Wszystko o stali corten

Wysokiej jakości specjalna stal na przedmioty ogrodowe

Stal CORTEN* jest rodza­jem stali niskostopowej, która charak­teryzu­je się odpornoś­cią na warun­ki atmos­fer­yczne. Pod wpły­wem zmi­en­nych warunk­ów atmos­fer­ycznych na powierzch­ni stali tworzy się warst­wa ochron­na.. Stal Corten ma pon­ad­prze­cięt­ną żywot­ność, nie wyma­ga mal­owa­nia i nada­je się w całoś­ci do recyk­lin­gu. Uży­wamy tylko bard­zo wysok­iej jakoś­ci stali klasy S355J2W + N, numer mate­ri­ału 1.8965, która może być również gię­ta i spawana odpowied­nim mate­ri­ałem wypełniającym.

Nazwa COR-TEN  jest kom­bi­nacją pier­wszych sylab słów COROSION oraz TENSE — i naw­iązu­ję do wytrzy­małoś­co na roz­cią­ganie tego gatunku stali. Stal COR-TEN została zare­je­strowana do opaten­towa­nia w Ameryce w 1932 roku. Na świecie ist­nieje wiele różnych rodza­jów odpornej na warun­ki atmos­fer­yczne stali miękkiej.

Zastosowanie stali Corten

Ten gatunek stali jest wyko­rzysty­wana w wielu dziedz­i­nach, co zawdz­ięcza swo­jej wszech­stron­nośc np. jako ele­ment kon­strukcji mostów, fasad lub bari­er bez­pieczeńst­wa. W ostat­nich lat­ach Corten  jest coraz częś­ciej stosowany w małej architek­turze ogrodowej. Charak­terysty­cz­na paty­na dojrze­wa, cią­gle zmienia struk­turę i kolorystykę. Wresz­cie, ta właś­ci­wość spraw­ia, że ​​stal corten jest ide­al­nym mate­ri­ałem budowlanym wyko­rzysty­wanym również w architek­turze ogrodowej. 

Różnice kolorów stali kortenowskiej

W zależnoś­ci od pogody, lokaliza­cji, rodza­ju środowiska (np. miejs­ki, wiejs­ki, nad­mors­ki) w pier­wszym okre­sie dojrzew­nia stali corten, pro­ces ten prze­b­ie­gać może w inny sposób nawet jeżeli ele­men­ty wyko­nane są  z tego samego mate­ri­ału z tej samej par­tii pro­duk­cyjnej. Prze­jaw­iać się to może nie tylko innym odcie­niem, inten­sy­wnoś­cią rudego koloru. W szczegól­noś­ci tem­per­atu­ra i wilgo­t­ność względ­na mają wpływ na zabar­wie­nie patyny. W niższych tem­per­at­u­rach i wysok­iej wilgo­t­noś­ci kolor stali corten jest ciem­niejszy. Różne kolory  pojaw­ia­ją zwłaszcza w pier­wszym okre­sie dojrzew­nia stali, a z cza­sem (po okre­sie 2–3 lat) prze­bar­wienia się wyrów­na­ją — dlat­ego zaob­ser­wowane różnice nie mogą stanow­ić pod­stawy do rekla­macji, gdyż są pro­ce­sem naturalnym. 

Czarne plamy na Cortensteel

Czarne plamy na stali corten mogą pojaw­ić się w wyni­ki odcię­cia stali od powi­etrza — np. w trak­cie trans­portu poprzez szczelne zapakowanie folią. Czarne plamy znika­ją po kilku dni­ach w warunk­ach nat­u­ral­nego wietrzenia, więc tego typu zmi­any nie mogą być pod­stawą rekla­macji. Tym­cza­sowe czarne zabar­wie­nie może również wys­tąpić, jeśli martwe liś­cie zbier­a­ją się na powierzch­ni stali lub zasadzene rośliny bezpośred­nio styka­ją się z ele­men­ta­mi wyko­nany­mi ze  stali Corten przez dłu­gi czas. Również w tym przy­pad­ku po usunię­ciu liś­ci, dzię­ki nat­u­ral­ne­mu wietrze­niu plamy zniką. 

Usuwanie osadów z płyt tarasowych / kamienia naturalnego

Osady rdza­wocz­er­wone, pow­stałe np.w wyniku prze­cieku wody drenażowej, moż­na skutecznie usunąć za pomocą odpowied­niego środ­ka odrdzewia­jącego. Efek­ty­wność czyszczenia zależ­na jest od następu­ją­cych czynników: 
  • mate­ri­ał podstawowy
  • częs­totli­woś­ci czyszczenia
  • rodza­ju środ­ka czyszczącego.
Odporne na odczyn kwa­sowy pły­ty podło­gowe moż­na z powodze­niem czyś­cić za pomocą środ­ków czyszczą­cych na bazie kwa­su fos­forowego. W przy­pad­ku łagod­nego zanieczyszczenia odpowied­nie są również domowe środ­ki zarad­cze, takie jak sól kuchen­na w połącze­niu z proszkiem kwa­su cytrynowego (= kwas asko­rbinowy) i wody. W przy­pad­ku naw­ierzch­ni betonowych zabro­nione jest stosowanie kwaśnych środ­ków czyszczą­cych, ale tylko środ­ków czyszczą­cych na bazie garb­ników. Zawsze jed­nak należy zachować duża ostrożność i wykon­ać wcześniej próbe w miejs­cu niewidocznym.

Zabezpieczenie przed brudzeniem stali Corten

Aby zre­dukować pro­ces patynowa­nia, w wyniku którego może dojść do pow­sta­nia rdza­wocz­er­wonego osadu oraz, w celu  ochrony powierzch­ni stali Corten, możli­we jest zabez­piecze­nie stali za pomocą środ­ka ROST-PROTECT. W wyni­ki zas­tosowa­nia tego środ­ka dochodzi do uszczel­nienia powierzch­ni — zale­ca się pow­tarzać zabieg raz na rok.

Trzymaj ślimaki z dala od stali corten

Ele­men­ty wyko­nane ze stali corten stanow­ią bari­erę nie do prze­jśćia dla  śli­maków. Powód: stal Corten zaw­iera niewielką ilość miedzi (<1%). Jeśli śli­mak pojawi się na stali corten, śluz śli­ma­ka utle­nia miedź. Tworzy to drażniącą sub­stancję, która powodu­je, że śli­mak szy­bko zejdzie się ze stalowego elementu.  Aby zaopo­bieć prze­dostawa­niu się śli­maków zale­ca się  osadzanie  krawężników/obrzeży wyko­nanych ze stali corten na głębokoś­ci co najm­niej 10 cm.