • Sze­rokość tkaniny: 9′-10″
 • Dłu­gość rol­ki: 150′
 • Rozmi­ar rol­ki: 63″ x 16.5″
 • Waga: 120 lbs.
 • Żywot­ność: 10 lat
 • Blaknię­cie: Min­i­malne blaknię­cie po 6 lat­ach (Uwa­ga: 3 lata dla czer­wonego i żółtego)
 • Zakres wytrzy­małoś­ci na temperaturę: 
  • Tem­per­atu­ra min­i­mal­na: ‑77 stopni
  • Maksy­mal­na tem­per­atu­ra: +167 stopni
Przędza:
 • Powin­na być w 100% wyko­nana z ekspandowanego włók­na PTFE, które posi­a­da 10-let­nią gwarancję na wysoką wytrzy­małość i nis­ki skurcz.
 • Powin­na mieć sze­ro­ki zakres odpornoś­ci na tem­per­aturę i wilgotność
 • Odpor­na na ścieranie i promieniowanie UV.
 • Odpor­na na środ­ki czyszczące nie oparte na węglowodor­ach, kwaśne deszcze, pleśń, gni­cie, chlor, słoną wodę i zanieczyszczenia.
 • Nić do steb­nowa­nia — 1200 Denier lub równoważna.
 • Nić do ściegu łańcu­chowego — 2400 Denier lub równoważna

Specyfikacja konstrukcji stalowej

Rury stalowe
 • Wszys­tkie ele­men­ty stalowe muszą być zgodne z zatwierd­zony­mi rysunka­mi warsz­ta­towy­mi i obliczeniami.
 • Stal czyszc­zona, odtłuszczana lub wytraw­iana w celu zapewnienia właś­ci­wego przyle­ga­nia powło­ki proszkowej
 • Stal uży­wana w pro­ce­sie pro­duk­cyjnym musi być nowa i potwierd­zona odpowied­ni­mi ates­ta­mi, cer­ty­fikata­mi i deklarac­je zgod­noś­ci pro­du­cen­ta (huty)
 • rury ze stali kon­struk­cyjnej o gruboś­ci do 5″-7″ powin­ny być ocynkowane
 
Trwałe powlekanie proszkowe i gruntowanie
 • Cała stal nieo­cynkowana będzie piaskowana i zagrun­towana przed mal­owaniem proszkowym przy uży­ciu brą­zowego, top­i­onego tlenku alu­mini­um i warst­wy podkładowej.
 • Wszys­tkie nieo­cynkowane ele­men­ty ze stali muszą być pokryte pod­kła­dem hamu­ją­cym rdzewie­nie przed nałoże­niem far­by proszkowej. Zas­tosowana warst­wa pod­kład­owa Marine Grade Car­di­nal Indus­tri­al Fin­ish­es Corp. E396 — GR1372 — półbłyszczą­ca, gład­ka, boga­ta w cynk. 
 • Spawy powin­ny być zagrun­towane pod­kła­dem hamu­ją­cym rdzę przed nałoże­niem far­by proszkowej.  Zas­tosowany pod­kład: Marine Grade Car­di­nal Indus­tri­al Fin­ish­es Corp E396-GR1372.
 • Wszys­tkie częś­ci stalowe powin­ny być pokryte powłoką chroniącą przed rdzą i wykońc­zone far­bą proszkową o gruboś­ci min­i­mum 3,5 milime­tra, odporną na warun­ki atmos­fer­yczne, hamu­jącą promieniowanie UV.
 • Far­ba proszkowa uży­ta w pro­ce­sie mal­owa­nia proszkowego powin­na mieć następu­jące właściwości: 
  • N.3.1 | Ciężar właś­ci­wy | 1.68+/-0.05
  • N.3.2 | Pokrycie teo­re­ty­czne | 114+/-4 stóp 2/lb/mil
  • N.3.3 | Utra­ta masy pod­czas utwardza­nia | <1%
  • N.3.4 | Maksy­mal­na tem­per­atu­ra prze­chowywa­nia | 24˚C
 • Powło­ka proszkowa powin­na prze­jść następu­jące testy: 
  • Grubość powło­ki: min. 3,5 mm
  • Połysk przy 60° | 85–95
  • Wynik bada­nia chro­powa­toś­ci powierzch­ni PCI | 7
  • Czas odpornoś­ci na przepiecze­nie | 200%
  • Twar­dość powło­ki zgod­nie z testem ołówka | H‑2H (najwyższa twar­dość bez uszkodzenia powłoki)
  • Odporność na uderzenia/giętkości powłok Dir/Rev, Gard­ner | 140/140 in./lbs.
  • Przy­czep­ność krzyżowa | 5B PASS
  • Oce­na odpornoś­ci korozyjnej powło­ki w komorze sol­nej: 1,000 godzin
 • Natrysk elek­trostaty­czny na zim­no | Podłoże: 0,032 in. CRS
 • Har­mono­gram utwardza­nia | 10 min­ut przy 200° C
Spawanie
 • Wszys­tkie spawy powin­ny być wyko­nane przez cer­ty­fikowanego spawacza. Wszys­tkie spawy powin­ny być ciągłe tam, gdzie nie podano dłu­goś­ci, chy­ba że pokazano inaczej lub zaz­nac­zono na rysunkach.
 • Połączenia skle­powe powin­ny być spawane, chy­ba że zaz­nac­zono inaczej. Spawanie na miejs­cu nie jest akceptowane.
 • Wszys­tkie spoiny spawów pach­winowych powin­ny mieć co najm­niej ¼”, chy­ba że zaz­nac­zono inaczej.
 • Niedo­puszczalne jest spawanie na miejs­cu jakichkol­wiek elementów.
 
Szy­cie
 • Szy­cie tkaniny na miejs­cu nie będzie akceptowane.
 • Wszys­tkie narożni­ki powin­ny być wzmoc­nione dodatkowym, nie rozdzier­a­ją­cym się mate­ri­ałem i taśmą w celu rozłoże­nia obciążenia.
 • Boki naprężane kablem stalowym powin­ny być pod­wójnie zszyte.
 • Cały osprzęt wyko­nany jest ze stali nierdzewnej
 
 
Osprzęt ze stali nierdzewnej
 • Osprzęt śrubowy i mocu­ją­cy powinien być dobrany na pod­staw­ie oblic­zonych obciążeń inżynierskich
 • Wszys­tkie śru­by powin­ny speł­ni­ać wyma­gania normy SAE-J429 (klasa 8) lub ASTM A325 (klasa BD). Wszys­tkie nakręt­ki powin­ny speł­ni­ać wyma­gania normy ASTM F‑594, gru­pa stopu 1 lub 2.
 • Ocynkowana lina stalowa 1/4″ powin­na mieć splot 7x19 o wytrzy­małoś­ci na zer­wanie (obciąże­nie zry­wa­jące) 3175 kg dla osłon o powierzch­ni mniejszej niż 53 m². Dla zadaszeń o powierzch­ni powyżej 53 m² należy stosować liny 5/16″ o wytrzy­małoś­ci na zer­wanie (obciąże­nie zry­wa­jące) 4445 kg. Na życze­nie klien­ta moż­na stosować linę 1/4″ ze stali nierdzewnej (splot 7x19) o wytrzy­małość na zer­wanie (obciąże­nie zry­wa­jące) 2902 kg lub odpowied­nio linę 5/16″ ze stali nierdzewnej (splot 7/19) o wytrzy­małoś­ci na zry­wanie 4082 kg.