Wybór wiat przystankowych

Co to znaczy dobra wiaty przystankowa?

Dobra wia­ta auto­bu­sowa jest istot­nym ele­mentem efek­ty­wnego sys­te­mu miejskiego trans­portu zbiorowego. Jed­nak to, co stanowi „dobre”, zależy od punk­tu widzenia. Z punk­tu widzenia np. zarzą­du trans­portu miejskiego, który jest odpowiedzial­ny za utrzy­manie, dobra wia­ta przy­tankowa to taka, która ma niewielkie wyma­gania kon­serwa­cyjne i jest wan­dalood­por­na. Z punk­tu widzenia kierow­cy ide­al­ny przys­tanek auto­bu­sowy to taki, który zapew­nia widoczność i łatwy dostęp do auto­busu, jest wygodne i bez­pieczny oraz jest dobrze oznakowany.

Oba punk­ty widzenia są równie ważne,  gdyż w grun­cie rzeczy wiaty pełnią istot­ną rolę w sys­temie komu­nikacji miejskiej. Dobrze zapro­jek­towana, wygod­na wia­ta może spraw­ić, że czekanie na auto­bus będzie przy­jem­nym — a nawet ciekawym — przeży­ciem! Nieste­ty na rynku ist­nieje wiele źle zapro­jek­towanych wiat.

Aby zde­cy­dować, jakiego rodza­ju wiatę przys­tankową zas­tosować na danym obszarze, należy przeanal­i­zować ist­niejące i przewidy­wane lokalne warun­ki użytkowa­nia, a także poz­nać wyty­czne dobrej lokaliza­cji i samego pro­jek­tu wiat.

  • Czy wogóle w tym miejs­cu potrzeb­na jest wia­ta autobusowa?
  • Gdzie konkret­nie wia­ta powin­na być zlokalizowana?
  • Jak przys­tanek auto­bu­sowy powinien być zaprojektowany?

 

Czy wogóle w tym miejscu potrzebna jest wiata autobusowa?

Ist­nieją pewne ogólne wyty­czne, których należy rozważyć przy pode­j­mowa­niu decyzji, czy w danym miejsce ist­nieje wogóle potrze­ba ustaw­ienia wiaty przys­tankowej. Sytu­acje które bezwględ­nie wyma­ga­ją zas­tosowa­nia wia­to­be­j­mu­ją: dziel­nice, w których auto­busy kur­su­ją rzad­ko; cen­tra hand­lowo-usułu­gowe z dużą liczbą pasażerów; obszary, w których bez­pieczeńst­wo jest prob­le­mem; dziel­nice, w których jest wielu starszych lub niedołężnych osób; oraz obszary, na których częs­to wys­tępu­ją złe warun­ki atmosferyczne.

 

Gdzie konkretnie wiata powinna być zlokalizowana?

Dobre lokaliza­c­je dla przys­tanków auto­bu­sowych zna­j­du­ją się w pobliżu obek­tów handlowych/sklepów detal­icznych, które mają pro­duk­ty związane z pod­sta­wowy­mi potrze­ba­mi pasażerów (np. piekar­nia, kwia­cia­r­nia, kiosk itp.) I są otwarte do późnych godzin noc­nych; w pobliżu wejść do biurow­ców w zasięgu wzroku pra­cown­i­ka ochrony; w pobliżu ulicznych punk­tów sprzedaży; w pobliżu innych ele­men­tów zagospo­darowa­nia np. ławek.

Szczegółowe wyty­czne doty­czące lokaliza­cji wiat przys­tankowych zna­j­du­ją się poniżej:

  • Wiaty auto­bu­sowe w pobliżu skrzyżowań należy odsunąć od prze­jś­cia dla pieszych na około 3–4 metry, aby uniknąć kolizji z ruchem pieszym. Jeśli przys­tanek auto­bu­sowy zna­j­du­je się po drugiej stron­ie skrzyżowa­nia, wia­ta przys­tankowa powin­na zna­j­dować się co najm­niej 12 metrów od prze­jś­cia dla pieszych, aby zapewnić odpowied­nią ilość miejs­ca na zatrzy­manie się autobusu.
  • Między wiatą przys­tankową a krawężnikiem powin­na być zachowana odległość 90–100 cm, aby umożli­wić swo­bodne poruszanie się przy wsi­ada­niu i wysi­ada­niu z autobusu.
  • Wiaty auto­bu­sowe powin­ny mieć dłu­gi bok równole­gle do chod­ni­ka, aby zmin­i­mal­i­zować zakłóce­nia w ruchu pieszym.
  • Ścian­ki boczne powin­ny być tak ustaw­ione, aby ludzie byli chronieni przed wia­trem. Jed­nak ważne jest, aby strona wiaty skierowana wzdłuż uli­cy była otwarta, aby umożli­wić pasażerom łatwe wsi­adanie i wysi­adanie z autobusu.
  • Ele­men­ty takie jak gablo­ty reklam­owe, kios­ki, które mogą zasła­ni­ać widok nad­jeżdża­jące­mu auto­bu­sowi, powin­ny zna­j­dować się „za” wiatą

 

Jak przystanek autobusowy powinien być zaprojektowany?

Wia­ta auto­bu­sowa powin­na być zapro­jek­towana tak, aby odzwier­cied­lała charak­ter i specy­fikę mias­ta, w którym się zna­j­du­je. Moż­na to osiągnąć za pomocą detali naw­iązu­ją­cych do his­torii, her­bu i innych ele­men­tów wiz­ual­ny­chlokalnych mate­ri­ałów i szczegółów pro­jek­towych. Częs­to stan­dar­d­owe schro­niska moż­na dos­tosować tak, aby odzwier­cied­lały unikalne cechy obszaru, na którym się znajdują.

W tym kon­tekś­cie ist­nieją cztery ogólne cechy, które powin­na mieć każ­da dobrze zapro­jek­towana wia­ta auto­bu­sowa. Cechy te, opisane poniżej, to widoczność, dostęp­ność, kom­fort i wygoda.

Poniżej przed­staw­iono przykład nowoczes­nej wiaty przys­tankowej typu Frameo, z ele­men­ta­mi graficzny­mi naw­iązu­ją­cy­mi do rol­niczego charak­teru otoczenia. Jed­nocześnie wia­ta skutcze­nie chroni oso­by oczeku­jące na auto­bus przed sil­ny­mi pod­mucha­mi wia­tru, przed deszczem, śniegiem oraz słońcem — dzię­ki wyko­na­niu dachu ze szkła szatynowego.

Frameo wiata przystankowa 9