Pro­duk­ty wyko­nane ze stali corten mogą zabez­piec­zone być  przed nat­u­ral­nym pro­ce­sem utle­ni­a­nia poprzez pokrycie żywicą poli­akry­lową w wysok­iej tem­per­aturze tzw. ANTIWASH”. Pro­ces umożli­wia stosowanie stali niskostopowej w pro­dukcji ele­men­tów małej architek­tu­ry i chroni posadzkę przed ewen­tu­al­nym zabrudze­niem. Przy pomo­cy natrysku bezpowi­etrznego otrzy­mu­je się suchy, równomierny film ochron­ny o gruboś­ci co najm­niej 330 mikro­nów. W ten sposób tworzy się na powierzch­ni warst­wa ochrona o znikomej prze­puszczal­noś­ci dla pary, wody i tlenu.

Siedziska wszys­t­kich naszych ławek zabez­piec­zone są stan­dar­d­owo w ten sposób i usłu­ga ta wlic­zona jest w cenie.

Na życze­nie Klien­ta ist­nieje możli­wość zabez­pieczenia wszys­t­kich powierzch­ni wyko­nanych ze stali corten — zwięk­sza to jed­nak cenę pro­duk­tu o 8%.